Testületi ülések előterjesztései

 

2024. április 25. (rendes ülés)

25. Előterjesztés a TOP_Plusz-3.3.1-21-BA1-2022-00013 kódszámú "Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény fejlesztése" tárgyú pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!) 
 

2024. április 12. (rendkívüli ülés)

 

2024. április 4. (rendkívüli ülés)

1. Előterjesztés a „Vigadó épület felújítása, funkcióbővítés II. üteme” tárgyú pályázathoz kapcsolódó vállalkozási szerződésekről (Zárt ülés!)

 

2024. március 28. (rendes ülés) 

26. Előterjesztés a Dencsháza-Hobol Általános Iskola Hoboli Tagiskolájának kérelméről (Zárt ülés!) 
27. Előterjesztés a Szigetvár – Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulásból kilépő tagokkal kötendő megállapodás elfogadásáról (Zárt ülés!) 
 

2024. március 11. (rendkívüli ülés) 

 

2024. február 29. (rendes ülés)

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal,  Molnár Imre Városi Könyvtár, Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2024. évi költségvetési tervezetének benyújtásáról
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 37/2013. (X.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2024. (….) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 3. Előterjesztés a 2023. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentésről
 4. Előterjesztés a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület által benyújtott, Szigetvár város közösségi művelődési feladatellátásának 2024. évi egységes szerkezetbe foglalt munkatervéről
 5. Előterjesztés szociális tűzifa céljára felajánlott fa elfogadása tárgyában kötendő ajándékozási szerződésről
 6. Előterjesztés a III. számú vegyes fogorvosi körzet kapcsán feladatátvállalási szerződés megszüntetéséről
 7. Előterjesztés a Szigeti Patika Humán Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-vel kötendő bérleti szerződésről
 8. Előterjesztés a Szigetvári Távhő Nonprofit Kft-vel kötendő haszonkölcsön szerződésről
 9. Előterjesztés Nemzeti Emlékhelyek támogatására irányuló pályázat benyújtásáról
 10. Előterjesztés Igmándy Kúria bérbeadásához kapcsolódó nyilvános pályázati eljárás eredményéről
 11. Előterjesztés a Szigetvári Vár Kazamatasorhoz kapcsolódóan VIR Architect Kft.-vel kötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, valamint Dunaber Kft.-vel kötendő karbantartási szerződésről
 12. Előterjesztés a Zala-Elektro Kft.-vel kötött karbantartási szerződés felmondásról, CENTROPHONE Kft.-vel kötendő szerződésről
 13. Előterjesztés a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00004 azonosítószámú, „Körforgalom építése Szigetváron a 6-os és a 6607-es jelű utak csomópontjában” című projekthez kapcsolódóan a tulajdonviszonyok rendezéséhez szükséges megállapodásokról
 14. Előterjesztés a MikroVoks rendszerhez kapcsolódó szoftver és eszközök beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződésről
 15. Előterjesztés a ViNetwork Telekommunikációs Kft-vel kötött Előfizetői szerződések utólagos jóváhagyásáról
 16. Előterjesztés a cafetéria éves keretösszegének a Polgármester részére történő meghatározásáról
 17. Előterjesztés a 2023/2024-es fűtési szezonra vonatkozó szociális célú tűzifa támogatásokról
 18. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 19. Előterjesztés kártérítési járadék értékkövető emeléséről (Zárt ülés!)
 20. Előterjesztés ingatlan vagyon felosztására vonatkozó 196/2023. (VII.27.) Kt. sz. Határozat módosításáról (Zárt ülés!)
 21. Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2024. február 28-i ülésén tárgyalt napirendi pontok kapcsán hozott döntések utólagos elfogadásáról (Zárt ülés!) 

 

2024. február 14. (rendkívüli ülés) 

1. Előterjesztés az EFOP-1.2.11-2016-2017-00022. kódszámú "Esély Otthon-Édes Otthon" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó lakhatási támogatás eredményéről (Zárt ülés!)

2. Előterjesztés a TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú pályázatokhoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!)

 

 

2024. február 27. (Közmeghallgatás)

2. Tájékoztató Szigetvár Város Önkormányzat vagyoni helyzetéről 
3. Közmeghallgatáson felmerülő egyéb felvetések 

 

2024. január 31. (rendkívüli ülés)

1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szigetvár Város Településképi védelméről szóló 32/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ../2024. (...) önkormányzati rendelete megalkotásáról

2. Előterjesztés településrendezési szerződés elfogadásáról 

3. Előterjesztés a hatályos településrendezési terv felülvizsgálata kapcsán érkezett újabb (Szeszico Kft.) megkeresésről

 

2024. január 25. (rendes ülés) 

21. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2023. évi peres eljárásairól (Zárt ülés!) 
22. Előterjesztés „A költő és hadvezér Zrínyi Miklós díj” adományozásáról (Zárt ülés!) 
23. Előterjesztés a Szigetvári Kultúr és Zöld Zóna Egyesület kérelméről (Zárt ülés!) 
24. Előterjesztés a Vigadó Kulturális Központ felújításához kapcsolódó beruházásról szóló tájékoztatóról, valamint a tervezői művezetési megbízási szerződés 1. számú módosításáról (Zárt ülés!) 
25. Előterjesztés a 171/7 és a 185 hrsz.-ú Szecsődi Máté utcai telekvásárláshoz, telekhatár rendezéshez kapcsolódó ismételt döntésről (Zárt ülés!) 
 

2023. december 21. (rendes ülés) 

18. Előterjesztés az EFOP-1.2.11-2016-2017-00022. kódszámú "Esély Otthon-Édes Otthon" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó lakhatási támogatás eredményéről (Az anyag később kerül feltöltésre!) (Zárt ülés!) 
19. Előterjesztés ingatlan tulajdoni hányad átruházására vonatkozó újabb egyezség megkötéséről (Zárt ülés!) 
20. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. 2024. évi folyószámlahitel felvételéről és az ahhoz kapcsolódó készfizető kezességvállalásról (Zárt ülés!) 
21. Előterjesztés a Szigetvári Vár kazamata soron működő kávézó bérleti szerződéséhez kapcsolódó kérelemről (Zárt ülés!) 
22. Előterjesztés M. J. magánszeméllyel kötött ajándékozási szerződés utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!) 
 

2023. november 30. (rendes ülés)

17. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2024. évre vonatkozó folyószámla- hitel igényléséről (Zárt ülés!) 
18. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. 2023. december 4-én tartandó taggyűlésén hozandó döntésről (Zárt ülés!) 
19. Előterjesztés Basal, Zártkert 1060. hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó nyilvános pályázati eljárás eredményéről (Zárt ülés!)
20. Előterjesztés a TOP Plusz 1.1.1-21-BA1-2022-00005 "Szigetvári piac fejlesztése" tárgyú pályázathoz kapcsolódó kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!) (Az anyag később kerül feltöltésre!) 
21. Előterjesztés L.B.K. részére kiszabott közigazgatási bírság ügyében érkezett fellebbezés megtárgyalásáról (Zárt ülés!)
22. Előterjesztés U. T. magánszeméllyel kötendő – terményfelajánlásra és ingatlan karbantartásra vonatkozó - együttműködési megállapodásról (Zárt ülés!)
23. Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2023. november 22-i ülésén tárgyalt napirendi pontjai kapcsán hozott döntések utólagos elfogadásáról (Zárt ülés!) 
 
 

2023. október 26. (rendes ülés) 

18. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztásáról (Zárt ülés!) 
19. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. 2023. október 12-i taggyűlésén hozott döntések utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!) 
20. Előterjesztés ingatlan tulajdoni hányad átruházására vonatkozó egyezség megkötéséről (Zárt ülés!) 
 

2023. szeptember 28. (rendes ülés)

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalásáról szóló …/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 23/2005. (X.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2023. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 3. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról
 4. Előterjesztés a hatályos településrendezési terv egyszerűsített eljárás keretében történő felülvizsgálata során újabb kiemelt fejlesztési területek kijelöléséről
 5. Előterjesztés az önkormányzatok 2023. évi rendkívüli támogatására kiírt pályázathoz való igény ismételt benyújtásáról
 6. Előterjesztés a szigetvári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 1. számú módosításáról
 7. Előterjesztés a Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat - 2022. szeptember 01. - 2023. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozó - tevékenységéről szóló beszámolóról, továbbá Feladat-ellátási szerződések hosszabbításáról
 8. Előterjesztés a Szigetvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 
 9. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2023-2025 közötti időszakra vonatkozó Intézményi Esélyegyenlőségi tervéről
 10. Előterjesztés Közösségi Beavatkozási Terv (KBT) elfogadásáról
 11. Előterjesztés a Nemzeti Emlékhelyek támogatására irányuló pályázathoz kapcsolódóan hagyományőrző tevékenységhez szolgáltató szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményéről
 12. Előterjesztés Tárolócsarnok építéséhez (7900 Szigetvár, Dózsa György út 1013 hrsz.) villámvédelmi kivitelezési tevékenységet ellátó szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményéről
 13. Előterjesztés a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00077 önkormányzati épületek energetikai pályázatához kapcsolódóan szemléletformáló tevékenységet ellátó szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő feltételes beszerzési eljárás lefolytatásáról.
 14. Előterjesztés a GINOP-7.1.3-15-2016-00005 azonosítószámú "A szigetvári gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése" című pályázathoz kapcsolódóan "II. rész rekreációs központ építése" tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosításáról
 15. Előterjesztés a Vigadó tervezési szerződés 2. számú módosításáról, valamint tervezői művezetéshez kapcsolódó szerződésről
 16. Előterjesztés a Janus Pannonius Múzeummal kötendő kártérítési megállapodásról
 17. Előterjesztés a térfigyelőrendszerhez kapcsolódó támogatási szerződésről
 18. Előterjesztés Orosz Mihály László villanyszerelő mesterrel kötött vállalkozási szerződés utólagos jóváhagyásáról
 19. Előterjesztés a Fire Ball Kft.- vel kötött szerződések felülvizsgálatáról, módosításáról
 20. Előterjesztés Basal, zártkert 1060 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó nyilvános pályázati eljárás indításáról
 21. Előterjesztés a Vár utca 1. szám alatti Sóház megnevezésű ingatlan bérbeadásához kapcsolódó nyilvános pályázati eljárás indításáról
 22. Előterjesztés a nem lakáscélú ingatlanokhoz kapcsolódó 230/2022. (X.27.) Kt. számú határozat módosításáról
 23. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat részére felajánlott művészi képek elfogadásáról és az azokkal kapcsolatos felhasználási szerződés-tervezet elfogadásáról
 24. Előterjesztés Szigetvár közterülete közterületi jellegének pontosításáról szóló 102/2017. (V.25.) Kt. sz. határozat módosításáról
 25. Előterjesztés Szigetvár város III. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásával kapcsolatos szerződések utólagos jóváhagyásáról
 26. Előterjesztés a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  2024. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról és a jövedelmi határ megállapításáról
 27. Előterjesztés az alapítványok 2022. évi támogatásának elszámolásáról
 28. Előterjesztés a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata módosításáról
 29. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 30. Előterjesztés a városi kitüntetések adományozásáról (Zárt ülés!)
 31. Előterjesztés intézményi épületek vezetékes földgáz ellátásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!)
 32. Előterjesztés a Szentdénes, 062/20 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó használati rendről szóló megállapodásról (Zárt ülés!)

 

2023. szeptember 05. (rendkívüli ülés)

2. Előterjesztés a TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú pályázatokhoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás visszavonásáról, illetve ismételt eljárás indításáról (Zárt ülés!) 
3. Előterjesztés a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00077 önkormányzati épületek energetikai pályázatához kapcsolódóan új beruházási helyszínekhez kapcsolódóan közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!)
 

2023. július 27. (rendes ülés) 

19.) Előterjesztés Civitas Invicta városi kitüntetés adományozásáról (Zárt ülés!)
20.) Előterjesztés ingatlan vagyon felosztására érkezett ajánlatról (Zárt ülés!) 
21.) Előterjesztés a TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" megnevezésű Vár utca 2. szám alatti hivatali épület fejlesztése tárgyú pályázathoz kapcsolódó kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!) 
22.) Előterjesztés intézményi épületek vezetékes földgáz ellátásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!) 
23.) Előterjesztés a TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú pályázatokhoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!) 
24.) Előterjesztés a GINOP-7.1.3-15-2016-00005 azonosítószámú "A szigetvári gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése" című pályázathoz kapcsolódóan "I. rész út, parkoló építés" tárgyú vállalkozási szerződés 2. számú módosításáról (Zárt ülés!) 
25.) Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 kódszámú „Új kerékpárút építése Szigetvár településen” című pályázathoz kapcsolódó telekhatár rendezésről (Zárt ülés!) 
26.) Előterjesztés Szigetvár, belterület 2099/ 5. hrsz-ú, Ország út 31. szám alatti, kivett ipari park megnevezésű ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó nyilvános pályázati eljárás eredményéről (Zárt ülés!)
 

2023. június 29. (rendes ülés)

1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló …/2023. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatásáról, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló …/2023. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

3. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedésekről szóló …/2023. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról 

24. Előterjesztés a Vigadó felújításhoz, funkcióbővítéshez kapcsolódó kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!) 
25. Előterjesztés a Szigetvár, belterület 919/6 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan elbirtoklásáról (Zárt ülés!) 
26. Előterjesztés a GINOP-7.1.3-15-2016-00005 azonosítószámú "A szigetvári gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése" című pályázathoz kapcsolódóan "I. rész út, parkoló építés" tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosításáról (Zárt ülés!)
27. Előterjesztés a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00077 önkormányzati épületek energetikai pályázatához kapcsolódóan új beruházási helyszínek bevonása, valamint új közbeszerzési eljárás indítása tárgyában (Zárt ülés!) 
28. Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2023. május 31-i ülésén tárgyalt napirendi pontjai kapcsán hozott döntések utólagos elfogadásáról (Zárt ülés!) 
 

 

2023. június 19. (rendkívüli ülés) 

1. Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú "Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása" tárgyú pályázat kivitelezési tevékenységéhez kapcsolódóan késedelmi kötbér tárgyában (ZÁRT ülés!)

 

2023. május 25. (rendes ülés)

18. Előterjesztés a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a BJT Solutions Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötött megbízási szerződés módosításáról (Zárt ülés!) 
19. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2023. évre vonatkozó folyószámla-hitel keretének emeléséről (Zárt ülés!)  
20. Előterjesztés 2023. évben „Nevelés Ügyéért Plakett” adományozásáról (Zárt ülés!)
21. Előterjesztés a TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" megnevezésű Vár utca 2. szám alatti hivatali épület fejlesztése tárgyú pályázathoz kapcsolódó kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!) 
22. Előterjesztés a víziközmű vagyon Integrációját lezáró megállapodásról (Zárt ülés!) 
23. Előterjesztés a BARANYA-VÍZ Zrt. 2023. május 24-i évi rendes közgyűlésén tárgyalandó napirendek kapcsán hozandó döntésekről (Zárt ülés!) 
24. Előterjesztés a 121/2023. (IV.27.) Kt. számú határozat módosításáról (Zárt ülés!) 
 

 

2023. április 27. (rendes ülés) 

17. Előterjesztés a víziközmű vagyon Integrációjához kapcsolódó megállapodás módosításának jóváhagyásáról (Zárt ülés!) 
18. Előterjesztés kártérítési járadék értékkövető emeléséről (Zárt ülés!) 
19. Előterjesztés a Szigetvár, Móra Ferenc ltp. 1. szám alatti ingatlan megvásárlásáról (Zárt ülés!) 
20. Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2023. április 12-i ülésén tárgyalt napirendi pontjai kapcsán hozott döntések utólagos elfogadásáról (Zárt ülés!) 
 

 

2023. április 11. (rendkívüli ülés)

1. Előterjesztés a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályafelújítási Programban való részvételről szóló 86/2023. (III.30.) Kt. sz. határozat módosításáról
2. Előterjesztés a BARANYA-VÍZ Zrt-ben lévő elsőbbségi részvény törzsrészvénnyé történő átalakításáról (Zárt ülés!)
3. Előterjesztés a BARANYA-VÍZ Zrt. 2023. április 12-i rendkívüli közgyűlésén tárgyalandó napirendek kapcsán hozandó döntésekről (Zárt ülés!)

2023. március 30. (rendes ülés)

35. Előterjesztés a víziközmű vagyon Integrációjához kapcsolódó megállapodás melléklet módosításának utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!) 
36. Előterjesztés a BARANYA-VÍZ Zrt. 2023. március 21-i rendkívüli közgyűlése kapcsán hozott döntések utólagos elfogadásáról (Zárt ülés!) 
 

2023. március 14. (rendkívüli ülés) 

 1. Előterjesztés TOP_Plusz-3.1.2-21-BA1-2022-00001 kódszámú, „Komplex fejlesztés a szigetvári Móra Ferenc lakótelepen” című pályázat tárgyában az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatát elvégző szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményéről
 2. Előterjesztés Könyvtár villamos hálózat felújítását végző kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásról  
 3. Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázathoz kapcsolódóan többlettámogatási kérelem benyújtása tárgyában

           

2023. február 23. (rendes ülés)

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Molnár Imre Városi Könyvtár, Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2023. évi költségvetési tervezetének benyújtásáról
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2023. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 3. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2023. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 4. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-felügyelőről szóló 39/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2023. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 5. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szigetvári Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, továbbá a köztisztviselőt megillető szociális, jóléti, egészségügyi és egyéb juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 15/2022. (IX.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2023. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 6. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szigetvár Kártyáról szóló …/2023. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 7. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról és működéséről szóló …/2023. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról   
 8. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének „A költő és hadvezér Zrínyi Miklós díj” alapításáról szóló …/2023. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 9. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 37/2013. (X.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2023. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 10. Előterjesztés a Szigetvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról
 11. Előterjesztés a 2022. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentésről
 12. Előterjesztés a 2023. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
 13. Előterjesztés a cafetéria éves keretösszegének a Polgármester részére történő meghatározásáról
 14. Előterjesztés a Szigetvári Várban, a Török Házban és a Kazamata soron alkalmazandó belépőjegy és kiegészítő szolgáltatás árakról
 15. Előterjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítással kapcsolatos pályázati eljárásról
 16. Előterjesztés Nemzeti Emlékhelyek támogatására irányuló pályázat benyújtásáról
 17. Előterjesztés lakossági ingyenes led-csere programról
 18. Előterjesztés a Szigetvár, belterület 1161/1 és 1161/2 hrsz-ú földrészletek határrendezéséről
 19. Előterjesztés a Szigetvár belterület 960/2 és a 960/12 helyrajzi számú kivett beépítetlen területek, földrészletek egyesítéséről
 20. Előterjesztés a Szigetvár belterület 960/2, valamint 960/12 helyrajzi számú területek nyilvános pályázati eljárás keretében történő értékesítéséről
 21. Előterjesztés TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú pályázatokhoz kapcsolódóan tervező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményéről
 22. Előterjesztés TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú pályázatokhoz kapcsolódóan műszaki ellenőr szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményéről
 23. Előterjesztés TOP_Plusz-1.1.1.-21 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan tervező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményéről
 24. Előterjesztés TOP_Plusz-1.1.1.-21 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan műszaki ellenőr szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményéről
 25. Előterjesztés a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00009 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan önerő meglétének igazolásáról
 26. Előterjesztés az R.K.V. Pécs Mezőgazdasági és Szolgáltató Bt-vel kötött megállapodás utólagos jóváhagyásáról
 27. Előterjesztés III. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátásáról
 28. Előterjesztés a 2022/2023-as fűtési szezonra vonatkozó szociális célú tűzifa támogatásokról
 29. Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő "Szigetvár, Almás-patak szennyvízátemelő szivattyú cseréje beépítése" tárgyú kivitelezési munka jóváhagyásáról
 30. Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő Szigetvár, Alapi Gáspár utca 66., Kodály Zoltán utca 8., Szigetvár, Munkás utca 36. szám alatti ingatlanok ivóvíz bekötővezeték kiváltása, továbbá Szigetvár, Vasvári Pál utca 8. szám előtt tűzcsap cseréje tárgyú kivitelezési munkák jóváhagyásáról
 31. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 32. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat tulajdonát képező víziközmű vagyonhoz kapcsolódó Integrációról (Zárt ülés!)  
 33. Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásának módosításáról (Zárt ülés!)
 34. Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2023. február 22-i ülésén tárgyalt napirendi pontjai kapcsán hozott döntések utólagos elfogadásáról (Zárt ülés!) (Az anyag később kerül feltöltésre!)

 

2023. február 23. (Közmeghallgatás)

1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Molnár Imre Városi Könyvtár, Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2023. évi költségvetési tervezetének benyújtásáról

 

2023. január 26. (rendes ülés)

25. Előterjesztés „A költő és hadvezér Zrínyi Miklós díj” adományozásáról (Zárt ülés!)
26. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2022. évi peres eljárásairól (Zárt ülés!) 
27. Előterjesztés Berkecz Balázs megbízott városi főépítész megbízási szerződésének 3. számú módosításáról (Zárt ülés!)
 

2022. december 20. (rendkívüli ülés)

5.) Előterjesztés a Szigetvár belterület 668/6/A/1. hrsz. számú, „orvosi rendelő” megnevezésű ingatlanhoz kapcsolódó elővásárlási jogról (Zárt ülés!) 
 

2022. december 15. (rendes ülés)

16.) Előterjesztés az ArchEA Építész Műhely Kft.-vel kötött tervezési szerződés alapján késedelmi kötbér érvényesítéséről (Zárt ülés!) 
17.) Előterjesztés a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00077 kódszámú „Szigetvár Város Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódó kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!) (Az anyag később kerül kiküldésre!) 
18.) Előterjesztés a Vigadó felújításhoz, funkcióbővítéshez kapcsolódó kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!) (Az anyag később kerül kiküldésre!) 
19.) Előterjesztés a BARANYA-VÍZ Zrt. elektronikus úton tartandó közgyűlése kapcsán hozott döntés utólagos elfogadásáról (Zárt ülés!) 
20.) Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2022. december 7-i ülésén tárgyalt napirendi pontjai kapcsán hozott döntések utólagos elfogadásáról (Zárt ülés!) 
 
 

2022. november 30. (rendkívüli ülés) 

3.) Előterjesztés a GINOP-7.1.3-15-2016-00005 kódszámú, „Szigetvári gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló ismételt közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülési anyag!)
 

2022. november 24. (rendes ülés)

20.) Előterjesztés a Szigetvári Távhő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető személyében bekövetkezett változás jóváhagyásáról, cégmódosításáról, valamint az Alapító Okirat módosításáról (Zárt ülés!) 
21.) Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft.-ben lévő üzletrészek megvásárlására vonatkozó vételi szándéknyilatkozat utólagos jóváhagyásáról és az üzletrész-átruházási szerződés megkötésére vonatkozó felhatalmazásról (Zárt ülés!) 
22.) Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. folyószámlahitel felvételéről és az ahhoz kapcsolódó készfizető kezességvállalásról (Zárt ülés!) 
23.) Előterjesztés "Földgáz beszerzése Szigetvár Város Önkormányzat részére" című árubeszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!) 
24.) Előterjesztés K.L. bérlő lakásbérleti jogviszonyáról (Zárt ülés) 
25.) Előterjesztés F.R. bérlő lakásbérleti jogviszonyáról (Zárt ülés)
26.) Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2022. november 16-i ülésén tárgyalt napirendi pontjai kapcsán hozott döntések utólagos elfogadásáról (Zárt ülés) 
 

 

2022. november 10. (rendkívüli ülés) 

1.)  Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 29/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete egyszerűsített eljárásban történő felülvizsgálata kapcsán az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés e) pontja szerinti igazolás kiadása tárgyában

2.) Előterjesztés a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében a 2023. évben nyújtandó önkormányzati támogatás egy hónapra jutó összegének meghatározásáról

 

2022. október 27. (rendes ülés)

22.) Előterjesztés "Földgáz beszerzése Szigetvár Város Önkormányzat részére" című árubeszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás ismételt indításáról (Zárt ülés!) 
23.) Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2022. október 19-i ülésén tárgyalt napirendi pontjai kapcsán hozott döntések utólagos elfogadásáról (Zárt ülés!) 
 
 
 

2022. szeptember 29. (rendes ülés)

19. Előterjesztés Berkecz Balázs megbízott főépítész megbízási szerződésének 2. számú  módosításáról (Zárt ülés!)
20. Előterjesztés a városi kitüntetések adományozásáról (Zárt ülés!)
21. Előterjesztés "Vezetékes földgáz beszerzése" című árubeszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!)
22. Előterjesztés a Szigetvár, belterület 171/7. hrsz-ú ingatlanból út céljából történő telekterület vásárlásáról (Zárt ülés!)
23. Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2022. szeptember 14-i ülésén tárgyalt napirendi pontjai kapcsán hozott döntések utólagos elfogadásáról (Zárt ülés!)
24. Előterjesztés a BARANYA-VÍZ Zrt. 2022. augusztus 26-i rendkívüli közgyűlésén    tárgyalt napirendi pontok kapcsán hozott döntések utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)
 

2022. szeptember 19. (rendkívüli ülés)

 1. Előterjesztés a Molnár Imre Városi Könyvtár igazgatói állására vonatkozó pályázati kiírásról és szakmai bizottság létrehozásáról
 2. Előterjesztés Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról
 3. Előterjesztés a Szigetvár Város Önkormányzat tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átruházásáról (Zárt ülés!)

 

2022. augusztus 12. (rendkívüli ülés) 

1. Előterjesztés a GINOP-7.1.3-15-2016-00005 kódszámú, „Szigetvári gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló ismételt közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!)

 

2022. július 28. (rendes ülés) 

 
20. Előterjesztés a "Vigadó épület felújítása, funkcióbővítés II. üteme" tárgyú hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!)
 
21. Előterjesztés "Vezetékes földgáz beszerzése" című árubeszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!)
 

 

2022. június 30. (rendes ülés) 

15. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrészek megvásárlására vonatkozó üzletrész-átruházási szerződések megkötésének utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)
16. Előterjesztés a BARANYA-VÍZ Zrt. 2022. május 27-i rendes közgyűlésén meghozott döntésének utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)
 

2022. június 14. (rendkívüli ülés) 

 
 

2022. május 26. (rendes ülés)

17. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi és Ügyrendi Bizottságába külsős tag megválasztásáról (Zárt ülés!)
18. Előterjesztés 2022. évben „Nevelés Ügyéért Plakett” adományozásáról (Zárt ülés!)
20. Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2022. május 11-i ülésén tárgyalt napirendi pontjai kapcsán hozott döntések utólagos elfogadásáról (Zárt ülés!)
 
 

2022. április 28. (rendes ülés) 

11. Előterjesztés a Szigetvár belterület 877. hrsz. számú kivett lakóház, udvar gazdasági épület megnevezésű ingatlan vízvezetési szolgalmi jog tárgyában tulajdonosi hozzájárulásról (Zárt ülés!)
12. Előterjesztés a Szigetvár belterület 230/1. hrsz számú kivett szálloda megnevezésű ingatlanhoz kapcsolódó elővásárlási jogról (Zárt ülés!)
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester
13. Előterjesztés a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a BJT Solutions Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötött megbízási szerződés módosításáról (Zárt ülés!)
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester
14. Előterjesztés az EFOP-1.2.11-2016-2017-00022. kódszámú "Esély Otthon-Édes Otthon" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó lakhatási támogatásról (Zárt ülés!)
15. Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2022. április 20-i ülésén tárgyalt napirendi pontjai kapcsán hozott döntések utólagos elfogadásáról (Zárt ülés!)
 

2022. március 31. (rendes ülés)

24. Előterjesztés a " Vigadó épület felújítása, funkcióbővítés II. üteme" tárgyú hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás ismételt elindításáról (Zárt ülés!)
25. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő és Humán Szolgáltató Kft. felügyelő bizottságába tagok delegálásáról (Zárt ülés!)
 

2022. március 09. (rendkívüli ülés)

3. Előterjesztés a 2022. április 3-ára kitűzött országgyűlési választáson és országos népszavazáson működő helyi szavazatszámláló bizottságok tagjairól (Zárt ülés!)
 

2022. február 24. (rendes ülés)

22. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2021. évi peres eljárásairól (Zárt ülés!)
23. Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásának módosításáról (Zárt ülés!)
24. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2022. február 03. napján tartott taggyűlésén tárgyalt napirendi pont kapcsán hozott döntés utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)
25. Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2022. február 21-i ülésén tárgyalt napirendi pontjai kapcsán hozott döntések utólagos elfogadásáról (Zárt ülés!)
 

 

2022. február 24. (Közmeghallgatás)

1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Molnár Imre Városi Könyvtár, Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2022. évi költségvetési tervezetének benyújtásáról 

 

2022. február 10. (rendkívüli ülés)

 
 
 
3. Előterjesztés a 2/2022. (I.27.) Kt. sz. határozat módosításáról (Zárt ülés!)
 
4. Előterjesztés az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztásáról (Zárt ülés!)
 

 

2022. január 27. (rendes ülés) 

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének egyes az Önkormányzat vagyonával és a vagyongazdálkodás szabályaival összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról szóló ……/2022. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szigetvár Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 40/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
 3. Előterjesztés a Polgármester és az Alpolgármester illetményének megállapításáról
 4. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről
 5. Tájékoztató a Szigetvári Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról
 6. Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről
 7. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások 2021. évi alakulásáról
 8. Előterjesztés a szigetvári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
 9. Előterjesztés Együttműködési megállapodás aktualizálásáról a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagintézményei, szervezetei között
 10. Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázatról
 11. Előterjesztés a 2022. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
 12. Előterjesztés a gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak megalkotásáról
 13. Előterjesztés Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. folyószámla hitelfelvételéhez szükséges készfizető kezességvállalásról
 14. Előterjesztés a Szigetvári Települési Értéktár Bizottság 2021. évi tevékenységéről
 15. Előterjesztés a Békés, Nyugodt Ősz Közalapítvány megszűnéséről
 16. Előterjesztés Szigetvár Város 2022. évi közművelődési feladatellátásnak rendezvénytervéről
 17. Előterjesztés a Szigetvári Várban és a Török Házban alkalmazandó belépőjegy árakról és kiegészítő szolgáltatás árakról
 18. Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó nyilvános pályázati eljárás eredményéről ( Zárt ülés!)
 19. Előterjesztés az EFOP-1.2.11-2016-2017-00022. kódszámú "Esély Otthon-Édes Otthon" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó lakhatási támogatásról (Zárt ülés!)
 20. Előterjesztés a " Vigadó épület felújítása, funkcióbővítés II. üteme" tárgyú hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!)
 21. Előterjesztés a költő és hadvezér Zrínyi Miklós Díj adományozásáról (Zárt ülés!)
 

 

 

2021. december 28. (rendkívüli ülés) 

 1. Előterjesztés Szigetvár város településrendezési eszközeinek az M60 gyorsforgalmi út Pécs-Szigetvár közötti szakasza és más kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területekhez kapcsolódó módosításának elfogadásáról 
 2. Előterjesztés a Szigetvár Kártya ügyintézésével kapcsolatos 2021. évi beszámolóról, további együttműködés kezdeményezéséről
 3. Előterjesztés Top_Plusz-2.1.1-21. kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” megnevezésű Gyógyfürdő fejlesztése tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről, projektterv készítő szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményéről
 4. Előterjesztés Top_Plusz-2.1.1-21. kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” megnevezésű Vár utca 2. szám alatti hivatali épület fejlesztése tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről, projektterv készítő szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményéről
 5. Előterjesztés Top Plusz-1.2.1-21. kódszámú "Élhető települések" megnevezésű Szigetvár-Becefa vízgyűjtő terület csapadékvízelvezetés pályázatához kapcsolódó döntésről, tervező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményéről
 6. Előterjesztés Top Plusz-1.2.1-21. kódszámú "Élhető települések" megnevezésű Istvánffy-Szecsődi-Zárda utcai vízgyűjtő terület csapadékvízelvezetés pályázatához kapcsolódó döntésről, tervező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményéről
 7. Előterjesztés Top Plusz-1.2.1-21. kódszámú "Élhető települések" megnevezésű Turbéki utca-Almás patak vízgyűjtő terület csapadékvízelvezetés pályázatához kapcsolódó döntésről, tervező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményéről
 8. Előterjesztés Top Plusz-1.2.1-21. kódszámú "Élhető települések" megnevezésű Basa utca-Várárok vízgyűjtő terület csapadékvízelvezetés pályázatához kapcsolódó döntésről, tervező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményéről
 9. Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő Szigetvár, Katona utca 22. és 24. szám alatti ingatlanok ivóvíz bekötővezetékének kiváltása, és a Szigetvár Miklós utca 27 előtti ivóvíz gerincvezeték kiváltása tárgyú kivitelezési munkák jóváhagyásáról
 10. Előterjesztés "Települési hulladékkezelési közszolgáltatás Szigetvár város közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről (ZÁRT ülés!)

 

 

2021. december 16. (rendes ülés)

1. Előterjesztés Szigetvár város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2011. (III.25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ..../2021. (...) önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. I. félévi munkatervéről

3. Előterjesztés „ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A szervezet szabályozottság és szabályszerű működése” című vizsgálat eredményéről

4. Előterjesztés a 2022. évi startmunka program programtervezetéről

5. Előterjesztés a Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat intézményvezetői pályázat kiírásának eredményéről és intézményvezető kinevezéséről

6. Előterjesztés Szigetvár belterület 861/3. hrsz. alatti telek értékesítéséhez kapcsolódó nyilvános pályázati eljárás indításáról

7. Előterjesztés az Önkormányzat távhővagyonához kapcsolódó vagyonkezelési szerződésről

8. Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött kölcsönszerződés rendezése

9. Előterjesztés Vár Kazamatasor épületéhez kapcsolódó szerződések utólagos jóváhagyásáról

10. Előterjesztés a Frappé Event Kft.-vel kötött szerződés utólagos elfogadásáról

11. Előterjesztés a Tér-Zene program keretében benyújtott egyedi támogatási kérelem utólagos jóváhagyásáról

12. Előterjesztés Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2021. pályázat keretében konyhai eszközbeszerzésre alkalmas szervezet kiválasztásának eredményéről

13. Előterjesztés Top Plusz-1.2.1-21. kódszámú „Élhető Települések” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó döntésről, tervező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményéről

14. Előterjesztés CseppetSem Programban való részvétel utólagos jóváhagyásáról 

15. Előterjesztés a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 kódszámú "Zöld Vár - Szigetvári Várpark revitalizálása" tárgyú pályázat kivitelezési tevékenységéhez kapcsolódóan pótmunkajavaslat, illetve határidő módosítási kérelem tárgyában

16. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

17. Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2021. december 08-i   ülésén tárgyalt napirendi pontjai kapcsán hozott döntések utólagos elfogadásáról (ZÁRT ülés)

 

 

2021. december 06. (rendkívüli ülés)

1. Előterjesztés Szigetvár város településrendezési eszközeinek az M60 gyorsforgalmi út Pécs-Szigetvár közötti szakasza és más kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területekhez kapcsolódó módosításának partnerségi egyeztetésének lezárásáról

 

 

2021. november 25. (rendes ülés)

1. Előterjesztés a Szigetvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról   2. sz. melléklet 

2. Előterjesztés Szigetvár város Önkormányzat Intézményi Esélyegyenlőségi tervéről 

4. Előterjesztés a 2022. évi folyószámlahitelkeret igényléséről

5. Előterjesztés a háziorvosi ügyeletre vonatkozó Feladat-átvállalási szerződés módosításáról

6. Előterjesztés az üzemképtelen gépjárművek elszállításáról szóló megállapodásról

7. Előterjesztés Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2021. pályázat keretében konyhai eszközbeszerzésre alkalmas szervezet kiválasztásának eredményéről

8. Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő Szigetvár, Bástya utca 21-23., Damjanich utca 12., Miklós utca 37., Istvánffy utca 23. szám alatti ingatlanok ívóvíz bekötővezetékének kiváltása, a Szigetvár-Becefa összekötő ivóvíz gerincvezeték kiváltása, továbbá József A. utca 81. előtt föld feletti tűzcsap és tolózár beépítése, valamint a Kaposvári utca 1. előtt tolózár beépítése és ivóvíz gerincvezeték kiváltása tárgyú kivitelezési munkák jóváhagyásáról

9. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt legfontosabb eseményekről

10. Előterjesztés a GINOP-7.1.3-15-2016-00005 kódszámú "Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése" című pályázathoz kapcsolódó beruházásra vonatkozó tájékoztatóról (ZÁRT ülés!)

11. Előterjesztés az Édes Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00022 kódszámú pályázathoz kapcsolódó lakáspályázatokat érintő döntésről (ZÁRT ülés!)

 

 

2021. november 09. (rendkívüli ülés) 

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 29/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …./2021. (…...) önkormányzati rendelet megalkotásáról
 2. Előterjesztés az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázathoz való igény ismételt benyújtásáról
 3. Előterjesztés Szigetvár Város településrendezési eszközeinek az M60 gyorsforgalmi út Pécs-Szigetvár közötti szakasza és más kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területekhez kapcsolódó módosításának partnerségi egyeztetésre bocsátásáról
 4. Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16-2017-00039 azonosítószámú „Humán kapacitások a Szigetvári járásban” című projekthez kapcsolódó ösztöndíj pályázat eredményéről (Zárt ülés!)

 

 

2021. október 28. (rendes ülés)

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ……/2021. (….) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2021. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 3. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 29/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2021. (....) önkormányzati rendeletének megalkotásáról, a lefolytatott állami főépítészi eljárás alapján
 4. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szigetvár Város Településképi védelméről szóló ...../2021. (...) számú rendeletének megalkotásáról
 5. Előterjesztés a Szigetvár Települési Értéktár Bizottság tagjának megválasztásáról
 6. Előterjesztés a Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat intézményvezetői pályázatának kiírásáról
 7. Előterjesztés a Szigetvári Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásának ellátására javasolt személy véleményezéséről
 8. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata 2021. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról
 9. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások 2021. III. negyedévi alakulásáról 
 10. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezéséről
 11. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat és a Szigetvári Polgármesteri Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
 12. Előterjesztés a Szigetvári Fúvósokért Alapítvány támogatásáról „Szigetvári Zene Nagykövete” - Deichler András munkásságának elismeréseként
 13. Előterjesztés a mini bölcsődei ellátás tárgyában Mozsgó Községi Önkormányzattal megkötendő feladat-ellátási megállapodásról
 14. Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó nyilvános pályázati eljárás indításáról 
 15. Előterjesztés Vigadó beruházáshoz kapcsolódóan műszaki ellenőr szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyszerű beszerzési eljárás eredményéről
 16. Előterjesztés az EFOP-1.4.2-16-2016-00013 azonosító számú „Integrált térségi gyermek-programok Szigetvári Járásban és Szentdénes településen” című pályázat keretében drogprevenciós mintaprogram összeállítására alkalmas szervezet kiválasztása tárgyában
 17. Előterjesztés a Szigetvári „Zrínyi 1566” Turisztikai Egyesület részére névhasználat engedélyezéséhez utólagos hozzájárulás megadásáról
 18. Előterjesztés a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal kötött együttműködési megállapodás utólagos elfogadásáról
 19. Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő Szigetvár Fertő köz 10., Árpád utca 12. szám alatti ingatlanok ivóvíz bekötővezetékének kiváltása tárgyú kivitelezési munkák jóváhagyásáról
 20. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt legfontosabb eseményekről
 21. Előterjesztés "Települési hulladékkezelési közszolgáltatás Szigetvár város közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!)(Az előterjesztés anyaga később kerül feltöltésre!)
 22. Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2021. október 20-i ülésén tárgyalt napirendi pontjai kapcsán hozott döntések utólagos elfogadásáról (Zárt ülés!)

 

 

2021. szeptember 30. (rendes ülés) 

 1. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról
 2. Előterjesztés a Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat - 2020.09.01-2021.08.31. közötti időszakra vonatkozó - tevékenységéről szóló beszámolóról, továbbá Feladat-ellátási szerződések hosszabbításárról
 3. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosításáról
 4. Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítással kapcsolatos pályázati eljárás indításáról
 5. Előterjesztés a NET-INVEST 2002 Szolgáltató Bt.-vel műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan kötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
 6. Előterjesztés "Települési hulladékkezelési közszolgáltatás Szigetvár város közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan közbeszerzési szakértő szervezet kiválasztásáráról
 7. Előterjesztés játszótéri elemek felajánlása tárgyában kötendő támogatási szerződésről
 8. Előterjesztés a CoinDesign Kft. által történő érme-automata szolgáltatás tárgyában hozott együttműködési megállapodás elfogadásáról
 9. Előterjesztés a Szigetvár Dózsa György út 1013 hrsz. alatt épülő tároló csarnok tetőszerkezet szerelési munkáiról 
 10. Előterjesztés a „Szigetvári Fúvósokért” Alapítvány részére nyújtandó jubileumi támogatásról
 11. Előterjesztés a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének a „Magánerdősök 2021. évi Országos Találkozója” elnevezésű országos nagyrendezvényének megrendezésével kapcsolatos szerződések elfogadásáról
 12. Előterjesztés Diaporáma Bt-vel és Mánfai Györggyel kötött felhasználási szerződés utólagos elfogadásáról
 13. Előterjesztés a Baranya Megyei Kosárlabda Szövetséggel kötött együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyásról
 14. Előterjesztés Lendvai Péter Gergely egyéni vállalkozóval kötött felhasználási szerződés utólagos elfogadásáról
 15. Előterjesztés a Cigány Integrációt Segítő Érdekvédelmi Egyesülettel kötött bérleti szerződés utólagos elfogadásáról
 16. Előterjesztés a Zsibót-Becefán működtetett Digitális Jólét Program Pontok fenntartójának változásáról 
 17. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 18. Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2021. szeptember 15-i   ülésén tárgyalt napirendi pontjai kapcsán hozott döntések utólagos elfogadásáról (Zárt ülés!)
 19. Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16-2017-00039 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Szigetvári járásban” című projekthez kapcsolódó ösztöndíj pályázatról (Zárt ülés!)

 

 

2021. szeptember 28. (rendkívüli ülés)

 1. Előterjesztés a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról
 2. Előterjesztés a városi kitüntetések adományozásáról (Zárt ülés!)

 

2021. szeptember 06. (rendkívüli ülés)

 1. Előterjesztés Gördülő Fejlesztési Tervek elfogadásáról, jóváhagyásáról
 2. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező a közvilágítási hálózat korszerűsítését követően keletkezett hitelesített energiamegtakarítás, mint vagyoni értékű jog nyilvános pályázat útján történő értékesítésének eredménye tárgyában
 3. Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat keretein belül tervező szervezet kiválasztására irányuló egyszerű beszerzési eljárás eredményéről
 4. Előterjesztés eszközhasználati díj terhére hálózati szennyvízátemelőkhöz tartalék eszközök beszerzése tárgyában
 5. Előterjesztés az M60 gyorsforgalmi úthoz kapcsolódóan a hatályos településrendezési eszközök módosításának ügyében szükséges újabb kiemelt fejlesztési területek kijelöléséről
 6. Előterjesztés a Szigetvár, belterület 960/2 hrsz. alatti telek értékesítéséhez kapcsolódó nyilvános pályázati eljárás eredményéről
 7. Előterjesztés Vigadó tervezési szerződéshez kapcsolódó kötbérről (Zárt ülés!)
 8. Előterjesztés a "Vigadó épület felújítása, funkcióbővítés II. üteme" tárgyú hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!)

            

 

2021. augusztus 11. (rendkívüli ülés) 

 1. Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár-Becefa II. számú vízműtelepén a víztisztító tartályok pneumatikus szelepeit vezérlő ún. pilot szelepek cseréje tárgyú kivitelezési munkák jóváhagyásáról
 2. Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő Szigetvár Árpád utca 4., Széchenyi utca 68., Vörösmarty utca 7. és Alkotmány tér 19. szám alatti ingatlanok ívóvíz bekötővezetékének kiváltása tárgyú kivitelezési munkák utólagos jóváhagyásáról
 3. Az M60 gyorsforgalmi út építéséhez kapcsolódó tervezett földutak nyomvonalának véleményezése
 4. Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról
 5. Előterjesztés a „Szigetvár rekreációs központ létesítése 2” tárgyban EKR000264202021 számon, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik rész, XVII. fejezet 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hirdetménnyel induló nyílt eljáráshoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!)

 

 

2021. július 29. (rendes ülés)

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szigetvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ……/2021. (….) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 2. Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2021. (…) önkormányzati rendeletének megalkotása
 3. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjáról szóló 3/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ……/2021. (…..) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 4. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásokról szóló 1/2013. (I.18.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …../2021. (….) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 5. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gépjármű-várakozóhelyekről szóló 3/2009. (III.06.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .…./2021. (…..) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 6. Előterjesztés Szigetvár Város Településképi védelméről szóló Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatának megindításáról
 7. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 29/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelete állami főépítészi eljárásban történő felülvizsgálata partnerségi folyamatának lezárásáról
 8. Előterjesztés a Szigetvár, 102. hrsz-ú, „kivett múzeum és közterület” megnevezésű ingatlan – Török Ház épülete előtti terület – Júnusz Emre térre történő elnevezéséről
 9. Előterjesztés a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi éves tevékenységéről szóló beszámoló jelentésének elfogadásáról
 10. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások 2021. II. negyedévi alakulásáról
 11. Előterjesztés „parkoló-megváltás” tárgyú megállapodás utólagos jóváhagyásáról
 12. Előterjesztés a TOP-4.1.1.-16-BA1-2017-00008 kódszámú pályázathoz kapcsolódó a Janus Pannonius Múzeummal kötött „Régészeti Szolgáltatási Szerződés” 2. számú módosításának utólagos jóváhagyásáról
 13. Előterjesztés a Szigetvár, belterület 960/2 hrsz. alatti telek értékesítéséhez kapcsolódó nyilvános pályázati eljárás indításáról
 14. Előterjesztés a „Zöld Vár – Szigetvári Várpark revitalizálása” című TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 projekt tárgyában „Soft” programok lebonyolítására alkalmas szervezet kiválasztásához kapcsolódó nyilvános pályázati eljárás eredményéről
 15. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező a közvilágítási hálózat korszerűsítését követően keletkezett hitelesített energiamegtakarítás, mint vagyoni értékű jog értékesítéséről
 16. Előterjesztés Szigetvár Város településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában elkészített árajánlat és tervezési szerződés elfogadása az M60 gyorsforgalmi út és más kiemelt fejlesztések megvalósítása vonatkozásában
 17.  Előterjesztés a Szigetvár Város Önkormányzata által benyújtandó „A zárkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” irányuló pályázatról
 18. Előterjesztés a „Szigetvári Zrínyi Miklós Közérdekű Muzeális Gyűjteményben lévő Kiss Ernő Zrínyi kirohanása Szigetvárból 1566. szept. 7. műalkotás restaurálása” című pályázat keretében restaurátor kiválasztása tárgyában 
 19. Előterjesztés a „Zeng a város-SzigetVár” című EMT-TE-B-A-21-0457 kódszámú projekt tárgyában rendezvényszervezés és marketing feladatok ellátására alkalmas szervezet kiválasztása tárgyú egyszerű beszerzési eljárás eredményéről
 20. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 21. Előterjesztés Berkecz Balázs megbízott főépítész megbízási szerződésének 1. számú módosításáról (Zárt ülés!)
 22. Előterjesztés a Szigetvár belterület 2501/4 hrsz. számú Önkormányzati tulajdonú terület telekalakítási eljárásáról (Zárt ülés!
 23. Előterjesztés a Szigetvár, zártkert 4255 hrsz-ú beépítetlen terület, mint felajánlott vagyontárgy elfogadásáról (Zárt ülés!)
 24. Előterjesztés a BARANYA-VÍZ Zrt. 2021. július 27-i  rendkívüli közgyűlésén meghozott döntésének utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)
 25. Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 2021. július 14-i ülésén tárgyalt napirendi pont kapcsán határozati javaslat elfogadásáról” (Zárt ülés!)
 26. Előterjesztés a polgármesteri összeférhetetlenségi eljárás eredményéről (Zárt ülés!)

 

 

 

 

2021. július 13. (rendkívüli ülés) 

1. Előterjesztés a „Szigetvár rekreációs központ létesítése 2” tárgyban, EKR000264202021 számon, közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, XVII. fejezet 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hirdetménnyel induló nyílt eljárás közbenső döntésről. (Zárt ülés!)

 

2021. június 24. (rendes ülés)

 1. Előterjesztés a hatályos településrendezési eszközök módosításának megindításáról az M60 gyorsforgalmi út és más kiemelt fejlesztések megvalósíthatósága érdekében
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. II. félévi munkatervéről
 3. Előterjesztés a „legjobb önkormányzati gyakorlatok programja 2021” elnevezésű pályázaton való részvételről
 4. Előterjesztés a Baranya Megyei Szabadidősport Szövetséggel kötött együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyásáról
 5. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt legfontosabb eseményekről
 1. Előterjesztés címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziorvosok és fogorvosok részére adományozandó díszoklevélről (Zárt ülés!)

 

 

2020. október 29. (rendes ülés)

 1. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásokról szóló 1/2013. (I.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2020. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat és a Szigetvári Polgármesteri Hivatal 2021. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
 3. Előterjesztés a FIRE-BALL Kft-vel kötött szerződések felülvizsgálatáról, módosításáról
 4. Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezésérő
 5. Előterjesztés kiemelt fejlesztési területek kijelöléséről, településképi és településrendezési eszközök felülvizsgálatának elindításáról, valamint településrendezési terv módosításához szükséges tervezési ajánlat elfogadásáról
 6. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2020. évi áttekintéséről
 7. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár elnevezésének módosításáról
 8. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások 2020. III. negyedévi alakulásáról           
 9. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2020. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról szóló tájékoztatóról
 10. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének 1.számú módosításáról
 11. Előterjesztés a GINOP-7.1.3-15-2016-00005 kódszámú "Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése" tárgyú pályázathoz kapcsolódóan műszaki ellenőri szerződés módosításáról
 12. Előterjesztés a Szigetvári Kultúr-és Zöld Zóna Egyesület karantén időszak alatti közművelődési feladatellátásáról
 13. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt legfontosabb eseményekről
 14. Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó nyilvános pályázati eljárás indításáról (Zárt ülés!)
 15. Előterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételről (Zárt ülés!)
 16. Előterjesztés a Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. felügyelő bizottságába új tagok delegálásáról és új felügyelő bizottsági elnök választásáról szóló javaslatról (Zárt ülés!)
 17. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottságába képviselő tag megválasztásáról (Zárt ülés!)
 18. Előterjesztés „Szigetvár Város közigazgatási területén közvilágítási rendszer bérbeadása és üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!)
 19. Előterjesztés a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 azonosítószámú „Zöld Vár – Szigetvári Várpark revitalizálás” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ismételt indításáról (Zárt ülés!)

 

 

2020. szeptember 24. (rendes ülés)

1. Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2020. (…) önkormányzati rendeletének megalkotása

2. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról, valamint Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 38/2002. (XII.13.) rendeletének módosításáról

3. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló …../2020. (….) önkormányzati rendeletének megalkotásáról

4. Előterjesztés a Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat - 2019.09.01-2020.08.31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolóról, továbbá Feladat-ellátási szerződések hosszabbításáról

5. Előterjesztés a Szigetvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2019.évi tevékenységéről szóló beszámolóról

6. Előterjesztés a Domolosi Igmándy kúria működtetéséről szóló beszámolóról

7. Előterjesztés a Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár Alapító okiratáról

8. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához      

9. Előterjesztés EFOP-3.9.2-16-2017-00039 kódszámú „Humán kapacitások a Szigetvári járásban” című pályázat könyvvizsgáló szervezet kiválasztására irányuló egyszerű beszerzési eljárás eredményéről

10. Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó nyilvános pályázati eljárás lebonyolítására vonatkozóan

11. Előterjesztés az Önkormányzat 2020. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program munkatervének utólagos jóváhagyásáról

12. Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde felújítása” című pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési szakértő szervezet megbízásáról

13. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata által alapított közalapítványok működésének áttekintésének eredményéről, valamint kuratóriumi elnökök, kuratóriumi tagok és felügyelő bizottsági tagok választásáról

14. Előterjesztés a Szigetvár-Hobol Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálásáról, valamint a társulási megállapodás módosításáról

15. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt legfontosabb eseményekről

16. Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-000022 kódszámú „Esély Otthon-Édes Otthon” című pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról, a beérkezett pályázatok eredményhirdetéséről, illetve ismételt pályázati felhívás közzétételéről (Zárt ülés!)

17. Előterjesztés közös telektulajdon megszüntetéséről (Zárt ülés!)

18. Előterjesztés címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziorvosok és fogorvosok részére adományozandó díszoklevélről (Zárt ülés!)

19. Előterjesztés F.S. részére kiszabott közigazgatási bírság ügyében érkezett fellebbezés megtárgyalásáról (Zárt ülés!)

20. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottságába külsős tag megválasztásáról (Zárt ülés!)

21. Előterjesztés Halas Máté egyéni vállalkozóval, valamint a Moravetz Produkció Közhasznú Nonprofit Bt.-vel kötött szerződések utólagos elfogadásáról (Zárt ülés!)

22. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban álló, Szigetvár külterület 0127/2 hrsz.-ú „kivett dögtér” művelési ágú ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról (Zárt ülés!)

23. Előterjesztés a városi kitüntetések adományozásáról (Zárt ülés!)

24. Előterjesztés a GINOP-7.1.3-15-2016-00005 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó beruházásról (Zárt ülés!)

2020. szeptember 01. (rendkívüli ülés) 

 1. Előterjesztés a Belügyminisztérium által meghirdetett „Zenei program megvalósítása” című pályázatról
 2. Előterjesztés Szigetvár város közvilágítási rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódóan közbeszerzési szakértő szervezet kiválasztásáról
 3. Előterjesztés Gördülő Fejlesztési Tervek elfogadásáról, jóváhagyásáról
 4. Előterjesztés TOP, EFOP pályázatokhoz kapcsolódó (TOP-4.1.1-16, TOP-1.4.1-15, EFOP-4.1.8-16, EFOP-2.1.2-16, EFOP-3.9.2-16, EFOP-1.2.11-16, TOP-4.2.1-16) árubeszerzés tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés! Az anyag később kerül kiküldésre!)

 

2020. augusztus 11. (rendkívüli ülés)

1.) Előterjesztés a 2020. évi Zrínyi Emlékünnepség megtartására irányuló döntéshozatalról (Zárt ülés!) 

 

2020. július 30. (rendes ülés) 

1.) Előterjesztés a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi éves tevékenységéről szóló beszámoló jelentésének elfogadásáról

2.) Előterjesztés a Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény 2019. évben végzett szakmai munkájáról szóló beszámolóról

3.) Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített beszámolójáról, 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról

4.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Alapi Gáspár utca 44-45. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötővezeték és gerincvezeték kiváltás és a Széchenyi utca – Kaposvári utca sarkán ivóvíz bekötővezeték kiváltása tárgyú kivitelezési munkák jóváhagyásáról

5.) Előterjesztés a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási tevékenység értékelésére vonatkozó 2019. évi beszámoló elfogadásáról

6.) Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00092 azonosítószámú „Héthatár – Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázathoz kapcsolódóan élménypedagógiai képzési szolgáltatást ellátó szervezet kiválasztására vonatkozó egyszerű beszerzési eljárás eredményéről

7.) Előterjesztés a "Zrínyi Napok Fesztivál 2020" című rendezvényhez kapcsolódó egyszerű beszerzési eljárások eredményéről

8.) Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16-2017-00039 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése a Szigetvári járásban” című pályázat tárgyában felnőttképzések megtartásához szükséges informatikai eszköz – számítógépek vagy laptopok – biztosítását ellátó szervezet kiválasztásáról

9.) Előterjesztés az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázatról

10.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkatervéről

11.) Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

12.) Előterjesztés a PANNON Európai Területi Társulás 2020. július 22-i közgyűlés napirendi pontjainak anyagáról szóló tájékoztatóról

13.) Előterjesztés a Szigetvár, belterület 1787/121 hrsz. alatti ingatlan megközelítését biztosító átjárási szolgalmi jog bejegyzéshez kapcsolódó kérelemről

14.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások 2020. II. negyedévi alakulásáról

15.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt legfontosabb eseményekről

16.) Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2020. július 27-i ülésén tárgyalt napirendi pontok kapcsán hozott döntések utólagos elfogadásáról (Zárt ülés!)

17.) Előterjesztés a BARANYA-VÍZ Zrt. 2020. július 22-i, közgyűlés tartása nélküli, írásbeli szavazással meghozott döntéseinek utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)

 

         

 

2020. július 16. (rendkívüli ülés) 

 1. Előterjesztés az Emberi Erőforrások Minisztere által meghirdetett muzeális intézmények támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról
 2. Előterjesztés a GINOP-7.1.3-15-2016-00005 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó vállalkozási szerződés felmondásáról (Zárt ülés!)

 

2020. július 09. (rendes ülés)

 1. Előterjesztés a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatóról
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2020.(….) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 3. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 6/2015. (III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2020. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról, valamint az alpolgármester tiszteletdíjának emeléséről
 4. Előterjesztés Szigetvár város 2019. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról   
 5. Előterjesztés a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságnak nyújtandó adományozásról, valamint a korábban kötött adományozási szerződés alapján átadott pénzeszközök felhasználásáról
 6. Előterjesztés a Szigetvári Rendőrkapitányság és a Szigetvár Város Önkormányzat közterület-felügyelet 2019. évi együttműködésének értékeléséről
 7. Előterjesztés a Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
 8. Előterjesztés a Dél-Zselic Óvodái, Bölcsődéje és Konyhái intézmény 2019. évi gazdálkodásáról és a 2018/2019-as nevelési év szakmai munkájáról
 9. Előterjesztés a 2019-es évben végzett védőnői munkáról
 10. Előterjesztés a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített beszámolójáról, 2020. évi üzleti tervéről, valamint könyvvizsgáló választással kapcsolatos döntésről
 11. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójáról
 12. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat által alapított közalapítványok 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
 13. Előterjesztés a Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár 2019. évi tevékenységéről, valamint 2020. évi munkatervéről
 14. Előterjesztés a Szigetvári Várban és a Török Házban alkalmazandó belépőjegy árakról
 15. Előterjesztés a 2019. évre vonatkozó tanyagondnoki beszámoló elfogadásáról
 16. Előterjesztés a Szigetvár, zártkert 3906 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó nyilvános pályázati eljárás eredményéről 
 17. Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázatról
 18. Előterjesztés a Szigetvár város közvilágítási rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési szerződés 1. számú módosításának utólagos jóváhagyásáról 
 19. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások 2020. I. negyedévi alakulásáról
 20. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 21. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. ügyvezető személyében bekövetkezett változás utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés! Az anyag később kerül kiküldésre!)
 22. Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-000022 kódszámú „Esély Otthon-Édes Otthon” című pályázati felhívás elfogadásáról (Zárt ülés!)

 

 

2020. március 12. (rendkívüli ülés)

1. Előterjesztés a polgármesteri összeférhetetlenségi eljárás eredményéről (Zárt ülési anyag!)

2. Előterjesztés GINOP-7.1.3-15-2016-00005 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről lelátó beszerzésére vonatkozóan (Zárt ülési anyag!)

 

2020. február 27. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Szigetvári Városi Könyvtár, valamint a Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2020. évi költségvetési tervezetének benyújtásáról

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szigetvár Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 40/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

3.) Előterjesztés a 2019. évi temető üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos beszámolóról

4.) Előterjesztés a Szigetvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

5.) Előterjesztés Szigetvár város 2019. évi közösségi művelődési feladatellátásról szóló beszámolóról

6.) Előterjesztés a Szigetvár-Kaposvár között létesítendő kerékpárút tervezett nyomvonalának elfogadásáról

7.) Előterjesztés a „Zöld Vár – Szigetvári Várpark revitalizálása” című TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 kódszámú projekt tárgyában műszaki ellenőr szervezet kiválasztásáról

8.) Előterjesztés a Szigetvár város közvilágítási rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó tervező szervezet beszerzéséről

9.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

10.) Előterjesztés a 2019/2020-as fűtési szezonra vonatkozó szociális tűzifa támogatásokról

11.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

12.) Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó nyilvános pályázati eljárás eredményéről (Zárt ülés!)

13.) Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-000022 kódszámú „Esély Otthon-Édes Otthon” című pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról, a beérkezett pályázatok eredményhirdetéséről (Zárt ülés!)

14.) Előterjesztés a Szigetvár, belterület 1011/10. és 1011/11. hrsz-ú területek bérbeadásához kapcsolódó nyilvános pályázati eljárásról (Zárt ülés!)

Napirendek után:

 • Tájékoztató az NKM Energia Zrt. megújuló szolgáltatásairól

 

2020. február 27. (Közmeghallgatás) 

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Szigetvári Városi Könyvtár, valamint a Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2020. évi költségvetési tervezetének benyújtásáról

 

2020. február 12. (rendkívüli ülés) 

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata által benyújtott "A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása" tárgyú pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás eredményéről

2.) Előterjesztés a TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009 azonosítószámú "A Család és Gyermekjóléti Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Szigetváron és ellátási területén" című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!)       

3.) Előterjesztés a TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009 azonosítószámú "A Család és Gyermekjóléti Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Szigetváron és ellátási területén" című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ismételt indításáról (Zárt ülés!)         

4.) Előterjesztés a TOP, EFOP pályázatokhoz kapcsolódó (TOP-4.1.1-16, TOP-1.4.1-15, EFOP-4.1.8-16, EFOP-2.1.2-16, EFOP-3.9.2-16, EFOP-1.2.11-16, TOP-4.2.1-16) árubeszerzés tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás elindításáról (Zárt ülés!           

5.) Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 kódszámú "Új kerékpárút építése Szigetváron" című pályázathoz kapcsolódóan vállalkozási szerződés módosításáról  (Zárt ülés!) (Az anyag később kerül feltöltésre!)

            

2020. január 30. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …./2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotása

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2020. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

3.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 37/2013. (X.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2020. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

4.) Előterjesztés a Szigetvári Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról

5.) Előterjesztés a Szigetvári Vár 2019. évi rendezvény- és marketing keretének felhasználásáról

6.) Előterjesztés a Szigetvári Vár 2020. évi rendezvényeinek, programjainak tervezetéről, valamint marketing keretének elfogadásáról

7.) Előterjesztés a Szigetvári Várban és a Török Házban alkalmazandó belépőjegy árakról

8.) Előterjesztés a Baranya Megyei Kormányhivatallal – a jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átvétele tárgyában – kötendő megállapodásról 

9.) Előterjesztés a Szigetvár Kártya ügyintézésével kapcsolatos 2019. évi beszámolóról, a további együttműködés kezdeményezéséről

10.) Előterjesztés a szigetvári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

11.) Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről

12.) Előterjesztés Szigetvár város 2020. évi közművelődési feladatellátásának munkatervéről, valamint szolgáltatási tervének elfogadásáról

13.) Előterjesztés a 2020. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról

14.) Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 kódszámú "Új kerékpárút építése Szigetváron" című pályázathoz kapcsolódóan többlettámogatás igénylésre vonatkozó ismételt döntéshozatalról, projekt forrásszerkezetének bemutatásáról, a kivitelezéshez kapcsolódó fedezet, saját forrás biztosításáról

15.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programjának módosításáról

16.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Bika András utca 4. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötővezeték kiváltása és Rózsa köz 2. szám alatti ingatlan szennyvíz bekötővezeték kiváltása tárgyú kivitelezési munkák utólagos jóváhagyásáról, illetve a Szigetvár, XI. kút vízműtelepen kompresszor cseréjére vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyásáról

17.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Katona és Tinódi szennyvízátemelő műtárgyakban 1-1 db szivattyú felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyásáról

18.) Előterjesztés Media-Rex Kft-vel kötött bérleti szerződés 2. számú módosításáról

19.) Előterjesztés Jankovics Norbert egyéni vállalkozóval kötött karbantartási szerződés utólagos jóváhagyásáról

20.) Előterjesztés nemzeti emlékhelyek fenntartható használatát elősegítő 2020. évi támogatási lehetőségről

21.) Előterjesztés a Baranya Megyei Iparfejlesztési Program támogatásáról, valamint szándéknyilatkozat a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával és a Programot támogató partnerekkel való együttműködésre vonatkozóan

22.) Előterjesztés Dr. Szökendy Tamás szigetvári I. számú vegyes fogorvosi körzet vállalkozó fogorvosának kérelméről

23.) Előterjesztés a városi főépítész 2019. évi tevékenységéről

24.) Előterjesztés Zágon Gyula állandó kiállítás elhelyezéséhez kapcsolódó megbízási szerződésről

25.) Előterjesztés a zrinyinap.hu domain név és a hozzá tartozó weboldal megvásárlásáról

26.) Előterjesztés a Szigetvári Települési Értéktár Bizottság 2019. évi munkájáról

27.) Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről

28.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások 2019. évi alakulásáról

29.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

30.) Előterjesztés a költő és hadvezér Zrínyi Miklós díj adományozásáról (Zárt ülés!)

31.) Előterjesztés a Szigetvári Várban várkapitány kinevezéséről szóló 294/2019. (XII.10.) Kt. sz. határozat megerősítéséről (Zárt ülés!)

32.) Előterjesztés kártérítési járadékok emeléséről (Zárt ülés!)

33.) Előterjesztés GINOP-7.1.3-15-2016-00005 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezettel kötött vállalkozási szerződés módosításáról (Zárt ülés!)

34.) Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00092 azonosítószámú „Héthatár – Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázathoz kapcsolódó helyi munkavállalást ösztönző pályázat eredményéről (Zárt ülés!)  

35.) Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16-2017-00039 azonosítószámú „Humán kapacitások a Szigetvári járásban” című projekthez kapcsolódó ösztöndíjpályázat eredményéről (Zárt ülés!)

36.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2019. évi peres eljárásairól (Zárt ülés!)

37.) Előterjesztés a BARANYA-VÍZ ZRT. 2020. január 29-i rendkívüli közgyűlésen tárgyalt napirendek kapcsán hozott döntések utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)

 

2020. január 21. (rendkívüli ülés)

1.) Előterjesztés TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázathoz kapcsolódóan műszaki ellenőr szervezet ismételt kiválasztásáról, kivitelezési tevékenység felfüggesztéséről

2.) Előterjesztés GINOP-7.1.3-15-2016-00005 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan műszaki ellenőr szervezet ismételt kiválasztásáról, kivitelezési tevékenység felfüggesztéséről

           

2019. december 19. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés a Szigetvár-Becefa és a Szigetvár-Zsibót Településrészi Önkormányzatok nem önkormányzati képviselő tagjainak megválasztásáról

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …./2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotása

3.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

4.) Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési jelentésekről

5.) Előterjesztés az EFOP-1.4.2-16-2016-00013 kódszámú "Integrált térségi gyermekprogramok a Szigetvári Járásban és Szentdénes településen" című pályázat keretében az ún. krízisalap terhére hátrányos helyzetű gyermekek számára óvodai és iskolai felszerelések és ruházat beszerzése tárgyú egyszerű beszerzési eljárásról

6.) Előterjesztés közvilágítás karbantartó szervezet kiválasztására irányuló beszerzési eljárás eredményéről

7.) Előterjesztés Szigetvár város közvilágítási rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó döntésről

8.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete szerinti szociális tűzifa támogatás egyeztetéséről

9.) Előterjesztés szociális tűzifa támogatásról, tűzifa megrendeléséről

10.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. I. félévi munkatervéről

11.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

12.) Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról (Zárt ülés!) (Az anyag később kerül feltöltésre!)

13.) Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-000022 kódszámú „Esély Otthon-Édes Otthon” című pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról, beérkezett pályázatokról (Zárt ülés!)

14.) Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. részére 2015-2017. években folyósított kölcsönösszegekre vonatkozó szerződések módosításáról (Zárt ülés!)

15.) Előterjesztés K.J. szigetvári lakos szociális tűzifa támogatás ügyében érkezett fellebbezésének elbírálásáról (Zárt ülés!)

 

 

 

2019. december 10. (rendkívüli ülés)

1.)   Előterjesztés a 2020. évi startmunka program programtervezetéről

 

2019. november 28. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi éves tevékenységéről szóló beszámoló jelentéséről

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzatának a Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2019. (…) számú önkormányzati rendelete megalkotásáról

3.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az „Esély Otthon – Édes Otthon” pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról szóló 18/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

4.) Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról, valamint Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 47/2012. (X.19. önkormányzati rendelete módosításáról  

5.) Előterjesztés a háziorvosi ügyeletre vonatkozó Feladat-átvállalási szerződés módosításáról

6.) Előterjesztés a szigetvári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

7.) Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. és a Piriwood Kft. között létrejött bérleti szerződésről, szerződésmódosításáról

8.) Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó nyilvános pályázati eljárás indításáról (Az anyag később kerül feltöltésre!)

9.) Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16-2017-00039 azonosítószámú "Humán kapacitások fejlesztése a Szigetvári járásban" című projekthez kapcsolódó ösztöndíjpályázatról

10.) Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00092 azonosítószámú „Héthatár – Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázathoz kapcsolódó helyi munkavállalást ösztönző pályázatról, bíráló bizottság összeállításáról

11.) Előterjesztés a TOP-4.1.1-16-BA1-2017-0008 kódszámú "Új komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet építése Szigetváron" című pályázathoz kapcsolódó pótmunkákról, többletforrás igényléséről

12.) Előterjesztés Szigetvár város parkolási helyzetéről

13.) Előterjesztés a Szigetvári Várban bemutatandó „Szulejmán szultán elveszett zarándokvárosa” című kiállítással kapcsolatos kölcsönzési szerződés módosításáról

14.) Előterjesztés a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évben nyújtandó támogatás összegének meghatározásáról

15.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete szerinti szociális tűzifa támogatás egyeztetéséről

16.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének 2. számú módosításáról

17.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

18.) Előterjesztés a 2020. évi folyószámlahitelkeret igényléséről (Zárt ülés!)

19.) Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. támogatási, valamint kölcsönfolyósítási kérelméről (Zárt ülés!)

20.) Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Kft folyószámlahitel felvételéről és az ahhoz kapcsolódó készfizető kezességvállalásról (Zárt ülés!)

21.) Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottságába tagok delegálásáról (Zárt ülés!)

22.) Előterjesztés a BARANYA-VÍZ Zrt. 2019. december 2-i rendkívüli közgyűlésén tárgyalandó napirendek kapcsán hozandó döntésekről (Zárt ülés!)

23.) Előterjesztés Z.K. és B.Cs. lakásbérleti ügyében (Zárt ülés!)

 

2019. október 31. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2019. önkormányzati rendeletének megalkotásáról

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …./2019. (….) önkormányzati rendeletének megalkotásáról

3.) Önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztása 

4.) Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról a Szigetvári Tankerületi Központ részére a Szigetvár, belterület 20 hrsz. alatti ingatlanon található volt büfé épület elbontására vonatkozóan

5.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat és a Szigetvári Polgármesteri Hivatal 2020-2024. időszakra vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervének, valamint a 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

6.) Előterjesztés a Szigetvári Várban tartandó rendezvényekkel kapcsolatos szerződésekről, valamint a Szigetvári Vár nyitva tartásával kapcsolatos döntésről

7.) Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó nyilvános pályázati eljárás lebonyolítására vonatkozóan

8.) Előterjesztés a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt-vel kötött, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról      3. sz. melléklet

9.) Előterjesztés a Turbéki temetőben található orosz (szovjet) temetkezési helyek rendbehozataláról

10.) Előterjesztés a TOP-7.1.1-16-H-119-4.2 kódszámú CLLD pályázathoz kapcsolódóan a Szigetvár-Becefa és Szigetvár-Zsibót Települések Fejlődéséért Közalapítvánnyal kötendő használati megállapodás jóváhagyásáról

11.) Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázathoz kapcsolódóan a Tímár Építész-Mérnök Iroda Kft-vel kötött tervezési szerződés utólagos jóváhagyásáról

12.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2019. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról szóló tájékoztatóról

13.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások 2019. III. negyedévi alakulásáról 

14.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

 
 

2019. október 09. (rendkívüli ülés)

1.) Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-000022 kódszámú „Esély Otthon-Édes Otthon” című pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról, valamint a 18/2018. (IX.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról  

2.) Előterjesztés a Szigetvári Polgármesteri Hivatal informatikai rendszeréhez kapcsolódóan szerver és hozzá tartozó eszközök beszerzésére vonatkozó egyszerű beszerzési eljárás eredményéről  

3.) Előterjesztés a Szigetvári Labdarúgó Egyesület Szigetvár, belterület 254/2. hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanon található sportlétesítményekhez kapcsolódó megkereséséről

4.) Előterjesztés a GINOP-7-2.3-15-2016-00005 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás ismételt indításáról lelátó beszerzésére vonatkozóan (Zárt ülés!)

5.) Előterjesztés a Szigetvár, belterület 37/4 hrsz. alatti földrészlet megközelítését biztosító átjárási szolgalmi jog bejegyzéséről (Zárt ülés!)

 

2019. szeptember 26. (rendes ülés) 

1.)        Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2019. önkormányzati rendeletének megalkotásáról

2.)        Előterjesztés a Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2018. augusztus 31. – 2019. augusztus 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolóról, továbbá Feladat-ellátási szerződések hosszabbításáról

3.)        Előterjesztés a GINOP-7.3.1-15-2016-00005 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan külső közmű (víz, szennyvíz) bekötés kivitelezési munkáinak víziközmű fejlesztési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról

4.)        Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Kolozsvári utca 11-12., Horváth Márk tér 4. és Tüskevár utca 12. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötővezeték kiváltása tárgyú kivitelezési munkák utólagos jóváhagyásáról

5.)        Előterjesztés az E.ON Energiakereskedelmi Kft-vel kötött „teljes ellátásról szóló villamosenergia adásvételi szerződés közintézmények részére” tárgyú szerződés utólagos jóváhagyásáról

6.)        Előterjesztés KEHOP-1.2.1-18-2018-00107 azonosítószámú „Szigetvári helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázathoz kapcsolódóan klímavédelmi, fenntarthatósági szakértő kiválasztására irányuló egyszerű beszerzési eljárás eredményéről                

7.)        Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16-2017-00039 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése a Szigetvári járásban” című projekt keretében a helyi humán közszolgáltatások szakember/szaktudás kapacitásának felmérését, hiányok enyhítését célzó programok kidolgozását összefoglaló tanulmányt készítő szervezet kiválasztására irányuló egyszerű beszerzési eljárás eredményéről 

8.)        Előterjesztés a háziorvosokkal kötött megbízási szerződések módosításáról

9.)        Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről

10.)      Előterjesztés a Szigetvári Várban bemutatandó „Szulejmán szultán elveszett zarándokvárosa” című kiállítással kapcsolatos kölcsönzési szerződésről

11.)      Előterjesztés a Szigetvári Vár és a Szigetvári Polgármesteri Hivatal közötti Wifi átjátszó kialakításáról     

12.)      Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához való csatlakozásról

13.)      Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

14.)      Előterjesztés a városi kitüntetések adományozásáról (Zárt ülés!)

15.)      Előterjesztés GINOP-7.1.3-15-2016-00005 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!) (Az anyag később kerül feltöltésre!)

16.)      Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-00022 kódszámú „Esély Otthon” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló ismételt eljárás eredményéről (Zárt ülés!) (Az anyag később kerül feltöltésre!)

17.)      Előterjesztés B.I.J szigetvári lakos lakásbérleti ügyében (Zárt ülés!)

 

2019. szeptember 13. (rendkívüli ülés)

1.) Előterjesztés a Zrínyinap.hu weboldal üzemeltetéséről

2.) Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 kódszámú „Új kerékpárút építése Szigetvár településen” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!)

 

2019. augusztus 21. (rendkívüli ülés)

1.) Előterjesztés Gördülő Fejlesztési Tervek elfogadásáról, jóváhagyásáról

2.) Előterjesztés helyi közösségi közlekedés támogatásáról

3.) Előterjesztés a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00003 kódszámú „Körforgalom építése Szigetváron a 67-es főút és a József Attila utca csomópontjában” című, a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00004 kódszámú "Körforgalom építése a 6-os és a 6607-es utak csomópontjában" című, valamint a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 kódszámú „Új kerékpárút építése Szigetvár településen” című pályázatokhoz kapcsolódóan szemléletformáló tevékenység ellátásához kapcsolódó egyszerű beszerzési eljárások eredményéről

4.) Előterjesztés a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00003 kódszámú „Körforgalom építése Szigetváron a 67-es főút és a József Attila utca csomópontjában” című pályázathoz kapcsolódóan Kerékpárforgalmi Hálózati Terv kiegészítésének elfogadásáról

5.) Előterjesztés a TOP-7.1.1-16-H kódszámú pályázati felhívásra benyújtott pályázatokról

6.) Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztásáról (Zárt ülés!)

 

2019. július 25. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló…/2019. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

2.) Előterjesztés az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázatról

3.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Móra Ferenc ltp. 2/A. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötővezeték kiváltása, illetve a Szigetvár, XI. számú kút tolózár cseréje tárgyú kivitelezési munkák utólagos jóváhagyásáról  

4.) Előterjesztés a "Szigetvári Ostromnapok Fesztivál 2019" című rendezvényhez kapcsolódó egyszerű beszerzési eljárásokról

5.) Előterjesztés a Zöldmanó Óvoda radiátor csere tárgyában kivitelező szervezet kiválasztására vonatkozó egyszerű beszerzési eljárás utólagos jóváhagyásáról

6.) Előterjesztés a TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00008 kódszámú "Új komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet építése Szigetváron" című pályázathoz kapcsolódó régészeti szolgáltatási szerződés és régészeti szolgáltatási szerződés 1. számú módosításának utólagos jóváhagyásár

7.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata által benyújtandó "A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása" tárgyú pályázatról

8.) Előterjesztés a Pedagógiai Szakszolgálat épületrészének nyílászáró cseréjére vonatkozó vállalkozási szerződésről

9.) Előterjesztés szálláshelyekkel kötendő – a Szigetvári Várban biztosítandó kedvezményre vonatkozó – együttműködési megállapodásról

10.) Előterjesztés a Zágon Gyula állandó kiállítás elhelyezéséhez kapcsolódó megállapodások megkötéséről

11.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások 2019. II. negyedévi alakulásáról

12.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

13.) Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16.-2017-00022 kódszámú „Esély Otthon” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló ismételt közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!)

14.) Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00092 azonosítószámú „Héthatár – Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázathoz kapcsolódóan rendezvényszervezési szolgáltatás ellátására irányuló közbeszerzési eljárásról szóló tájékoztatóról (Zárt ülés!)

15.) Előterjesztés Szabadi Jánosné Szigetvár, Szent István ltp. 32-33. szám alatti lakos megkereséséről (Zárt ülés!)

 

2019. június 27. (rendes ülés) 

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról

2.) Előterjesztés a Szigetvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

3.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Széchenyi utca 99/2. és Tinódi utca 56. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötővezeték kiváltása tárgyú kivitelezési munkák utólagos jóváhagyásáról, illetve a Szigetvári Szennyvíztelepen külső recirkulációs szivattyú felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyásáról

4.) Előterjesztés a Szigetvár, belterület 1011/1 hrsz. alatti ingatlanon található bázisállomás területének értékesítéséről

5.) Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 kódszámú "Új kerékpárút építése Szigetvár településen" című pályázathoz kapcsolódóan tulajdoni viszonyok rendezéséről

6.) Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16-2017-00039 azonosító számú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázat, valamint az EFOP-1.4.2-16-2016-00013 azonosító számú „Integrált térségi gyermek-programok Szigetvári Járásban és Szentdénes településen” című pályázat tárgyában mediátor képzési szolgáltatást ellátó szervezet kiválasztásáról

7.) Előterjesztés az EFOP-2.1.2-16 kódszámú "Gyerekesély programok infrastrukturális háttere" című pályázathoz kapcsolódóan tervezői művezetésre vonatkozó megbízási szerződés utólagos jóváhagyásáról

8.) Előterjesztés önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására irányuló pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló egyszerű beszerzési eljárás eredményéről 

9.) Előterjesztés az E.ON Energiakereskedelmi Kft-vel kötött teljes ellátású közvilágítási célú villamosenergia adásvételi szerződés utólagos jóváhagyásáról

10.) Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című és a TOP-4.1.1-16-BA1-2017-0008 kódszámú "Új komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet építése Szigetváron" című beruházásokhoz kapcsolódó tájékoztatásról

11.) Előterjesztés a Szigetvár, külterület 0466/4 hrsz-ú termőfölddel kapcsolatos hasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási szerződésről

12.) Előterjesztés a „Zrínyi 1566” rockmusical megrendezésének támogatásáról

13.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. II. félévi munkatervéről

14.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

15.) Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatási kérelméről (Zárt ülés!)

16.) Előterjesztés a Szigetvári Várban tartandó rendezvényekre vonatkozó szerződések elfogadásáról (Zárt ülés!)

17.) Előterjesztés a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum keretében koordinátori feladatok elvégzésére irányuló megbízási szerződésről (Zárt ülés!)

18.) Előterjesztés a Szigetvár Városért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról, valamint a kuratórium titkárának kijelöléséről (Zárt ülés!)

19.) Előterjesztés Zöld Klaudia Brigitta kérelme alapján szociális bérlakás értékesítéséről (Zárt ülés!)

20.) Előterjesztés a BARANYA-VÍZ Zrt. 2019. június 12-i közgyűlésén tárgyalt napirendek kapcsán hozott döntések utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)

 

2019. május 30. (rendes ülés)

1.)        Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2019. évi üzleti tervéről

2.)        Előterjesztés az Igmándy kúria vagyon visszapótlási kötelezettségének eltekintésétől

3.)        Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, 2019. üzleti tervének elfogadásáról, valamint a csapadékvíz elvezetési tevékenységet bemutató beszámolóról

4.)        Előterjesztés a Kisváros Nonprofit Kft-vel kötendő piac üzemeltetési szerződésről

5.)        Előterjesztés a Dél-Zelic Óvodái, Bölcsődéje és Konyhái intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről

6.)        Előterjesztés CLLD pályázathoz kapcsolódóan Kisváros Nonprofit Kft-vel kötött használati megállapodás utólagos jóváhagyásáról

7.)        Előterjesztés önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására irányuló pályázathoz kapcsolódóan műszaki ellenőr szervezet kiválasztásáról

8.)        Előterjesztés a TOP-2.1.2-16 kódszámú „Zöld város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan tervező szervezet kiválasztására irányuló ismételt egyszerű beszerzési eljárás eredményéről

9.)        Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16-2017-00039 kódszámú "Humán kapacitások a Szigetvári járásban" című pályázathoz kapcsolódóan "Közösségi Közlekedésfejlesztési Terv" elfogadásáról

10.)      Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Juranics utca 9., Tinódi utca 57. és Zárda utca 7. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötővezeték kiváltása tárgyú kivitelezési munkák utólagos jóváhagyásáról

11.)      Előterjesztés az alapítványok 2019. évi önkormányzati támogatásáról (Az anyag később kerül feltöltésre!)

12.)      Előterjesztés Zágon Gyula képzőművész állandó kiállításának létrehozásához, működtetéséhez készített cselekvési terv elfogadásáról

13.)      Előterjesztés a szociális tűzifa támogatás szállításához kapcsolódó 2. szerződés jóváhagyásáról

14.)      Előterjesztés a Szigetvári Tűzoltók Szabadidő Egyesülete részére névhasználat engedélyezéséről

15.)      Előterjesztés a Szigetvárért Tisztességgel Egyesület részére névhasználat engedélyezéséről (Az anyag később kerül feltöltésre!)

16.)      Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata és a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezet között kötött együttműködési megállapodás megszüntetéséről, Partnerségi együttműködési megállapodás elfogadásáról

17.)      Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

18.)      Előterjesztés 2019. évben „Nevelés Ügyéért Plakett” adományozásáról (Zárt ülés!)

19.)      Előterjesztés a temetkezési közszolgáltatáshoz kapcsolódó nyilvános pályázati eljárás eredményéről (Zárt ülés!)

20.)      Előterjesztés a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00003, valamint a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00004 kódszámú körforgalom építéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárásról (Zárt ülés!)

21.)      Előterjesztés a Szigetvári Várban bemutatandó „Szabadság vándorai” című musicalról(Zárt ülés!)

22.)      Előterjesztés a Szigetvár Városért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról, valamint a kuratórium elnökének kijelöléséről (Zárt ülés!)

23.)      Előterjesztés a BARANYA-VÍZ Zrt. 2019. május 21-i közgyűlésén tárgyalt napirendiek kapcsán hozott döntések utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!) 

             24.)     Előterjesztés közvilágítás fejlesztésről (Szóbeli előterjesztés) (Zárt ülés!)

          

2019. április 25. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 22/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

3.) Előterjesztés a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a 2019. évi üzleti tervéről

4.) Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint könyvvizsgáló választással kapcsolatos döntésről

5.) Előterjesztés a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. közszolgáltatási tevékenység értékelésére vonatkozó 2018. évi beszámoló elfogadásáról

6.) Előterjesztés a Széchenyi utca tehermentesítésével kapcsolatos képviselői beadványról

7.) Előterjesztés a Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről

8.) Előterjesztés a Baranya Megyei Kormányhivatallal kötött üzemeltetési, valamint a járási hivatalok kialakításáról szóló megállapodások módosításáról

9.) Előterjesztés bírósági ülnökök választásáról

10.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Batthyány utca 7. és Vörösmarty utca 8. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötővezeték kiváltása tárgyú kivitelezési munkák utólagos jóváhagyásáról

11.) Előterjesztés a DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0001 azonosítószámú „Oroszlán-szív: Szigetvár város történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás módosításáról

12.) Előterjesztés GINOP-7.1.3-2015 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című pályázat marketing szervezet kiválasztására irányuló egyszerű beszerzési eljárás eredményéről 

13.) Előterjesztés a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-0002 kódszámú "Zöld Vár-Szigetvári várpark revitalizálása" című pályázathoz kapcsolódóan tervező szervezet kiválasztására irányuló egyszerű beszerzési eljárás eredményéről

14.) Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 kódszámú "Új kerékpárút építése Szigetvár településen" című pályázathoz kapcsolódóan tulajdoni viszonyok rendezéséről

15.) Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázatról

16.) Előterjesztés az IRÁNY PÉCS Turisztikai Nonprofit Kft-vel kötendő kedvezmény kártya szerződésről

17.) Előterjesztés a Szallas.hu Kft-vel kötött együttműködési partnerszerződéshez kapcsolódóan kedvezmény meghatározásáról

18.) Előterjesztés a 2018-as évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóról

19.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások 2019. I. negyedévi alakulásáról

20.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

21.) Előterjesztés a Színpad Center Kft-vel kötendő megbízási szerződésről (Zárt ülés!)

22.) Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-000022 kódszámú „Esély Otthon-Édes Otthon” című pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról, beérkezett pályázatok elbírálásáról (Zárt ülés!)

23.) Előterjesztés a Szigetvár, belterület 1786/65 hrsz. alatti telek értékesítéséhez kapcsolódó nyilvános pályázati eljárás eredményéről (Zárt ülés!) 

24.) Előterjesztés GINOP-7.1.3-15-2016-00005 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!) 

25.) Előterjesztés Interreg pályázatokhoz kapcsolódó tervezői költségbecslés, illetve tervezett kiállításhoz kapcsolódó előzetes költségbecslés összeállításának utólagos jóváhagyásáról

 

2019. április 18. (rendkívüli ülés)

1.) Előterjesztés a Vállalkozók Szigetvárért Egyesület részére névhasználat engedélyezéséről

2.) Előterjesztés az EFOP-4.1.8-16-2017-00064 kódszámú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!)

 

2019. április 08. (rendkívüli ülés)

1.) Előterjesztés a Micimackó Óvoda épületének korszerűsítése tárgyú vállalkozási szerződéshez kapcsolódó pótmunka igény elfogadásáról, pótmunka megrendeléséről

2.) Előterjesztés az 58/2019. (II.28.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 kódszámú „Új kerékpárút építése Szigetvár településen” című pályázathoz kapcsolódó többletforrás igényléséhez szükséges ismételt döntéshozatalról

3.) Előterjesztés Interreg pályázatokhoz kapcsolódó tanulmánykészítő, előkészítő szervezet kiválasztásáról

4.) Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő és Humán Szolgáltató Kft. ügyvezető személyében bekövetkező változásról szóló 40/2019. (II.18.) Kt. sz. Határozat módosításáról (Zárt ülés!)

5.) Előterjesztés a 101/2019. (III.28.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint ismételt döntéshozatal a temetkezési közszolgáltatáshoz kapcsolódó nyilvános pályázati eljárás eredményéről (Zárt ülés!)  

6.) Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16.-2017-00022 kódszámú „Esély Otthon” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló ismételt közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!)

 

2019. március 28. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról

2.)Előterjesztés a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és családi események szolgáltatási díjairól szóló 3/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról

3.) Előterjesztés Szigetvár város 2018. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról

4.) Előterjesztés a Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő adományozási szerződés megtárgyalásáról

5.) Előterjesztés a Szigetvári Rendőrkapitányság és Szigetvár Város Önkormányzat közterület-felügyeletre vonatkozó 2018. évi együttműködésének értékeléséről

6.) Előterjesztés a Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

7.) Előterjesztés a Dél-Zselic Óvodái, Bölcsődéje és Konyhái intézmény 2018. évi gazdálkodásáról és a 2017/2018-as nevelési év szakmai munkájáról

8.) Előterjesztés a Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény 2018. évben végzett szakmai munkájáról szóló beszámolóról

9.) Előterjesztés a 2018-as évben végzett védőnői munkáról

10.) Előterjesztés a Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezéséről

11.) Előterjesztés GINOP-7.1.3-15-2016-00005 kódszámú „Szigetvári Gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan eszközhasználati díj terhére történő ivóvíz- és szennyvízbekötés tervezési munkáiról

12.) Előterjesztés a TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009 azonosítószámú „A Család és Gyermekjóléti Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Szigetváron és ellátási területén” című pályázathoz kapcsolódóan műszaki ellenőr szervezet kiválasztásáról

13.) Előterjesztés a TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009 azonosítószámú „A Család és Gyermekjóléti Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Szigetváron és ellátási területén” című pályázathoz kapcsolódó gépjárműbeszerzésről

14.) Előterjesztés GINOP-7.1.3-15-2016-00005 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című pályázat marketing szervezet kiválasztására irányuló egyszerű beszerzési eljárás eredményéről

15.) Előterjesztés önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására irányuló pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzésről

16.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosításáról

17.) Előterjesztés a Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár 2018. évi tevékenységéről, valamint 2019. évi munkatervéről

18.) Előterjesztés Vanyúr Istvánnal kötendő vállalkozási szerződésről

19.) Előterjesztés az ÁLHUBÁL Nonprofit Kft-vel kötendő szolgáltatási szerződésről

20.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

21.) Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő és Humán Szolgáltató Kft. felügyelő bizottságába tagok delegálásáról (Zárt ülés!)

22.) Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. folyószámlahitel felvételéről és az ahhoz kapcsolódó készfizető kezességvállalásról (Zárt ülés!)

23.) Előterjesztés a Szigetvári Várban tartandó rendezvényekre vonatkozó szerződések elfogadásáról (Zárt ülés!)

24.) Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásának megállapításáról (Zárt ülés!)

25.) Előterjesztés temetkezési közszolgáltatáshoz kapcsolódó nyilvános pályázati eljárás eredményéről (Zárt ülés!)

26.) Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázathoz kapcsolódó vállalkozási szerződések módosításának utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)

27.) Előterjesztés az EFOP-4.1.8-16-2017-00064 kódszámú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!) (Az anyag később kerül feltöltésre!)

28.) Előterjesztés a TOP-4.1.1-16 kódszámú "Új komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet építése Szigetváron" című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!) 

29.) Előterjesztés TOP, EFOP pályázatokhoz kapcsolódó (TOP-1.4.1-15, EFOP-4.1.8-16, EFOP-2.1.2-16, EFOP-1.2.11-16, EFOP-3.9.2-16) árubeszerzés tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!) (Az anyag később kerül feltöltésre!)

30.) Előterjesztés a Szigetvár, belterület 1786/65 hrsz. alatti telek értékesítéséhez kapcsolódó nyilvános pályázati eljárás elindításáról (Zárt ülés!)

31.) Előterjesztés a Szigetvár, belterület 960/2 hrsz. alatti telek értékesítéséhez kapcsolódó nyilvános pályázati eljárás eredményéről (Zárt ülés!)

 

2019. március 21. (rendkívüli ülés)

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szigetvár Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 40/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

2.) Előterjesztés 2019. évben posztumusz díszpolgári cím adományozásáról (Zárt ülés!)

3.) Előterjesztés GINOP-7.1.3-15-2016-00005 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!)

2019. március 14. (rendkívüli ülés) 

1.) Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16-2017-00039 azonosítószámú „Humán kapacitások a Szigetvári járásban” című pályázathoz kapcsolódóan rendezvényszervezési szolgáltatást ellátó szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről (ZÁRT ülés) 

2019. február 28. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Szigetvári Városi Könyvtár, valamint a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2019. évi költségvetési tervezetének benyújtásáról

3.) Előterjesztés a 2018. évi temető üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos beszámolóról

4.) Előterjesztés a Szigetvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

5.) Előterjesztés Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

6.) Előterjesztés Szigetvár város 2018. évi közösségi művelődési feladatellátásáról szóló beszámolóról

7.) Előterjesztés víziközmű fejlesztési hozzájárulás terhére történő, Szigetvár, III. számú szennyvízátemelőben 2. számú szivattyú felújítása tárgyú kivitelezési munka jóváhagyásáról

8.) Előterjesztés víziközművek energiahatékonyságának fejlesztésére vonatkozó pályázatról

9.) Előterjesztés Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra vonatkozó pályázatról

10.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Dózsa György utca 7/B. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötővezeték kiváltása tárgyú kivitelezési munka utólagos jóváhagyásáról

11.) Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 kódszámú „Új kerékpárút építése Szigetvár településen” című pályázathoz kapcsolódó többletforrás igénylésről

12.) Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 kódszámú „Új kerékpárút építése Szigetvár településen” című pályázathoz kapcsolódóan Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elfogadásáról

13.) Előterjesztés a Szecsődi Máté utcai telephely villamos szerelési munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés utólagos jóváhagyásáról

14.) Előterjesztés a 2018. évre vonatkozó tanyagondnoki beszámoló elfogadásáról

15.) Előterjesztés a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatásáról

16.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján a 2018/2019-es fűtési időszakra megállapított szociális tűzifa támogatások alakulásáról

17.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

18.) Előterjesztés F.R. bérlő lakásbérleti jogviszonyáról (Zárt ülés!)

19.) Előterjesztés a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégmódosításáról, valamint Alapító Okiratának módosításáról (Zárt ülés!)

20.) Előterjesztés a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00003, valamint a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00004 kódszámú körforgalom építéshez kapcsolódó ajánlattételi felhívásról (Zárt ülés!)

21.) Előterjesztés a Szigetvár, zártkert 3311/1 hrsz-ú ingatlan, mint felajánlott vagyontárgy elfogadásáról (Zárt ülés!)

22.) Előterjesztés a Szigetvár, belterület 960/2 hrsz. alatti telek értékesítéséhez kapcsolódó nyilvános pályázati eljárás indításáról (Zárt ülés!)

23.) Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00092 azonosítószámú „Héthatár – Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázathoz kapcsolódó helyi munkavállalást ösztönző pályázat eredményéről (Zárt ülés!)

 

2019. február 28. (Közmeghallgatás)

 

2019. február 25. (rendkívüli ülés) 

1.) Előterjesztés az Önkormányzat és a Kisváros Nonprofit Kft. 2019. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program munkatervének jóváhagyásáról

2.)  Előterjesztés a Cigány Integrációt Segítő Érdekvédelmi Egyesület és a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program munkatervének jóváhagyásáról

 

2019. február 18. (rendkívüli ülés)

1.) Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről

2.) Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő és Humán Szolgáltató Kft. ügyvezető személyében bekövetkező változásról (Zárt ülés!)

3.) Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 kódszámú "Új kerékpárút építése Szigetvár településen" című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!)

4.) Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-00022 kódszámú "Esély Otthon" című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!)

5.) Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó nyilvános pályázati eljárás eredményéről (Zárt ülés!) 

6.) Előterjesztés az EFOP-2.1.2-16 kódszámú „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!) 

7.) Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00010 kódszámú „önkormányzati épületek korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódó önkormányzati képviselői beadványról (Zárt ülés!)

 

2019. január 31. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról, valamint a Szigetvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

3.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

4.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 23/2005. (X.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

5.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 37/2013. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról

6.) Előterjesztés a helyi építési szabályzatról szóló 29/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2019. (....) önkormányzati rendeletének megalkotásáról a lefolytatott állami főépítészi eljárás alapján

7.) Előterjesztés a helyi építési szabályzatról szóló 29/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2019. (....) önkormányzati rendeletének megalkotásáról a lefolytatott tárgyalásos eljárás alapján

8.) Előterjesztés a Szigetvári Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról

9.) Előterjesztés a szigetvári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

10.) Előterjesztés Szigetvár város 2019. évi közművelődési feladatellátásának munkatervéről, valamint szolgáltatási tervének elfogadásáról

11.) Előterjesztés temetkezési közszolgáltatáshoz kapcsolódó nyilvános pályázati eljárás indításáról (Az anyag később kerül feltöltésre!)

12.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Árpád utca 16., Táncsics utca 30., Kárpátok útja 48., Kaposvári utca 1. és Kolozsvári utca 32. szám alatti ingatlanok ivóvíz bekötővezeték kiváltása tárgyú kivitelezési munkák utólagos jóváhagyásáról

13.) Előterjesztés a létesítendő Honvédelmi Sportközpont ivóvíz- és szennyvízhálózat tervezés víziközmű fejlesztési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról

14.) Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázathoz kapcsolódó, tervezői művezetési tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés utólagos jóváhagyásáról

15.) Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-0022 számú „Esély Otthon–Édes Otthon” című pályázathoz kapcsolódóan az Ifjúsági Cselekvési Terv elfogadásáról

16.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata által az „Esély Otthon-Édes Otthon” pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásra irányuló pályázati felhívás elfogadásáról

17.) Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00092 azonosítószámú „Héthatár – Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázathoz kapcsolódóan Egészségterv elfogadásáról

18.) Előterjesztés illegális hulladéklerakók felszámolására vonatkozó pályázatról

19.) Előterjesztés a Szigetvári Vár 2018. évi marketingtevékenységéről, valamint 2018. évi rendezvény – és marketing keretének felhasználásáról

20.) Előterjesztés a Szigetvári Várban tartandó rendezvényekre vonatkozó megállapodásokról

21.) Előterjesztés Szent István szobor önkormányzati tulajdonba vételéről

22.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások 2018. évi alakulásáról

23.) Előterjesztés a 2019. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról

24.) Előterjesztés Zágon Gyula képzőművész állandó kiállításának létrehozásáról, elhelyezéséről

25.) Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről

26.) Előterjesztés a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 2019. január 01.  napjától hatályos módosításával kapcsolatos beadványról

27.) Előterjesztés a Munka törvénykönyve változásai kapcsán Szigetvár Város Önkormányzata 100 %-os önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaságai vezető tisztségviselői felé megfogalmazott kérésről

28.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

29.) Előterjesztés a költő és hadvezér Zrínyi Miklós díj adományozásáról (Zárt ülés!)

30.) Előterjesztés az EFOP-4.1.8-16-2017-00064 kódszámú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!)

31.) Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező, Szigetvár, belterület 1757 hrsz-ú kivett beépítetlen terület bérbeadásához kapcsolódó nyilvános pályázati eljárás eredményéről (Zárt ülés!)

32.) Előterjesztés a Szigetvár, belterület 1372 hrsz-ú terület használatba adásához kapcsolódó nyilvános pályázati eljárás eredményéről (Zárt ülés!)

33.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2018. évi peres eljárásairól (Zárt ülés!)

2019. január 25. (rendkívüli ülés)

1.) Előterjesztés a belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” kiírt pályázaton való részvételről

2018. december 20. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés a temetőkről és temetkezésekről szóló 27/2005. (XI.05.) rendelet módosításáról szóló …/2018. …  önkormányzati rendeletének megalkotásáról, a temető üzemeltetési közszolgáltatáshoz kapcsolódó szerződés módosításáról

2.) Előterjesztés a 2019. évi folyószámlahitel keret igényléséről

3.) Előterjesztés a Szigetvár Kártya ügyintézésével kapcsolatos beszámolóról, a további együttműködés kezdeményezéséről

4.) Előterjesztés a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött megbízási szerződés módosításáról

5.) Előterjesztés a Szigetvári Vár 2019. évi rendezvény naptáráról, valamint rendezvény és marketing keretének elfogadásáról

6.) Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési jelentésről

7.) Előterjesztés Papp és Tsa Egészségügyi Szolgáltató Bt. képviseletében Dr. Papp Gábor gyermekszakorvos hatályos feladat-ellátási szerződésének módosításáról

8.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Juranics utca 20. szám alatti ingatlan bekötővezeték kiváltása tárgyú kivitelezési munka jóváhagyásáról

9.) Előterjesztés az E.ON Energiakereskedelmi Kft-vel kötött szerződések utólagos jóváhagyásáról

10.) Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16-2017-00039 azonosítószámú „Humán kapacitások a Szigetvári járásban” című pályázathoz kapcsolódóan „Helyi közösségi közlekedés szervezése” tanulmányt elkészítő szervezet kiválasztásáról

11.) Előterjesztés a TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009 azonosítószámú „A Család és Gyermekjóléti Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Szigetváron és ellátási területén” című pályázathoz kapcsolódó gépjárműbeszerzésről

12.) Előterjesztés önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására irányuló pályázat tárgyában kiviteli tervkészítő szervezet kiválasztásáról

13.) Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00092 azonosítószámú „Héthatár – Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázathoz kapcsolódó helyi munkavállalást ösztönző pályázatról, bíráló bizottság összeállításáról

14.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata és a Szigetvári Polgármesteri Hivatal adatvédelmi és adatkezelési szabályzatáról

15.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkatervéről

16.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

17.) Előterjesztés az EXPERIDANCE Produkció „Ezeregyév” nagyprodukciójának a szigetvári Várban történő bemutatására vonatkozó együttműködési szerződésről (Zárt ülés!)

18.) Előterjesztés a Szigetvár, belterület 1011/1, 1011/9, 1011/10, 1011/11, 1013 hrsz-ú területek bérbeadásához kapcsolódó nyilvános pályázati eljárásról (Zárt ülés!)

19.) Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-16-2017-00022 kódszámú, „Esély Otthon” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!)

20.) Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2018. december 17-i ülésén tárgyalt napirendi pontok kapcsán hozott döntések utólagos elfogadásáról (Zárt ülés!)

 

2018. december 13. (rendkívüli ülés) 
 
 

2018. december 7. (rendkívüli ülés)

1.) Előterjesztés a hatályos településrendezési terv felülvizsgálata kapcsán a partnerségi folyamat lezárásáról

2.) Előterjesztés a 2019. évi startmunka program programtervezetéről

3.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, szigetvári szennyvíztisztító mű szippantott szennyvíz átemelőjében 1 db szivattyú cseréje, Bem utcai szennyvízátemelőben szivattyú cseréje, I. számú szennyvízátemelőben 1. számú szivattyú felújítása, ipari szennyvízátemelőben szivattyú cseréje tárgyú kivitelezési munkák jóváhagyásáról

4.) Előterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételről (Zárt ülés!)

 

2018. november 29. (rendes ülés)

1.)  Előterjesztés a temetőkről és temetkezésekről szóló 27/2005. (XI.05.) rendelet módosításáról szóló …/2018. …  önkormányzati rendeletének megalkotásáról, a temető üzemeltetési közszolgáltatáshoz kapcsolódó nyilvános pályázati eljárásról, a nyilvános pályázati eljárás lefolytatásához kapcsolódó megbízási szerződés utólagos jóváhagyásáról

2.)  Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2018. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

     3.)  Ellőterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a díszpolgári cím, a városi kitüntető díjak és elismerések alapításáról és      adományozásuk rendjéről szóló 18/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2018. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról        

4.) Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2019. évi kiegészített marketing és programtervéről

5.) Előterjesztés a Kisváros Nonprofit Kft-vel kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

6.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Istvánffy utca 21. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötővezeték kiváltása tárgyú kivitelezési munka utólagos jóváhagyásáról

7.) Előterjesztés víziközmű fejlesztési hozzájárulás terhére történő, Szigetvár, V/B. vízműtelepen klórgázadagoló berendezések cseréje, Szigetvár, Vár, 2 db szennyvíz szivattyú beépítése tárgyú, illetve eszközhasználati díj terhére történő Szigetvár, XI. kút vízműtelepen 2 db nyomásfokozó szivattyú cseréje, Becefa I. vízműtelepen 1 db vegyszeradagoló szivattyú cseréje, valamint a Szigetvár, Széchenyi utca 123. szám előtt található 1 db közkút cseréje tárgyú kivitelezési munkák jóváhagyásáról

8.) Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00092 kódszámú "Héthatár - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázathoz kapcsolódóan animátor kiválasztásáról

9.) Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16-2017-00039 azonosítószámú „Humán kapacitások a Szigetvári járásban” című pályázathoz kapcsolódóan képzési szolgáltatást ellátó szervezet kiválasztásáról

10.) Előterjesztés közvilágítás karbantartó szervezet kiválasztására irányuló beszerzési eljárás eredményéről

11.) Előterjesztés a szigetvári vasútállomáson telepített térfigyelő rendszer adatvédelmi szabályozásáról

12.) Előterjesztés a Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft-vel kötendő GINOP-5.1.7-17 „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című pályázathoz kapcsolódó együttműködési megállapodásról 

13.) Előterjesztés a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet – Szigetvár, külterület 0466/4 hrsz. – vagyonkezelésbe történő adásáról  

14.) Előterjesztés a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évben nyújtandó támogatás összegének meghatározásáról

15.) Előterjesztés a Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár Alapító okiratáról

16.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

17.)  Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó nyilvános pályázati eljárás indításáról (Zárt ülés!)

18.) Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16-2017-00039 azonosítószámú „Humán kapacitások a Szigetvári járásban” című projekthez kapcsolódó ösztöndíjpályázat eredményéről (Zárt ülés!)

19.) Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező, Szigetvár, belterület 1786/70 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről, nyilvános pályázati eljárás eredményéről (Zárt ülés!)

20.) Előterjesztés a Szigetvári Várban tartott rendezvényekre vonatkozó szerződések utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)

21.) Előterjesztés K.T. szigetvári lakos szociális tűzifa támogatás ügyében érkezett fellebbezésének elbírálásáról (Zárt ülés!)

22.) Előterjesztés Berkecz Balázzsal kötendő megbízási szerződés elfogadásáról (Zárt ülés!)

23.) Előterjesztés a Szigetvár, belterület 1011/1, 1011/10, 1011/11, 1013. hrsz-ú területek bérbeadásához kapcsolódó nyilvános pályázati eljárásról (Zárt ülés!)

 

2018. november 19. (rendkívüli ülés)

1.)        Előterjesztés az EFOP-4.1.8-16-2017-00064 kódszámú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!)

2.)        Előterjesztés az EFOP-2.1.2-16 kódszámú „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés) 

3.)        Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének 2. számú módosításáról (Zárt ülés) 

4.)        Előterjesztés az EFOP-4.1.8-16-2017-00064 kódszámú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!) 

5.)        Előterjesztés az EFOP-2.1.2-16 kódszámú „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!) 

6.)        Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 kódszámú „Új kerékpárút építése Szigetvár településen” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!)

      

2018. november 15. (rendkívüli ülés)

1.) Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan „Zöldmanó Óvoda, Bölcsőde épületének korszerűsítése” tárgyú I. részre vonatkozó vállalkozási szerződés 1. számú módosításának utólagos jóváhagyásáról

2.) Előterjesztés a TOP-4.1.1-16-BA1-2017-0008 kódszámú "Új komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet építése Szigetváron" című pályázathoz kapcsolódóan tervezési szerződés módosításának utólagos jóváhagyásáról

3.) Előterjesztés a szigetvári szennyvíztisztító telepen működő ún. gépi rács eszközhasználati díj terhére történő cseréjéről

 

2018. október 25. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2018. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2018. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

3.) Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2018. évi marketing tevékenységéhez kapcsolódó beszámolójáról, valamint 2019. évi marketingtervéről

4.) Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó nyilvános pályázati eljárás lebonyolítására vonatkozóan

5.) Előterjesztés a TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009 kódszámú "A Család és Gyermekjóléti Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Szigetváron és ellátási területén" című pályázathoz kapcsolódóan tervező szervezet kiválasztásáról, megvalósíthatósági tanulmányt készítő szervezet feladatellátásra vonatkozó szerződésének utólagos jóváhagyásáról

6.) Előterjesztés a TOP-4.1.1-16-BA1-2017-0008 kódszámú "Új komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet építése Szigetváron" című pályázat tárgyában közbeszerzési szakértő szervezet kiválasztásáról

7.) Előterjesztés a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-0002 kódszámú "Zöld Vár-Szigetvári várpark revitalizálása" című pályázat tárgyában közbeszerzési szakértő szervezet kiválasztásáról

8.) Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00092 kódszámú "Héthatár - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázathoz kapcsolódóan elkészült Járási Egészségterv auditáló szervezet kiválasztásáról

9.) Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16-2017-00039 azonosítószámú „Humán kapacitások a Szigetvári járásban” című projekthez kapcsolódó ösztöndíjpályázatról

10.) Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00092 azonosítószámú „Héthatár – Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési, illetve beszerzési eljárások lebonyolítására vonatkozó konzorciumi megállapodás, közbeszerzési szabályzat, illetve közbeszerzési terv elfogadásáról

11.) Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről

12.) Előterjesztés Dr. Szökendy Tamás Feladat-átadási szerződésének módosításáról

13.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

14.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2018. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról szóló tájékoztatóról

15.) Előterjesztés a 2018/2019-es fűtési szezonra vonatkozó szociális tűzifa támogatásról, tűzifa megrendeléséről

16.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások 2018. III. negyedévi alakulásáról

17.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

18.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságába külsős tag megválasztásáról (Zárt ülés!)

19.) Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező, Szigetvár, belterület 1786/70 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről, nyilvános pályázati eljárás indításáról (Zárt ülés!)

20.) Előterjesztés a Légrádi és Légrádi Kft-vel kötendő haszonkölcsön szerződésről (Zárt ülés!)

 

2018. október 08. (rendkívüli ülés)

1.) Előterjesztés a szigetvári konzervgyár területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

2.) Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!)

3.) Előterjesztés GINOP-7.1.3-2015 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című pályázat kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!)

 

2018. szeptember 27. (rendes ülés)

1.)        Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2018. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról

2.)        Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2018. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

3.)        Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről illetve elidegenítéséről szóló 20/2011. (IV.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2018. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

4.)        Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2018. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

5.)        Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról, valamint Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete módosításáról

6.)        Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 23/2005. (X.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2018. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

7.)        Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az „Esély Otthon- Édes Otthon” pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról szóló …/2018. (...) önkormányzati rendelet megalkotásáról, valamint pályázati felhívás elfogadásáról

8.)        Előterjesztés a Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi éves tevékenységéről szóló beszámoló jelentéséről

9.)        Előterjesztés a Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2017. augusztus 31 – 2018. augusztus 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolóról, továbbá Feladat-ellátási szerződések hosszabbításáról

10.)       Előterjesztés az „1566 perc Kegyeleti és Kulturális Zrínyi Maraton” című rendezvényről

11.)      Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról

             12.)      Előterjesztés a temető üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó döntésről

13.)      Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Alapi Gáspár utca 34. és Szulimán utca 74. szám alatti ingatlanok ivóvíz bekötővezeték kiváltása tárgyú kivitelezési munka utólagos jóváhagyásáról

14.)      Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Miklós utca 4., Szegfű utca 4-5-6. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötővezeték kiváltása tárgyú kivitelezési munkák utólagos jóváhagyásáról

15.)      Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16 kódszámú, „Esély Otthon” című pályázat tárgyában közbeszerzési szakértő szervezet kiválasztásáról

16.)      Előterjesztés az EFOP-1.4.2-16-2016-00013 kódszámú "Integrált térségi gyermekprogramok a Szigetvári Járásban és Szentdénes területén" című pályázatról, pályázathoz kapcsolódó szakmai beszámolóról

17.)      Előterjesztés a TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra új támogatási kérelem benyújtásáról, lefolytatott beszerzési eljárás utólagos jóváhagyásáról

18.)      Előterjesztés az EFOP-2.4.2-17-2018-00008 azonosítószámú „Lakhatási körülmények javítása” című pályázattól való elállásról

19.)      Előterjesztés Nyugat- és Dél-dunántúli Ivóvízminőségjavító Program 1. (NYDDU1.) pályázat megvalósításával kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység ellátásához kapcsolódó megbízási szerződésről

20.)      Előterjesztés Szent István szobor közterületen történő elhelyezéséhez szükséges hozzájárulásról

21.)      Előterjesztés az EXPERIDANCE PRODUKCIÓ „Ezeregyév” nagyprodukciójának a Szigetvári Várban történő bemutatására vonatkozó megrendeléséről

22.)      Előterjesztés a Szigetvár – Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

23.)      Előterjesztés a Szigetvár-Hobol Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálásáról

24.)      Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való csatlakozásról

25.)      Előterjesztés az INNO RÉGIÓ Alapítvány által benyújtandó pályázathoz szükséges támogató szándéknyilatkozat utólagos jóváhagyásáról

26.)      Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

             27.)  Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2018. szeptember 19-i ülésén tárgyalt napirendi pontok kapcsán hozott döntések utólagos                     elfogadásáról (Zárt ülés!)

28.)  Előterjesztés az EFOP-2.1.2-16 kódszámú „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás elindításáról (Zárt ülés!)

29) Előterjesztés az EFOP-4.1.8-16 kódszámú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről, közbeszerzési szakértő szervezettel kötött megbízási szerződés utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)

30.) Előterjesztés az EFOP-4.1.8-16-2017-00064 kódszámú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!)

             31.) Előterjesztés M.S. szigetvári lakos lakásbérleti ügyében (Zárt ülés!)

             32.) Előterjesztés B.J-né és B.J. szigetvári lakosok lakásbérleti ügyében (Zárt ülés!)

             33.) Előterjesztés D.J. és D.P.T. szigetvári lakosok lakásbérleti ügyében (Zárt ülés!)

             34.) Előterjesztés a városi kitüntetések adományozásáról (Zárt ülés!)

 

 

2018. szeptember 20. (rendkívüli ülés)

1.) Előterjesztés a Honvédelmi Minisztériummal és a Nemzeti Sportközpontokkal kötendő sportközpont létesítésére irányuló együttműködési megállapodás és szándéknyilatkozat rögzítéséről 

2018. szeptember 13. (rendkívüli ülés)

1.) Előterjesztés Nyugat- és Dél-dunántúli Ivóvízminőség-javító Program 1. (NYDDU1.) pályázathoz kapcsolódóan konzorciumi megállapodás 1. számú módosításáról

2.) Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!)

3.) Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!)

       

2018. augusztus 30. (rendkívüli ülés)

1.) Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 kódszámú "Új kerékpárút építése Szigetvár településen" című pályázathoz kapcsolódóan a Szigetvár, belterület 923/3 hrsz-ú ingatlan - Almás-patak - vagyonkezelői jogának átvételéről

2.) Előterjesztés a TOP-4.1.1-16-BA1-2017-0008 kódszámú "Új komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet építése Szigetváron" című pályázathoz kapcsolódóan telekhatár rendezésről, telekösszevonásról

3.) Előterjesztés a TOP-4.1.1-16-BA1-2017-0008 kódszámú "Új komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet építése Szigetváron", a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 kódszámú "Zöldváros kialakítása", illetve a TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009 kódszámú "A Család és Gyermekjóléti Központ infrastruktúrájának bővítése" című pályázatokhoz kapcsolódóan a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal kötött konzorciumi megállapodás módosításáról

4.) Előterjesztés Gördülő Fejlesztési Tervek elfogadásáról   

5.) Előterjesztés a Településrendezési Terv sportközpont létesítéséhez kapcsolódó módosításáról 

6.) Előterjesztés 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 8. sz. alatti platánfa helyi védelem alá vételére vonatkozó javaslatról

7.) Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00010 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!) (Az anyag később kerül feltöltésre!)

8.) Előterjesztés az Igmándy kúria hasznosításáról, nyílt pályázati eljárás eredményéről (Zárt ülés!)

           

 

2018. augusztus 10. (rendkívüli ülés)

1.)        Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési szakértő szervezettel kötött megbízási szerződés 1. számú módosításáról 

2.)        Előterjesztés a TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra új támogatási kérelem benyújtásáról, konzorciumi megállapodás aláírásáról

3.)        Előterjesztés a GINPO-7.1.3-2015 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című pályázat kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának elfogadásáról (Zárt ülés!)               

4.) Előterjesztés területi és iskola védőnői feladatokat érintő személyi változásokról (Zárt ülés!)    

         

2018. július 26. (rendes ülés) 

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szigetvár Város Településképi védelméről szóló 28/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2018. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 32/2004. (VI.30.) rendeletének módosításáról szóló …/2018. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról 

3.) Előterjesztés a Megyei Önkormányzatok rendkívüli támogatására, és az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázatról

4.) Előterjesztés pályázatokhoz kapcsolódó COFOG számok törzskönyvi bejelentéséről

5.) Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00092 azonosítószámú "Héthatár" című pályázat tárgyában egészségterv készítő szakértő szervezet kiválasztásáról.

6.) Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési eljárás lebonyolítása tárgyában együttműködési megállapodásról, közbeszerzési terv módosításáról            2. sz. melléklet

7.) Előterjesztés a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00003 és a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00004 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázat tárgyában közúti biztonsági audit készítéséről

8.) Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházáshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyásáról

9.) Előterjesztés víziközmű-fejlesztési hozzájárulás terhére történő, a szigetvári ivóvíztelepen 5 db tolózár cseréje, illetve kimenő vízmérő indukciós áramlásmérőre történő cseréje tárgyú kivitelezési munka jóváhagyásáról

10.) Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

11.) Előterjesztés közművelődési megállapodás keretében Sóház Galéria (7900 Szigetvár, Vár utca 1. szám, 230/1 hrsz.) és közösségi tér működtetésére vonatkozó pályázati eljárás eredményéről 

12.) Előterjesztés az alapítványok 2018. évi önkormányzati támogatásáról (Az anyag később kerül feltöltésre!)

13.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások 2018. II. negyedévi alakulásáról

14.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

15.) Előterjesztés a TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről, ismételt eljárás indításáról (Zárt ülési anyag!) (Az anyag később kerül feltöltésre!)

16.) Előterjesztés az Igmándy kúria hasznosításáról, nyílt pályázati eljárás indításáról, valamint a pályázati eljáráshoz szükséges munkacsoport felállításáról (Zárt ülési anyag!)

 

2018. június 28. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő marketingtevékenységéről

2.) Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat, illetve a Cigány Integrációt Segítő Érdekvédelmi Egyesület által összeállított hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program jóváhagyásáról

3.) Előterjesztés a Szigetvár, Vár u. 1. szám alatt lévő ún. „Sóház” ingatlan hasznosításáról, az ingatlanra vonatkozó Bérleti szerződés meghosszabbításával kapcsolatos kérelemről

4.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Szabadság utca 11. és Batthyány utca 30-31. szám alatti ingatlanok bekötővezeték kiváltása tárgyú kivitelezési munka jóváhagyásáról

5.) Előterjesztés víziközmű rendszerhez kapcsolódó eszközhasználati díj elszámolásáról, szennyvízközmű hálózathoz kapcsolódó bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadásáról 

6.) Előterjesztés Nemzeti Emlékhely pályázathoz kapcsolódóan rendezvényszervező szolgáltató szervezet kiválasztásáról

7.) Előterjesztés az EFOP-4.1.8-16 kódszámú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan műszaki ellenőr szervezet kiválasztásáról

8.) Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16 kódszámú "Esély Otthon" című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan műszaki ellenőr szervezet kiválasztásáról

9.) Előterjesztés az EFOP-2.1.2-16 kódszámú "Gyerekesély programok infrastrukturális háttere" című pályázathoz kapcsolódóan műszaki ellenőr szervezet kiválasztásáról

10.) Előterjesztés a TOP-4.1.1-16 kódszámú "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" című pályázathoz kapcsolódóan műszaki ellenőr szervezet kiválasztásáról

11.) Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16 kódszámú "Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben"című pályázathoz kapcsolódó tájékoztatóról, illetve a pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési szakértő szervezet kiválasztásáról

12.) Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16 kódszámú "Héthatár" című pályázathoz kapcsolódóan tájékoztatás és nyilvánosság biztosítását ellátó szervezet kiválasztásáról

13.) Előterjesztés a TOP-3.1.1-15 kódszámú „Új kerékpárút építése Szigetvár településen” című pályázathoz kapcsolódóan tervezési szerződés ismételt módosításáról

14.) Előterjesztés az EFOP-2.1.2-16 kódszámú "Gyerekesély programok infrastrukturális háttere" című pályázathoz kapcsolódóan gépjárműbeszerzésről

15.) Előterjesztés TOP-1.4.1-15 kódszámú "Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása" című pályázathoz kapcsolódóan vállalkozási szerződés módosításáról

16.) Előterjesztés önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására irányuló pályázatról

17.) Előterjesztés Szigetvár területén közvilágítási rendszer bővítése tárgyában kivitelező szervezet kiválasztásáról

18.) Előterjesztés a Szigetvári Vár (7900 Szigetvár, Vár utca 19., 1733 hrsz.) földgázellátásához kapcsolódó földgáz kereskedelmi szerződés  jóváhagyásáról

19.) Előterjesztés a Szigetvári Polgármesteri Hivatal épületében található klímaberendezések karbantartására vonatkozó szerződés jóváhagyásáról

20.) Előterjesztés a Kisváros Nonprofit Kft. Dózsa György utcai telephelyén építendő csarnok vállalkozási szerződéséről 

21.) Előterjesztés a Kisváros Nonprofit Kft-vel kötött piac üzemeltetési szerződés utólagos jóváhagyásáról

22.) Előterjesztés pályázatokhoz kapcsolódó COFOG számok törzskönyvi bejelentéséről

23.) Előterjesztés Vanyúr Istvánnal kötendő vállalkozási szerződésről

24.) Előterjesztés a Szigetvári Várban tartandó rendezvényhez kapcsolódó, Havas Edinával kötendő megbízási szerződés elfogadásáról

25.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkatervéről

26.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

27.) Előterjesztés a Piac birtokbavételéhez kapcsolódó szerződés utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)

28.) Előterjesztés CLLD pályázathoz kapcsolódó tájékoztatóról (Zárt ülés!)

 

 

2018. május 31. (rendes ülés)

1.)  Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

2.)  Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2018. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról 

3.) Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról

4.) Előterjesztés a Dél-Zselic Tinódi Lantos Általános Iskola intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről - I.rész 

- II.rész 

5.) Előterjesztés a Szigetvári Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló beszámolóról

6.) Előterjesztés a praxisjoggal rendelkező háziorvosok részére biztosított 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról

7.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, a szigetvári szennyvíztisztító mű, szalagszűrő prés berendezés iszapfeladó szivattyúhoz frekvenciaváltó beépítése tárgyú kivitelezési munka jóváhagyásáról

8.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Ország út 5. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötővezeték cseréje tárgyú kivitelezési munka utólagos jóváhagyásáról

9.) Előterjesztés víziközmű fejlesztési hozzájárulás terhére történő, Szigetvár, Deák Ferenc tér 20. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötővezeték kiváltás tárgyú munka jóváhagyásáról

10.) Előterjesztés a Bódi Focisuli Alapítvány pályahasználatra vonatkozó kérelméről

11.) Előterjesztés az Almasziget Hagyományőrző és Kulturális Egyesület kérelméről

12.) Előterjesztés az EFOP-1.5.3 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázatról

13.) Előterjesztés az EFOP-4.1.8-16 kódszámú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan tájékoztatás és nyilvánosság biztosítását ellátó szervezet kiválasztásáról

14.) Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan tájékoztatás és nyilvánosság biztosítását ellátó szervezet kiválasztásáról

15.) Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” című pályázathoz kapcsolódóan kiviteli tervkészítő tervező szervezet kiválasztásáról

16.) Előterjesztés a KEHOP-1.2.1 kódszámú "Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázathoz kapcsolódóan konzorciumi partnerszervezet, illetve együttműködő szervezet bevonásáról

17.) Előterjesztés az emberi erőforrások minisztere által meghirdetett muzeális intézmények támogatására irányuló pályázaton történő részvétel utólagos jóváhagyásáról

18.) Előterjesztés önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására irányuló pályázatról (Az anyag később kerül feltöltésre!)

19.) Előterjesztés az EFOP 1.5.3.-16-2017-00092. kódszámú pályázathoz kapcsolódó törzskönyvi bejelentésről

20.) Előterjesztés a közfoglalkoztatási program keretében készített szabadtéri fedett kiülőkről

21.) Előterjesztés a Vár utca 2. szám alatti épület rossz műszaki állapotú kéményének helyreállítására vonatkozó vállalkozási szerződés utólagos jóváhagyásáról

22.) Előterjesztés a Vár utca 12. szám alatti ingatlan építési engedélyezési tervdokumentáció készítésére vonatkozó szerződés módosításáról

23.) Előterjesztés a Szigetvár, Vár u. 1. szám alatt lévő, ún. „Sóház” ingatlanra vonatkozó Bérleti szerződés meghosszabbításával kapcsolatos kérelemről

24.) Előterjesztés a Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár Alapító Okiratáról

25.) Előterjesztés a LAFARGE Cement Magyarország Kft-vel kötött támogatási szerződés utólagos jóváhagyásáról

26.) Előterjesztés a Szigetvári Várban tartott rendezvényhez kapcsolódó, Kiss Péter Pál egyéni vállalkozóval kötendő megbízási szerződés elfogadásáról

27.) Előterjesztés Illyevölgyi Jánossal kötendő ajándékozási szerződésről

28.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

29.) Előterjesztés a Vigadó felújításához kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!)

30.) Előterjesztés a TOP-1.4.1-15 kódszámú" Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása" című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!)

31.) Előterjesztés az Országalmás Zsolnay szökőkút elbontásáról (Zárt ülés!)

32.) Előterjesztés a Békés, Nyugodt Ősz Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, valamint a Kuratórium elnökének felkéréséről (Zárt ülés!)

33.) Előterjesztés a BARANYA-VÍZ Zrt. 2018. május 15-i közgyűlésén tárgyalt napirendek kapcsán hozott döntések utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)

 

2018. április 26. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2018. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2018. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

3.) Előterjesztés a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, a 2018. évi üzleti tervéről

4.) Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. 2017. évi egyszerűsített beszámolójáról, a 2018. évi üzleti tervéről

              Üzleti terv

5.) Előterjesztés a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. közszolgáltatási tevékenység értékelésére vonatkozó 2017. évi beszámoló elfogadásáról

6.) Előterjesztés a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2017. évi beszámolójáról, illetve a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására vonatkozó pályázaton történő részvételről

7.) Előterjesztés a 2017-es évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóról

8.) Előterjesztés a 2017. évre vonatkozó tanyagondnoki beszámoló elfogadásáról

9.) Előterjesztés a KEHOP-1.2.1 kódszámú "Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázathoz szükséges projekt megalapozó tanulmányt, helyi klímastratégiát elkészítő szervezet kiválasztásáról

10.) Előterjesztés az EFOP-2.1.2-16 kódszámú „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című pályázathoz kapcsolódóan kiviteli tervkészítő tervező szervezet kiválasztásáról

11.) Előterjesztés a TOP-4.1.1-16 kódszámú „Új komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet építése Szigetváron” című pályázathoz kapcsolódóan kiviteli tervkészítő tervező szervezet kiválasztásáról

12.) Előterjesztés Nyugat- és Dél-dunántúli Ivóvízminőségjavító Program 1. (NYDDU1.) tárgyában konzorciumi tag jóváhagyó nyilatkozatáról

13.) Előterjesztés a TOP-3.1.1-15 kódszámú „Új kerékpárút építése Szigetvár településen” című pályázathoz kapcsolódóan tervezési szerződés ismételt módosításáról

14.) Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázatról

15.) Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról

16.) Előterjesztés a hatályos önkormányzati településképi rendelet felülvizsgálatának elindításáról

17.) Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan kiviteli tervkészítő szervezet kiválasztásáról (Az anyagot a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja, amely az Önkormányzat/Bizottsági anyagok menüpont alatt olvasható)

18.) Előterjesztés a Biztos Kezdet Gyerekház illetékességi területének bővítéséhez kapcsolódó megállapodás utólagos jóváhagyásáról

19.) Előterjesztés a „Kisfaludy Szálláshely Konstrukció- panziók fejlesztése” című TFC-1.1.1-2017. kódszámú támogatások segítségével  Szigetvár településen megvalósuló panziófejlesztés beruházás kapcsán kötött – a Szigetvári Gyógyfürdő Kft-vel kötött - Együttműködési  megállapodás utólagos elfogadásáról

20.) Előterjesztés a Szigetvári Várban tartandó rendezvényekhez kapcsolódó hang-, fény-, vizuál- és rendezvénytechnika biztosítására vonatokozó megbízási szerződés-tervezetek elfogadásáról

21.) Előterjesztés a Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár 2017. évi tevékenységéről, valamint 2018. évi munkatervéről

22.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások 2018. I. negyedévi alakulásáról

23.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

24.) Előterjesztés az Istvánffy Miklós Általános Iskola intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről (Zárt ülés!)

25.) Előterjesztés a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről (Zárt ülés!)

26.) Előterjesztés jubileumi testvérvárosi kapcsolat elősegítése érdekében végzett tevékenységekhez kapcsolódóan elismerő címek adományozásáról (Zárt ülés!)

27.) Előterjesztés Berkecz Balázzsal kötendő megbízási szerződés elfogadásáról(Zárt ülés!)

28.) Előterjesztés a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum keretében koordinátori feladatok elvégzésére irányuló megbízási szerződésről (Zárt ülés!)

29.) Előterjesztés a szigetvári piac üzemeltetéséről (Zárt ülés!)

30.) Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő és a Szigetvári Tanuszoda állapotfelméréséhez kapcsolódó beruházási, felújítási javaslatokról (Zárt ülés!) (Az anyag később kerül feltöltésre!)

 

2018. március 29. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés Szigetvár város 2017. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóról

2.) Előterjesztés a Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő adományozási szerződés megtárgyalásáról

3.) Előterjesztés a Szigetvári Rendőrkapitányság és Szigetvár Város Önkormányzat közterület-felügyeletre vonatkozó 2017. évi együttműködésének értékeléséről

4.) Előterjesztés a 2017. évi temető üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos beszámolóról

5.) Előterjesztés a Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról            

6.) Előterjesztés a Dél-Zselic Óvodái, Bölcsődéje és Konyhái 2017. évi gazdálkodásáról és a 2016/2017-es nevelési év szakmai munkájáról

7.) Előterjesztés a Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény 2017. évben végzett szakmai munkájáról szóló beszámolóról

8.) Előterjesztés a 2017. évben végzett védőnői munkáról

9.) Előterjesztés a Szigetvári Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló beszámolóról (Az anyag később kerül feltöltésre!)

10.) Előterjesztés a Szigetvári Polgárőr Egyesülettel kötendő támogatási szerződésről

11.) Előterjesztés a helyi választópolgárok közössége önkormányzáshoz való jogának fenntartásáról

12.) Előterjesztés a Szigetvári Várban a szigetvári hős, Zrínyi Miklós tiszteletére elhelyezendő sírfedélről

13.) Előterjesztés a TOP-4.1.1-16 kódszámú „Új komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet építése Szigetváron” című pályázathoz kapcsolódóan háziorvosi rendelő ideiglenes elhelyezése tárgyában

14.) Előterjesztés a GINOP-7.1.3-2015 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című pályázat költségátcsoportosításáról 

15.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Görösgali utca 11. szám és az Alkotmány tér 29-30. szám alatti ingatlanok ivóvíz bekötővezetékeinek cseréje tárgyú kivitelezési munkák utólagos jóváhagyásáról

16.) Előterjesztés víziközmű fejlesztési hozzájárulás terhére történő, Szigetvár, Katona utca szennyvíz átemelő nyomócső kiváltása tárgyú munka jóváhagyásáról, vállalkozási szerződés aláírásáról

17.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról és a 2017. évi közbeszerzésekről szóló beszámolóról

18.) Előterjesztés a Szigetvári Várban tartandó rendezvényekhez kapcsolódó szerződés-tervezetek elfogadásáról

19.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

20.) Előterjesztés szakirányító erdészi feladatok elvégzésére irányuló megbízási szerződésről (Zárt ülés!)

21.) Előterjesztés a „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című GINOP-7.1.3-2015 számú pályázathoz kapcsolódó, pályázati forrásból létesítendő önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásáról (Zárt ülés!)

 

2018. március 13. (rendkívüli ülés)

1.) Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről

2.) Előterjesztés a Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezéséről

3.) Előterjesztés a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel kötött Vállalkozási szerződésről

           

2018. február 22-i közmeghallgatás 

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Szigetvári Városi Könyvtár, valamint a Szigetvári Család-  és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2018. évi költségvetési tervezetének benyújtásáról

 

2018. február 22. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2018. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Szigetvári Városi Könyvtár, valamint a Szigetvári Család-  és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2018. évi költségvetési tervezetének benyújtásáról

3.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2018. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról, valamint a Szigetvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

4.) Előterjesztés a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 2017. évi közművelődési tevékenységéről

5.) Előterjesztés a Szigetvári Vár részére biztosított 2017. évi marketing keret felhasználásáról

6.) Előterjesztés a GINOP-7.1.3-2015 kódszámú "Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése" című pályázat keretein belül megvalósítandó rekreációs közpark létesítése tárgyában műszaki ellenőr kiválasztásáról

7.) Előterjesztés az EFOP-4.1.8-16 kódszámú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázathoz kapcsolódóan tervező szervezet kiválasztásáról

8.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata és Szigetvári Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának felülvizsgálatáról, módosításáról

9.) Előterjesztés az IRÁNY PÉCS Turisztikai Nonprofit Kft-vel kötendő Kedvezmény kártya szerződésről

10.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján a 2017/2018-as fűtési időszakra megállapított szociális tűzifa támogatások alakulásáról

11.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

12.) Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról (Zárt ülés!)

13.) Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő és Humán Szolgáltató Kft-vel kötendő kölcsönszerződés utólagos elfogadásáról  (Zárt ülés!)

14.) Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó nyilvános pályázati eljárás eredményéről (Zárt ülés!) 

15.) Előterjesztés a "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" című TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan tervező szervezet kiválasztásáról, tájékoztató a pályázat jelenlegi helyzetéről, új konzorciumi partnerszervezet bevonásáról (Zárt ülés!)

16.) Előterjesztés a „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című GINOP-7.1.3-2015 számú pályázathoz kapcsolódó pályázati forrásból létesítendő önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásáról (Zárt ülés!)

17.) Előterjesztés EFOP-1.4.2-16 kódszámú "Integrált térségi gyermekprogramok" című pályázatról (Zárt ülés!)

18.) Előterjesztés Vigadó épület felújításához, funkcióbővítés II. ütemének megvalósításához kapcsolódó fejlesztésről (Zárt ülés!)

19.) Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16 kódszámú "Esély Otthon" című pályázatról (Zárt ülés!)

20.) Előterjesztés TOP-1.4.1-15, TOP-3.1.1-15, illetve TOP-3.2.1-15 kódszámú pályázatok jelenlegi helyzetéről (Zárt ülés!)

21.) Előterjesztés a 23/2018. (I.25.) Kt. sz. határozat pontosításáról (Zárt ülés!)

 

2018. február 12. (rendkívüli ülés)

1.) Előterjesztés a 2018. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program munkatervének jóváhagyásáról

2.) Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program munkatervének jóváhagyásáról

3.) Előterjesztés a Cigány Integrációt Segítő Érdekvédelmi Egyesület 2018. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program munkatervének jóváhagyásáról

            

2018. január 25. (rendes ülés) 

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2018. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szigetvár Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 40/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

3.) Előterjesztés a szigetvári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

4.) Előterjesztés a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ módosító okiratáról

5.) Előterjesztés a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

6.) Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről

7.) Előterjesztés a 2018. évi rendezvénynaptár elfogadásáról

8.) Előterjesztés a Szigetvár Kártya ügyintézésével kapcsolatos beszámolóról, a további együttműködés kezdeményezéséről

9.) Előterjesztés a Szigetvári Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról

10.) Előterjesztés az önkormányzati ASP Rendszer szolgáltatási szerződés utólagos jóváhagyásáról

11.) lőterjesztés a 2018. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról

12.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata által benyújtandó "A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása" tárgyú pályázatról

13.) Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről

14.) Előterjesztés a Szigetvár Települési Értéktár Bizottság 2017. évi munkájáról

15.) Előterjesztés a „Kisfaludy Szálláshely Konstrukció- panziók fejlesztése” című TFC-1.1.1-2017. kódszámú támogatások segítségével Szigetvár településen megvalósuló panziófejlesztés beruházás kapcsán kötött Együttműködési megállapodás utólagos elfogadásáról

16.) Előterjesztés Papp és Tsa Egészségügyi Szolgáltató Bt. képviseletében Dr. Papp Gábor gyermekszakorvos hatályos feladat-ellátási szerződésének módosításáról

17.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások 2017. évi alakulásáról

18.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

19.) Előterjesztés az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról (Zárt ülés!) (Az anyag később kerül feltöltésre!)

20.) Előterjesztés közfoglalkoztatási jogviszonyhoz kapcsolódóan peren kívüli megállapodás jóváhagyásáról (Zárt ülés!)

21.) Előterjesztés a költő és hadvezér Zrínyi Miklós díj adományozásáról (Zárt ülés!)

22.) Előterjesztés Berkecz Balázzsal kötendő megbízási szerződés elfogadásáról (Zárt ülés!)

23.) Előterjesztés a GINOP-7.1.3-2015 kódszámú "Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése" című pályázat keretein belül ingatlanvásárlásról (Zárt ülés!)

24.) Előterjesztés a Szigetvár, belterület 1007/2 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan felajánlásáról (Zárt ülés!)

25.) Előterjesztés Önkormányzat tulajdonát képező Szigetvár, külterület 0528/1 hrsz-ú "kivett árok" megnevezésű ingatlan bérbeadásáról   (Zárt ülés!)

 

2017. december 21. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 38/2002. (XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

3.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről illetve elidegenítéséről szóló 20/2011. (IV.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló…/2017. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

4.) Előterjesztés a 2018. évi folyószámlahitel keret igényléséről 

5.) Előterjesztés a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának módosításáról

6.) Előterjesztés az új településképi arculati kézikönyv elfogadásáról és településképi rendelet megalkotásáról 

            2. számú melléklet - Településképi Arculati Kézikönyv                         3. számú melléklet - településképi rendelet tervezet

7.)  Előterjesztés az új településszerkezeti terv elfogadásáról és a helyi építési szabályzatról szóló rendelet megalkotásáról 

             2-3. számú melléklet - Helyi Építési Szabályzat

8.) Előterjesztés víziközművek birtoklására és üzemeltetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződésről

9.)  Előterjesztés víziközmű-fejlesztési hozzájárulás terhére történő, Szigetvár, Kaposvári – Széchenyi utca sarkán tűzcsap cseréje tárgyú kivitelezési munka utólagos jóváhagyásáról

10.) Előterjesztés a Baranya-Víz Zrt-vel, Szigetvár, Szennyvíztisztító telepen szalagszűrő prés berendezésnél 2 db szivattyú cseréje tárgyában kötött vállalkozási szerződés módosításáról

11.) Előterjesztés a GINOP-7.1.3-2015 kódszámú "Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése" című pályázathoz kapcsolódóan jogi szakértő szervezet kiválasztásáról

12.) Előterjesztés a TOP-3.1.1-15 kódszámú „Új kerékpárút építése Szigetvár településen” című pályázathoz kapcsolódóan tervezési szerződés módosításáról

13.) Előterjesztés a TOP-3.1.1-15 kódszámú „Új kerékpárút építése Szigetvár településen” című pályázathoz kapcsolódóan műszaki ellenőr szervezet kiválasztásáról

14.) Előterjesztés a TOP-1.4.1-15 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázathoz kapcsolódóan műszaki ellenőr szervezet kiválasztásáról

15.) Előterjesztés a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan külső szakértői szolgáltatást ellátó szervezet szerződésének 1. számú módosításáról

16.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló ingatlanok 2018. évtől érvényesítendő bérleti díjainak legkisebb mértékének megállapításáról

17.) Előterjesztés a köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2018. évi célok meghatározásáról

18.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. I. félévi munkatervéről

19.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

20.) Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. mint adós, valamint a Baranya-Víz Zrt. mint hitelező között kötendő megállapodás megtárgyalásáról, jóváhagyásáról (Zárt ülés!)

21.) Előterjesztés önkormányzati tulajdonban álló beépítetlen telek ingyenes tulajdonba adásáról (Zárt ülés!)

22.) Előterjesztés Pappné Prokop Judit kérelme alapján szociális bérlakás értékesítéséről (Zárt ülés!)

 

2017. december 14. (rendkívüli ülés) 

1.) Előterjesztés a 2018. évi startmunka program programtervezetéről

2017. november 30. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 8/2014. (V.08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 38/2002. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról (Az anyag később kerül feltöltésre!)

3.) Előterjesztés Településképi Arculati Kézikönyv záró véleményezés elindításáról szóló döntésről (Az anyag később kerül feltöltésre!)

4.) Előterjesztés Településszerkezeti Terv és Településrendezési Terv záró véleményezés elindításáról szóló döntésről  

      Kiegészítés a 4. napirendi ponthoz

5.) Előterjesztés a háziorvosi ügyeletre vonatkozó Feladat-átvállalási szerződés módosításáról

6.) Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat által indított hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program munkatervében szereplő tevékenység javasolt helyszínének meghatározásáról

7.) Előterjesztés a GINOP-7.1.3-15 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan a Szigetvári „Zrínyi 1566” Turisztikai Egyesülettel kötendő konzorciumi együttműködési megállapodásról

8.) Előterjesztés a TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódóan műszaki ellenőr szervezet kiválasztásáról

9.) Előterjesztés a TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési szakértő szervezet kiválasztásáról

10.) Előterjesztés a közvilágítási hálózat üzemeltetési és karbantartási feladat ellátására vonatkozó egyszerű beszerzési eljárás eredményéről

11.) Előterjesztés „Új kerékpárút építése Szigetvár településen” című TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési szakértő szervezet kiválasztásáról

12.) Előterjesztés a TOP-1.4.1-15 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési szakértő szervezet kiválasztásáról

13.) Előterjesztés a Szigetvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme alapján a Szigetvár, belterület 1787/124 hrsz. alatti kivett kollégium, udvar épülethez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulásról, együttműködési megállapodás aláírásáról

14.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Muszola – Turbéki utca sarkán tolózár cseréje tárgyú kivitelezési munkák utólagos jóváhagyásáról

15.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Becefai I. vízműtelepen kompresszor cseréje és Szigetvár, XI. kút búvárszivattyú cseréje tárgyú kivitelezési munkák jóváhagyásáról

16.) Előterjesztés Nyugat- és Dél-dunántúli Ivóvízminőségjavító Program 1. (NYDDU1.) létrehozásáról, szükséges konzorciumi megállapodás aláírásáról

17.) Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő 2017. novemberétől – 2018. májusáig tartó rendezvényeiről valamint marketing tevékenysége megvalósításáról

18.) Előterjesztés a Szigetvári Vár 2018. évi rendezvény naptáráról, valamint rendezvény és marketing keretének elfogadásáról

19.) Előterjesztés a Szigetvári Várhoz kapcsolódó adásvételi szerződés megkötéséről

20.) Előterjesztés az EFOP 1.4.2-16. kódszámú pályázathoz kapcsolódó törzskönyvi bejelentésről

21.) Előterjesztés a Janus Pannonius Múzeummal – a Városháza Dísztermében elhelyezett 3 db műtárgy kapcsán – kötendő Kölcsönzési szerződés  elfogadásáról

22.) Előterjesztés a BURSA Hungarica Felsőoktatás Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évben nyújtandó támogatás összegének meghatározásáról

23.) Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési jelentésről

24.) Előterjesztés a Szigetvári Vörös Meteor női kosárlabda csapat NB I-be jutásának 50. évfordulójára szervezett ünnepségről

25.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

26.) Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó nyilvános pályázati eljárás elindításáról (Zárt ülés!)

27.) Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzat Társulás 2017. november 15-i ülésén tárgyalandó napirendi pontok kapcsán hozott döntések utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)

 

2017. október 26. (rendes ülés) 

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről, tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról

3.) Előterjesztés Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat elkészítése tárgyú, illetve Települési Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elkészítése tárgyú tervezési szerződések módosításáról

4.) Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó nyilvános pályázati eljárás lebonyolítására vonatkozóan

5.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Batthyány utca 9., 22. és 25., Széchenyi utca 40., Turbéki utca 44. szám alatt ivóvíz bekötővezeték kiváltása tárgyú kivitelezési munkák utólagos jóváhagyásáról

6.) Előterjesztés az EFOP-2.4.2-17 kódszámú „Lakhatási körülmények javítása” című pályázatról

7.) Előterjesztés a TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési szakértő szervezet kiválasztásáról

8.) Előterjesztés a TOP-3.1.1-15 kódszámú "Új kerékpárút építése Szigetvár településen"  című pályázathoz kapcsolódóan közúti biztonsági auditot lefolytató szakértő megbízási szerződéséről

9.) Előterjesztés a Bázis Gyermek- és Ifjúsági Egyesület által benyújtott EFOP-1.3.5-16-2016-00840 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó támogatói nyilatkozatról

10.) Előterjesztés a Multi Alarm Zrt-vel kötendő, a Vármúzeum tűzjelző és riasztó rendszerének karbantartására vonatkozó szerződésről

11.) Előterjesztés a Media-Rex Kft-vel kötött bérleti szerződés 1. számú módosításának utólagos jóváhagyásáról

12.) Előterjesztés a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására vonatkozó pályázaton történő részvételről

13.) Előterjesztés használt gépjármű beszerzéséről

14.) Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről

15.) Előterjesztés a Szigetvári Tankerületi Központ 2017-2002. évekre vonatkozó Fejlesztési Tervének véleményezéséről

16.) Előterjesztés a Pécsi Tankerületi Központ 2017-2002. évekre vonatkozó Fejlesztési Tervének véleményezéséről

17.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2017. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról szóló tájékoztatóról

18.) Előterjesztés a 2017/2018-as fűtési szezonra vonatkozó szociális tűzifa támogatásról, tűzifa megrendeléséről

19.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

20.) Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő 2017. április 1.- 2017. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó marketing tevékenységéről

21.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások 2017. III. negyedévi alakulásáról

22.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

23.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Vagyon- és Felelősségbiztosításáról (Zárt ülés!)

24.) Előterjesztés a behajthatatlan követelések leírásáról (Zárt ülés!)

25.) Előterjesztés a Baranya Útépítő Kft. területhasználatra vonatkozó kérelme alapján összeállított megállapodásról (Zárt ülés!)

26.) Előterjesztés O.R-né és O.R. bérlők lakásbérleti jogviszonyáról (Zárt ülés!)

 

2017. szeptember 28. (rendes ülés) 

1.) Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról, valamint Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete módosításáról

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 23/2012. (III.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról, valamint a közszolgáltatási szerződés módosításáról

3.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 23/2005. (X.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

4.) Előterjesztés a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. augusztus 31. – 2017. augusztus 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolóról, továbbá Feladat-ellátási szerződések hosszabbításáról

5.) Előterjesztés a 2016-os évben végzett védőnői munkáról

6.) Előterjesztés a Városi Könyvtár 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolóról

7.) Előterjesztés a Szigetvári Városi Könyvtár igazgatói pályázatának elbírálásáról    

8.) Előterjesztés Gördülő Fejlesztési Tervek elfogadásáról

9.) Előterjesztés a BARANYA-VÍZ Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága által – a 125/2017. (VI.29.) Kt. sz. határozat alapján – készített tájékoztatóról

10.) Előterjesztés a Baranya-Víz Zrt-vel kötött, a szigetvári ivóvízhálózaton 10 darab tolózár cseréjére vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról

11.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár-Becefa – összekötő ivóvíz gerincvezeték kiváltása, Vörösmarty utca 17., Megye utca 8., Turbéki utca 52., Török Bálint utca 5-8. – ivóvíz bekötővezeték kiváltása tárgyú kivitelezési munkák utólagos jóváhagyásáról

12.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Szennyvíztisztító telep szalagszűrő présnél iszap feladó és kiadó szivattyúk cseréje, illetve a Szigetvár, Keleti és Tinódi szennyvízátemelőkben szivattyúk felújítása, háziátemelő szivattyú beszerzése tárgyú kivitelezési munkák jóváhagyásáról

13.) Előterjesztés közműfejlesztési hozzájárulás terhére történő, a Szigetvár, Dózsa György utca 72. szám elé tervezett föld feletti tűzcsap beépítése tárgyú kivitelezési munka jóváhagyásáról

14.) Előterjesztés az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt-vel kötött TOP-2.1.3-15 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” című pályázathoz kapcsolódó megbízási szerződésről

15.) Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére EFOP-4.1.2-17 kódszámú pályázat utólagos jóváhagyásáról

16.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata által benyújtandó "Népi építészeti emlékek helyreállítása" tárgyú pályázatról 

17.) Előterjesztés a TOP-7.1.1-16 kódszámú „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódó” című pályázathoz szükséges konzorciumi megállapodás utólagos jóváhagyásáról

18.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához való csatlakozásról

19.) Előterjesztés a Szigetvár, Vár utca 12. szám alatti lakóépület bontása során keletkezett, kibontott épületfa adásvételére vonatkozó szerződés utólagos jóváhagyásáról

20.) Előterjesztés a Szigetvár, Vár utca 12. szám alatti, Önkormányzat tulajdonát képező lakóépület bontási tevékenységéhez kapcsolódó vállalkozási szerződés módosításáról

21.) Előterjesztés az E.ON Energiakereskedelmi Kft-vel kötött szerződések utólagos jóváhagyásáról

22.) Előterjesztés elektromos töltőállomás telepítéséhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat utólagos jóváhagyásáról, együttműködési megállapodás elfogadásáról

23.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2017. évi áttekintéséről

24.) Előterjesztés fogorvosi ügyelet biztosításáról, valamint az ahhoz kapcsolódó feladat ellátási szerződés megkötéséről

25.) Előterjesztés Livno város (Bosznia-Hercegovina) által kezdeményezett partner/testvérvárosi kapcsolatfelvételről

26.) Előterjesztés a Szigetvár - Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

27.) Előterjesztés a Szigetvári Várhoz kapcsolódó adásvételi szerződések utólagos jóváhagyásáról

28.) Előterjesztés a Szallas.hu Kft-vel kötendő - a Szigetvári Várban biztosítandó kedvezményre vonatkozó - együttműködési partnerszerződésről

29.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

30.) Előterjesztés Berkecz Balázzsal kötött megbízási szerződés utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)

31.) Előterjesztés magánszemély beadványa alapján Szigetvár, belterület 285/3 hrsz. alatti ingatlan telekterületrész értékesítéséről (Zárt ülés!)

32.) Előterjesztés a városi kitüntetések adományozásáról (Zárt ülés!)

 

2017. szeptember 7. (rendkívüli ülés)

1.) Előterjesztés a TOP-2.1.-16. kódszámú „Zöldváros kialakítása” és a TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázatokhoz kapcsolódó együttműködési megállapodások módosításáról

2.) Előterjesztés „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázathoz kapcsolódó Projekt Terv készítő és előkészítő tevékenységet lebonyolító szervezet kiválasztásáról

3.) Előterjesztés a TOP-5.3.1-16 kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázathoz kapcsolódó szakmai előkészítő dokumentációt készítő szervezet kiválasztásáról

    

2017. augusztus 11. (rendkívüli ülés)

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

2.) Előterjesztés a Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása tárgyú TOP- 1.4.1-15. kódszámú pályázathoz kapcsolódó tervező szervezet kiválasztásáról

3.) Előterjesztés "Új kerékpárút építése Szigetvár településen" című TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan tervező szervezet kiválasztásáról

4.) Előterjesztés Zeneiskola vis maior támogatáshoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztásáról

 

2017. július 27. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a díszpolgári cím, a városi kitüntető díjak és elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 18/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló…/2017. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

3.) Előterjesztés a Megyei Önkormányzatok rendkívüli támogatására, és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására kiírt pályázatról

4.) Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Kft-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról

5.) Előterjesztés a szigetvári Városi Könyvtár igazgatói állására vonatkozó pályázati kiírásról

6.) Előterjesztés az új településrendezési terv egyeztetési anyagának véleményezésre bocsátásáról

7.) Előterjesztés a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet tervezet egyeztetési anyagának véleményezésre bocsátásáról

8.) Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 103/2017. (V.25.) Kt. sz. határozat módosításáról

9.) Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtandó TOP-3.1.1-16 kódszámú "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" című pályázatról

10.) Előterjesztés a Zeneiskola vis maior támogatáshoz kapcsolódóan műszaki ellenőr szervezet kiválasztásáról

11.) Előterjesztés Vigadó közbeszerzési szakértő szervezet és műszaki ellenőr szervezet kiválasztásáról

12.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, a szigetvári szennyvíztisztító telep szalagszűrő berendezésen présszalag cseréjére vonatkozó vállalkozási szerződésről

13.) Előterjesztés a Kisváros Nonprofit Kft-vel kötött, belvárosi épületek homlokzatszínezése tárgyú szerződés módosításáról

14.) Előterjesztés a Szigetvár, Vár utca 12. szám alatti, Önkormányzat tulajdonát képező lakóépület bontásáról és a bontási tevékenységhez kapcsolódó vállalkozási és megbízási szerződésekről 

15.) Előterjesztés a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan informatikai eszközbeszerzés és külső szakértői szolgáltatás ellátását végző szervezetek kiválasztásáról

16.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló közterületek reklámcélú igénybevételének biztosítására irányuló pályázati eljárásról

17.) Előterjesztés a 2017. évi rendezvényterv módosításáról, és az ehhez kapcsolódó költségek átcsoportosításáról 

18.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata és a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezet között kötendő együttműködési megállapodás, valamint bérleti szerződés elfogadásáról

             19.) Előterjesztés a Szigetvár Városért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

20.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások 2017. II. negyedévi alakulásáról

21.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

22.) Előterjesztés a Szigetvári Várban tartandó rendezvényekre vonatkozó szerződések utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)

23.) Előterjesztés a Dél-Zselic Vízmű Kft. végelszámolásának kezdeményezéséről (Zárt ülés!) (Az anyag később kerül feltöltésre!)

 

2017. június 29. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés a Szigetvári vár környéke Természetvédelmi Terület helyi jelentőségű védett területté nyilvánításáról szóló 32/2011. (X.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról 

2.) Előterjesztés a Szigetvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóról

3.) Előterjesztés a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2016. évben végzett munkájáról

4.) Előterjesztés a BARANYA-VÍZ Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága 2016. évi működésének főbb adatairól

5.) Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról

6.) Előterjesztés „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződésről

7.) Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtandó TOP-3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázatról

8.) Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó megbízási szerződések módosításáról

9.) Előterjesztés a TOP-4.1.1-15 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” és a TOP-3.1.1-15 kódszámú „Új kerékpárút építése Szigetvár településen” című pályázatokhoz kapcsolódó együttműködési megállapodás módosításáról

10.) Előterjesztés a "Nők a családban és munkahelyen" - EFOP-1.2.9 kódszámú felhívásra a Láthatár Közhasznú Egyesület által benyújtandó pályázathoz kapcsolódó együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyásáról

11.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, a III. és IV. számú szennyvízátemelő műtárgyakban üzemelő szivattyúk és a VI. számú szennyvízátemelő műtárgyban járókerék cseréjére vonatkozó vállalkozási szerződésről

12.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Móra ltp. 1. – ivóvíz gerincvezeték kiváltása, Móra ltp. 3. – tolózár beépítés, Kossuth tér 6. – vízbekötés megszüntetés, Kossuth tér 8. – vízbekötés átépítés tárgyú kivitelezési munkák utólagos jóváhagyásáról

13.) Előterjesztés Kovács Gábor projektmenedzser 2016. évben végzett munkájáról

14.) Előterjesztés a Dr. Ferencz Irén és Társa Gyógy Betéti Társasággal kötött megbízási szerződés – rendelési időre vonatkozó - módosításáról

15.) Előterjesztés a „Zrínyi 1566” rock musical megrendezésének támogatásáról

16.) Előterjesztés a Szigetvári Várban tartott történelmi fegyverbemutatóhoz használt szablya megvásárlásáról szóló adásvételi szerződés utólagos jóváhagyásáról

17.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata és a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezet között kötendő együttműködési megállapodásról (Az anyag később kerül feltöltésre!)

18.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkatervéről

19.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

20.) Előterjesztés címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziorvosok és fogorvosok részére adományozandó díszoklevélről (Zárt ülés!)

21.) Előterjesztés az Igmándy Kúria hasznosításáról, nyilvános pályázati eljárás eredményéről (Zárt ülés!)

22.)  Előterjesztés a Dr. Szalay Gábor Ügyvédi Irodával kötött engedményezési szerződés utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)

23.)  Előterjesztés a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum keretében koordinátori és titkári feladatok elvégzésére irányuló megbízási szerződésekről (Zárt ülés!)

24.)  Előterjesztés útépítéshez kapcsolódó telekhatár rendezésről, kisajátítási eljárás elindításáról (Zárt ülés!)

25.)  Előterjesztés közterület használattal kapcsolatban felmerülő áramdíj költségek viseléséről szóló megállapodás megkötéséről (Zárt ülés!)

26.)  Előterjesztés R.L. szigetvári lakos gyógyszertámogatás ügyében érkezett fellebbezésének megtárgyalásáról (Zárt ülés!)

 

2017. május 25. (rendes ülés)

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 40/2011. (XI.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról
 2. Előterjesztés a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól szóló 3/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról
 3. Előterjesztés a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, a 2017. évi üzleti tervéről, valamint könyvvizsgáló választásáról
 4. Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és a 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról
 5. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a 2017. évi üzleti tervéről
 6. Előterjesztés Szigetvár közterületei jellegének pontosításáról, közterületek megszüntetéséről
 7. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatásáról
 8. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében második körben benyújtandó pályázatokról
 9. Előterjesztés a Zeneiskola vis maior támogatáshoz kapcsolódóan kiviteli terv készítő tervező szervezet kiválasztásáról 
 10. Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Alkotmány tér 65. szám előtt ivóvíz gerincvezeték kiváltás, Vár utca 17/1. számú ingatlan, a Kerecsényi utca 11. számú ingatlan ivóvíz bekötővezeték kiváltása, illetve a Görösgali utca 32/1. szám előtt föld alatti tűzcsap cseréje föld felettire tárgyú munkák utólagos jóváhagyásáról
 11. Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, a szigetvári ivóvízhálózaton 10 db tolózár cserére vonatkozó vállalkozási szerződésről
 12. Előterjesztés a Kokas és Társa Kft-vel kötendő, Szigetvár Dózsa György u. 1013. szám alatti ingatlanon részben nyitott tároló csarnok építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó tervezési szerződésről
 13. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló ingatlanok 2017. évtől érvényesítendő bérleti díjainak legkisebb mértékének megállapításáról
 14. Előterjesztés a Misi-Terv Bt-vel kötendő, a Szigetvár, belterület 1741/2 és 1741/3 hrsz. alatti ingatlanon nyersvíz tároló és átemelő akna kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó tervezési szerződésről
 15. Előterjesztés a Szigetvári „Zrínyi 1566” Turisztikai Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról
 16. Előterjesztés az Igmándy kúria hasznosításáról, nyílt pályázati eljárás indításáról, valamint a pályázati eljáráshoz szükséges munkacsoport felállításáról
 17. Előterjesztés Zrínyi Miklóst ábrázoló festmény megvételére irányuló adásvételi szerződés jóváhagyásáról
 18. Előterjesztés a Szigetvári Várban tartandó „Néma levente” című vígjátékkal kapcsolatos megállapodás megkötéséről
 19. Előterjesztés az IRÁNY PÉCS Turisztikai Nonprofit Kft-vel kötendő kedvezmény kártya szerződésről
 20. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 21. Előterjesztés Szigetvár és Térsége Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, valamint a Kuratórium tagjainak kijelöléséről (Zárt ülés!)
 22. Előterjesztés a BARANYA-VÍZ Zrt. 2017. május 9-i rendkívüli közgyűlésen tárgyalt napirendek kapcsán hozott döntések utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)

 

 

 

 

2017. április 27. (rendes ülés)

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról
 2. Előterjesztés a Szigetvár Kártyáról szóló 37/2012. (VII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2017. (….) önkormányzati rendelet megalkotásáról
 3. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásokról szóló 1/2013.  (I.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2017. (….) önkormányzati rendelet megalkotásáról
 4. Előterjesztés a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. közszolgáltatási tevékenység értékelésére vonatkozó 2016. évi beszámoló elfogadásáról
 5. Előterjesztés az Európai Romák Érdekvédelmi Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról
 6. Előterjesztés a 2016. évre vonatkozó tanyagondnoki beszámoló elfogadásáról
 7. Előterjesztés a 2016-os évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóról
 8. Előterjesztés a Szigetvári Várban tartandó „Mátyás az igazságos” című családi musicallel kapcsolatos szerződések megkötéséről (Zárt ülési anyag!)
 9. Előterjesztés a TOP-5.1.2-16 kódszámú "Helyi foglalkoztatási együttműködések" című pályázat megvalósíthatósági tanulmány készítő szervezet kiválasztásáról
 10. Előterjesztés az EFOP-2.1.2-16 kódszámú "Gyerekesély programok infrastrukturális háttere" című pályázathoz kapcsolódóan szakmai terv készítő, illetve tervező szervezet kiválasztásáról 
 11. Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázatról  
 12. Előterjesztés önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására irányuló pályázatról
 13. Előterjesztés Szigetvár, Kerecsényi utca, illetve Kanizsai utca burkolat felújítását végző kivitelező szervezet kiválasztásához kapcsolódó ismételt döntéshozatalról
 14. Előterjesztés a Hobol, Szigetvár-Becefa és Zsibót településrészekkel, Mozsgó-külterület településrésszel érintett közműves ivóvízellátáshoz kapcsolódó képviseleti jogosultságot meghatározó megállapodásról, adatszolgáltatásról
 15. Előterjesztés Kisváros Nonprofit Kft-vel kötendő gépjármű használatba adásáról szóló megállapodásról
 16. Előterjesztés a Hübner Kft-vel kötött tervezési szerződés 2. számú módosításáról
 17. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások 2017. I. negyedévi alakulásáról
 18. Előterjesztés a Pécsi Szakképzési Centrum átszervezésének véleményezéséről
 19. Előterjesztés a Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesülettel kötendő Együttműködési Megállapodásról
 20. Előterjesztés az alapítványok 2017. évi önkormányzati támogatásáról (Az anyag később kerül feltöltésre!)
 21. Előterjesztés az Igmándy kúria hasznosításáról
 22. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

 

 

2017. március 30. (rendes ülés) 

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …./2017. (…..) önkormányzati rendeletének megalkotása

2.) Előterjesztés a 2016. évi temető üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos beszámolóról, javaslat a temetőkről és a temetkezésekről szóló 27/2005. (XI.15.) Ör. módosításáról

3.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a telekadóról szóló 41/2002. (XII.15.) rendeletének módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

4.) Előterjesztés a településképet érintő jogszabályi változásokról, az arculati kézikönyvről és a településképi rendeletről, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

5.) Előterjesztés Szigetvár város 2016. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóról

6.) Előterjesztés a Szigetvári Rendőrkapitányság és Szigetvár Város Önkormányzat közterület-felügyeletre vonatkozó 2016. évi együttműködésének értékeléséről

7.) Előterjesztés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

8.) Előterjesztés a Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény 2016. évben végzett szakmai munkájáról szóló beszámolóról

9.) Előterjesztés a Dél-Zselic Óvodái, Bölcsődéje és Konyhái 2015/2016-os nevelési év pedagógiai munkájáról és a 2016. év gazdálkodásáról szóló beszámolóról

10.) Előterjesztés a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 2016. évi közművelődési tevékenységéről

11.) Előterjesztés a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás módosításáról

12.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár Alapító okiratáról

13.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról és a 2016. évi közbeszerzésekről szóló beszámolóról

14.) Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” című pályázathoz kapcsolódó 34/2017. (II.23.) Kt. sz. határozat módosításáról

15.) Előterjesztés az EFOP-4.1.8-16 kódszámú "A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései" című pályázat szakmai terv készítő, illetve tervező szervezet kiválasztásáról 

16.) Előterjesztés Vigadó tervező szervezet kiválasztásáról (Az anyag később kerül feltöltésre!)

17.) Előterjesztés településképet érintő jogszabályi változásokról, Településképi Arculati Kézikönyv készítő tervező szervezet kiválasztásáról 

18.) Előterjesztés Szigetvár, Kerecsényi utca, illetve Kanizsai utca burkolat felújítását végző kivitelező szervezet kiválasztásáról (Az anyag később kerül feltöltésre!)

            19.) Előterjesztés az Épülettechnika Kft-vel kötött szerződés módosításáról

 20.) Előterjesztés a Szigetvár – Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

 21.) Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő 2017. tavaszi-nyári rendezvényeiről, valamint marketing tevékenysége megvalósításáról

 22.) Előterjesztés a Szigetvári Várban tartandó hangversenyekre vonatkozó Együttműködési Megállapodás utólagos jóváhagyásáról

            23.) Előterjesztés a Pécs Rádió Kft-vel kötött szerződés utólagos jóváhagyásáról

24.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

25.) Előterjesztés Civitas Invicta kitüntető díj, valamint „Civitas Invicta Szigetvári Nagykövete” megbízatás adományozásáról (Zárt ülés!)

26.) Előterjesztés a Dr. Szalay Gábor Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés kiegészítéséről (Zárt ülés!)

27.) Előterjesztés a Baranya-Víz Zrt. 2017. április 3-án tartandó évi rendes közgyűlésén tárgyalandó napirendek kapcsán tulajdonosi jogok gyakorlására történő felhatalmazásról (Zárt ülés!) (Az anyag később kerül feltöltésre!)

2017. február 23. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …./2017. (…..) önkormányzati rendeletének megalkotása

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Szigetvári Városi Könyvtár, valamint a szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évi költségvetési tervezetének benyújtásáról

3.) Előterjesztés a Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő adományozási szerződés megtárgyalásáról

4.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról

5.) Előterjesztés az Állami Számvevőszék jelentése kapcsán intézkedési terv elfogadásáról

6.) Előterjesztés a Szigetvár – Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

7.) Előterjesztés a Szigetvári Várbaráti Körrel kötendő közfeladat ellátási szerződésről

8.) Előterjesztés a Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda között KEHOP pályázat benyújtása érdekében kötendő konzorciumi megállapodásról

9.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtásáról és a támogatás felhasználásáról szóló 10/2017. (I.26.) Kt. sz. határozat pontosításáról

10.) Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című pályázatról  

11.) Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című pályázatról  

12.) Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” című pályázatról 

13.) Előterjesztés a Pék Király Kft-vel kötött bérleti szerződés módosításáról

14.) Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program munkatervének jóváhagyásáról

15.) Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat által összeállított 2017. évi közfoglalkoztatási program módosított munkatervéről

16.) Előterjesztés a Szigetvári Vár 2017. évi rendezvény és marketing keretének létrehozásáról

17.) Előterjesztés a Szigetvári Segítők Szociális Szövetkezethez való csatlakozásról

18.) Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőrzési jelentésről

19.) Előterjesztés a 2017. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról

20.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások 2016. évi alakulásáról

21.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján a 2016/2017-es fűtési időszakra megállapított szociális tűzifa támogatások alakulásáról

22.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

23.) Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítással kapcsolatos pályázati eljárás eredményéről (Zárt ülés)(Az anyag később kerül feltöltésre!)

24.) Előterjesztés ingatlan elhagyása iránti peres eljárás megindításáról (Zárt ülés)

25.) Előterjesztés P.H.E szigetvári lakos szociális tűzifa támogatás ügyében beérkezett fellebbezésének megtárgyalásáról (Zárt ülés)

 

2017. január 26. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …./2016. (…..) önkormányzati rendeletének megalkotása

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szigetvár Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 40/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

3.) Előterjesztés a Szigetvári Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról

4.) Előterjesztés Szigetvár város főépítészének 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

5.) Előterjesztés a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal, valamint a Pécsi Szakképzési Centrummal kötött vagyonkezelési szerződés 1. számú módosításáról

6.) Előterjesztés a szigetvári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

7.) Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről

8.) Előterjesztés közigazgatási határ módosításának kezdeményezéséről szóló 168/2016. (VI.29.) Kt. sz. határozat pontosításáról, illetve területrész átadás-átvételéről szóló megállapodás 1. számú módosításáról

9.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére elszámolásra kerülő, előre nem tervezhető helyreállítási munkák utólagos jóváhagyásáról

10.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtásáról és a támogatás felhasználásáról

11.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata HUHR/1101/1.2.3/0009 kódszámú IPA pályázata keretében beszerzett utazó kiállítás tablóinak egyéb célra történő felhasználásáról

12.) Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat, illetve a Cigány Integrációt Segítő Érdekvédelmi Egyesület által összeállított 2017. évi közfoglalkoztatási program munkatervéről

13.) Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program munkatervének jóváhagyásáról

14.) Előterjesztés a Misi-Terv Bt-vel kötött tervezési szerződés módosítása tárgyában

15.) Előterjesztés a Fire Ball Bt-vel kötött tűzvédelmi és munkabiztonsági szolgáltatási szerződés módosításáról

16.) Előterjesztés a 2017. évi rendezvényterv meghatározásáról

17.) Előterjesztés a Polgármester illetményének megállapításáról

18.) Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről

19.) Előterjesztés a Szigetvári Gabonaker Kft. részére névhasználat engedélyezéséhez utólagos hozzájárulás megadásáról

20.) Előterjesztés a Szigetvár Települési Értéktár Bizottság 2016. évi munkájáról

21.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

22.) Előterjesztés a költő és hadvezér Zrínyi Miklós díj adományozásáról (Zárt ülés!)

23.) Előterjesztés a Szigetvár Városért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, valamint a felügyelő bizottság tagjának kijelöléséről, és ezzel összefüggésben a 298/2016. (XI.24.) Kt. sz. Határozat módosításáról (Zárt ülés!)

24.) Előterjesztés településrészi önkormányzat területén autóbuszon történő gyermekkísérői feladatok elvégzésére irányuló megbízási szerződésről (Zárt ülés!)

 

2016. december 29. (rendkívüli ülés)

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata pénzügyi helyzetéről, likviditási problémáinak megoldásáról (ZÁRT ülés!) 

2016. december 15. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …./2016. (…..) önkormányzati rendeletének megalkotása

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 23/2012. (III.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

3.) Előterjesztés a 2017. évi folyószámla hitelkeret igényléséről (Az anyag később kerül feltöltésre!)

4.) Előterjesztés a praxisjoggal rendelkező háziorvosok részére – a 2017-es évre vonatkozóan – hozzájárulás biztosításáról

5.) Előterjesztés a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjének kinevezéséről

6.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat által alapított közalapítványok 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

7.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, tervezéshez, vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz kötött kivitelezési munkákról

8.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, a szigetvári szennyvíztisztító telepen üzemelő keverő berendezések, szivattyú, illetve XVII. számú szennyvízátemelő műtárgyban 1. számú szivattyú járókerék cseréjéről

9.)  Előterjesztés a 2017. évi startmunka program programtervezetéről, illetve a 2017. évben tervezett egyéb közfoglalkoztatási programokról

10.) Előterjesztés a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő megbízási szerződés elfogadásáról

11.) Előterjesztés a HungaryCard Magyar Turizmus Kártyával kapcsolatos partneri együttműködési szerződés és kedvezményadó partneri nyilatkozat elfogadásáról

12.) Előterjesztés a köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2017. évi célok meghatározásáról

13.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. I. félévi munkatervéről

14.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján 2016. november 14. – 2016. december 05. napja közötti időszakban megállapított támogatások alakulásáról

15.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

16.) Előterjesztés pályázat benyújtásáról az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételről (Zárt ülés!)

17.) Előterjesztés P.A. szigetvári lakos adósságcsökkentési támogatás ügyében érkezett fellebbezésének megtárgyalásáról (Zárt ülés!)

 

 

2016. november 24. (rendes ülés)

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …./2016. (…..) önkormányzati rendeletének megalkotása
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 3. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata folyószámlahitel szerződésének módosításáról
 4. Előterjesztés a Szigetvár Város Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények állami működtetetésbe vételével összefüggő megállapodás és vagyonkezelési szerződés megtárgyalásáról
 5. Előterjesztés a közvilágítási hálózat üzemeltetési és karbantartási feladat ellátására vonatkozó egyszerű beszerzési eljárás eredményéről
 6. Előterjesztés az E.ON Energiakereskedelmi Kft-vel kötött szerződések utólagos jóváhagyásáról
 7. Előterjesztés Startmunka Mintaprogram keretében beszerzésre kerülő munkagépről
 8. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata és a Kisváros Nonprofit Kft. között a GINOP-5.1.1-15/2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű bérköltségtámogatás keretében történő foglalkoztatáshoz kapcsolódóan kötendő megállapodásról
 9. Előterjesztés a Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft-vel kötendő közfeladat-ellátási szerződésről
 10. Előterjesztés a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központtal kötendő megállapodásokról
 11. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata és a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezet között kötendő együttműködési megállapodás, valamint szándéknyilatkozat elfogadásáról
 12. Előterjesztés az EFOP-3.3.2-16. kódszámú „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” pályázatról
 13. Előterjesztés a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évben nyújtandó támogatás összegének meghatározásáról
 14. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
 15. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján 2016. október 18. – 2016. november 13. napja közötti időszakban megállapított támogatások alakulásáról
 16. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 17. Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó nyilvános pályázati eljárás elindításáról (Zárt ülés!)
 18. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságába külsős tag megválasztásáról (Zárt ülés!)
 19. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. felügyelő bizottságába tag delegálásáról (Zárt ülés!)
 20. Előterjesztés a Békés, Nyugodt Ősz Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, valamint a Kuratórium és az Ellenőrző Szervezet tagjainak kijelöléséről (Zárt ülés!)
 21. Előterjesztés Szigetvár Városért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, valamint a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjainak kijelöléséről (Zárt ülés!)
 22. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. megbízott ügyvezető igazgatója jogviszonyának módosításáról (Zárt ülés!)

 

 

2016. október 27. (rendes ülés) 

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …./2016. (…..) önkormányzati rendeletének megalkotása
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről, illetve elidegenítéséről szóló 20/2011. (IV.22.) szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2016. (….) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 3. Előterjesztés a Szigetvári Vár környéke Természetvédelmi Terület helyi jelentőségű védett területté nyilvánításáról szóló 32/2011. (X.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2016. (….) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 4. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról, továbbá Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 38/2002. (XII.13.) rendelete módosításáról, valamint Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kommunális adóról szóló 40/2002. (XII.13.) rendelete módosításáról
 5. Előterjesztés a Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft. közfeladat ellátási szerződés kötésére vonatkozó kezdeményezéséről
 6. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások 2016. I. félévi alakulásáról
 7. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján 2016. szeptember 06. – 2016. október 17. napja közötti időszakban megállapított támogatások alakulásáról
 8. Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó nyilvános pályázati eljárás lebonyolítására vonatkozóan
 9. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2016. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról szóló tájékoztatóról
 10. Előterjesztés a 2016. évi közmunka program keretében ez idáig elvégzett tevékenységekről
 11. Előterjesztés a 2016/2017-es fűtési szezonra vonatkozó szociális tűzifa támogatásról, tűzifa megrendeléséről
 12. Előterjesztés a tervezett M60-as gyorsforgalmi út nyomvonalának elfogadásáról
 13. Előterjesztés a Szigetvári Vár ünnepi nyitvatartási rendjéről, valamint a bevezetendő új ajánlatcsomagokról
 14. Kaposvár-TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. „V.A.” 2016. október 28-i rendkívüli taggyűlésére tulajdonosi felhatalmazás adása (Az anyag később kerül kiküldésre!)
 15. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 16. Előterjesztés a BARANYA-VÍZ Zrt. 2016. október 24-i rendkívüli közgyűlésén tárgyalt napirendek kapcsán hozott döntések utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)
 17. Előterjesztés a szigetvári távhőtermelő létesítmények fejlesztési koncepciójáról (Zárt ülés!)
 18. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő és Humán Szolgáltató Kft-vel kötendő kölcsönszerződés elfogadásáról (Zárt ülés!)
 19. Előterjesztés Szigetvár-Becefa és Szigetvár-Zsibót települések fejlődéséért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, valamint a kuratóriumi elnök kijelöléséről (Zárt ülés!)
 20. Előterjesztés P.A. szigetvári lakos lakhatási támogatás ügyében érkezett fellebbezésének megtárgyalásáról (Zárt ülés!)

 

2016. szeptember 29. (rendes ülés) 

1.)  Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2016. (….) önkormányzati rendeletének megalkotásáról

2.)  Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról

3.)  Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 8/2014. (V.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

4.)  Előterjesztés a Szigetvári Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásának ellátására javasolt személy véleményezéséről

5.)  Előterjesztés a Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

6.)  Előterjesztés a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról, továbbá Feladat-ellátási szerződések hosszabbításáról

7.) Előterjesztés a Városi Könyvtár 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámolóról

8.) Előterjesztés közigazgatási határ módosításáról, a területrész átadás-átvételről szóló Megállapodás megkötéséről

9.) Előterjesztés a háziorvosok részére történő támogatás biztosításáról

10.) Előterjesztés a Szigetvár, belterület 1741/2. és 1741/3. hrsz. alatti ingatlanokon nyersvíz tároló és átemelő akna építése tárgyában tervező szervezet kiválasztásáról

11.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, a szigetvári szennyvíztisztító telepen üzemelő keverő berendezések, illetve szivattyú cseréjéről 

12.) Előterjesztés "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című TOP-3.2.1.-15 kódszámú pályázathoz kapcsolódó Projekt Terv készítő szervezet kiválasztásáról, konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásáról 

13.) Előterjesztés a Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal a „Zrínyi 1566 Jótékonysági Futóverseny” rendőri biztosítására kötött megbízási szerződés utólagos jóváhagyásáról

14.) Előterjesztés a Mecsekerdő Zrt-vel kötött szerződés utólagos jóváhagyásáról

15.) Előterjesztés a Szigetvári Vár nyitvatartási rendjének módosításáról

16.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához történő csatlakozásról

17.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján 2016. július 11. – 2016. szeptember 05. napja közötti időszakban megállapított támogatások alakulásáról

18.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

19.) Előterjesztés a 7900 Szigetvár, Móra F. ltp. 2. II/5. sz. alatti lakás felajánlására vonatkozó kérelem megtárgyalásáról (Zárt ülés!)

20.) Előterjesztés a Szigetvár, Hunyadi János utca 8. szám, 2269/2. hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, mint vagyontárgy elfogadásáról (Zárt ülés!)

21.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Sánc utca 48. szám alatti ingatlan szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötéséhez kapcsolódó fejlesztés jóváhagyásáról (Zárt ülés!)

22.) Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról (Zárt ülés!)

 

2016. szeptember 14. (rendkívüli)

1.) Előterjesztés Gördülő Fejlesztési Tervek elfogadásáról

2.) Előterjesztés a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására vonatkozó pályázaton történő részvételről

3.) Előterjesztés a BARANYA-VÍZ ZRT. 2016. szeptember 15-i közgyűlésén tárgyalandó napirendek kapcsán tulajdonosi jogok gyakorlására történő felhatalmazásról (Zárt ülés!)              

4.)Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról (Zárt ülés!)

 

2016. augusztus 24. 

1. Előterjesztés a TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázat előkészítéséről

2. Előterjesztés a Zeneiskola helyreállítása tárgyú vis maior támogatási kérelem forrásösszetételéről és a kérelemhez szükséges kötelező nyilatkozatok megtételéről

3. Előterjesztés a Szigetvári Segítők Szociális Szövetkezet névhasználathoz való hozzájárulási kérelméről 

4. Előterjesztés a TOP-2.1.1-15 kódszámú „Barnamezős területek rehabilitációja” című pályázathoz kapcsolódóan a 19/1 hrsz. alatti (7900 Szigetvár, Rákóczi utca    7/3.) ingatlanrész megvásárlásához kapcsolódó ismételt döntéshozatalról (Zárt ülés!)

2016. július 12. 

 1. Előterjesztés a „Dél-Zselic Sport Egyesület Szigetvár” által a Zrínyi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola tornaterem felújításának támogatására benyújtott pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatról
 2. Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról          

2016. június 29. 

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről illetve elidegenítéséről szóló 20/2011. (IV.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet megalkotásáról
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 23/2005. (X.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 3. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 23/2012. (III.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 4. Előterjesztés a Dél-Kom Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról
 5. Előterjesztés a kormány kényszerbetelepítést ellenző politikájának támogatásáról 
 6. Előterjesztés közigazgatási határ módosításának kezdeményezéséről
 7. Előterjesztés utcanév felülvizsgálatára vonatkozó törvényességi felhívás megtárgyalásáról
 8. Előterjesztés címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziorvosok és fogorvosok részére adományozandó díszoklevélről
 9. Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett Vár u. 2. számú műemléki épület helyreállítási munkáira vonatkozóan benyújtott pályázat utólagos jóváhagyásáról
 10. Előterjesztés EFOP-1.4.2-16 kódszámú „Integrált térségi gyermekprogramok” című pályázat benyújtásáról, tanulmánykészítő szervezet kiválasztásáról
 11. Előterjesztés a TOP-4.2.1-15 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan szakmai megalapozó tanulmányt készítő, valamint tervező szervezet kiválasztásáról
 12. Előterjesztés TOP-2.1.3-15 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázathoz kapcsolódó projekt-előkészítő tanulmányt készítő szervezet kiválasztásáról
 13. Előterjesztés a TOP-3.2.2-15 kódszámú „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” című pályázathoz kapcsolódó előkészítő tevékenységet ellátó szervezetek kiválasztásáról 
 14. Előterjesztés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányuló pályázathoz kapcsolódó 116/2016. (IV.28.) Kt. számú határozat megerősítéséről
 15. Előterjesztés a Kisváros Nonprofit Kft-vel kötött, belvárosi épületek homlokzatszínezése tárgyú szerződés módosításáról
 16. Előterjesztés a Szigetvári „Zrínyi 1566’’ Turisztikai Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás módosításáról
 17. Előterjesztés a Szigetvár, belterület 956/3. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület értékesítéséről, nyilvános pályázati eljárás eredményéről
 18. Előterjesztés a 2016. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
 19. Előterjesztés az IRÁNY PÉCS Turisztikai Nonprofit Kft-vel kötött Kedvezmény kártya szerződés 1. számú módosításáról
 20. Előterjesztés a Szigetvári Vár felújítása alatt alkalmazandó belépőjegy árakról
 21. Előterjesztés helyiségbérleti szerződés megkötéséről
 22. Előterjesztés új kormányzati funkció felvételéről
 23. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. II. félévi munkatervéről
 24. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján 2016. május 17. – 2016. június 14. napja közötti időszakban megállapított támogatások alakulásáról
 25. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 26. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő és Humán Szolgáltató Kft-vel kötendő kölcsönszerződés elfogadásáról (Zárt ülés!)
 27. Előterjesztés a BARANYA-VÍZ ZRT. 2016. június 8-i rendkívüli közgyűlésén tárgyalandó napirendek kapcsán hozott döntések utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)

2016. május 26. 

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról
 3. Előterjesztés a Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a 2016. évi üzleti tervéről
 4. Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és a 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról
 5. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról
 6. Előterjesztés háziorvosok részére történő rendelő használatba adásáról, továbbá hozzájárulás biztosításáról szóló megállapodásról
 7. Előterjesztés CBA elemzés felülvizsgálatához kapcsolódó megrendelés, szerződés utólagos jóváhagyásáról
 8. Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázaton történő részvételről
 9. Előterjesztés eszközhasználati díj felhasználásához kapcsolódó szerződés jóváhagyásáról
 10. Előterjesztés kerékpárút engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés 1. számú módosításáról
 11. Előterjesztés a Szigetvár, belterület 956/3. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület értékesítéséről, nyilvános pályázati eljárás indításáról
 12. Előterjesztés 2016. évben benyújtandó Interreg pályázatokról
 13. Előterjesztés EFOP-1.4.2-16 kódszámú „Integrált térségi gyermekprogramok” című pályázat benyújtásáról, tanulmánykészítő szervezet kiválasztásáról
 14. Előterjesztés a MEXBÉ Kft-vel kötött szerződés utólagos jóváhagyásáról
 15. Előterjesztés a Szigetvári Várban értékesített ajándéktárgyak kapcsán bizományi szerződés elfogadásáról
 16. Előterjesztés az alapítványok 2016. évi önkormányzati támogatásáról (Az anyag később kerül feltöltésre!)
 17. Előterjesztés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója kapcsán kiírt pályázati felhívásról
 18. Előterjesztés a Kábítószer Egyeztető Fórum munkájának tapasztalatairól szóló beszámolóról
 19. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján 2016. április 14. – 2016. május 16. napja közötti időszakban megállapított támogatások alakulásáról
 20. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 21. Előterjesztés HUHR/1101/1.2.3/0001/01 kódszámú IPA pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)
 22. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő és Humán Szolgáltató Kft-vel kötendő kölcsönszerződés elfogadásáról (Zárt ülés!)
 23. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrészek megvásárlásáról (Zárt ülés!)
 24.  Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2016. május 27-i taggyűlésén tárgyalandó napirendi pontok kapcsán tulajdonosi jogok gyakorlására történő felhatalmazásról (Zárt ülés!)
 25. Előterjesztés a Szigetvár-Becefa-Zsibót Viziközmű Társulathoz kapcsolódó Fundamenta Lakástakarékpénztári szerződések felmondásához szükséges képviselő-testületi hozzájárulásról (Zárt ülés!)

2016. május 19. (rendkívüli ülés)

 1. Előterjesztés a Pécsi Szakképzési Centrum Zrínyi Miklós Középiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői (magasabb vezető) álláshelyre benyújtott pályázatok véleményezéséről  (Zárt ülés!)

2016. április 28. 

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról
 2. Előterjesztés a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. közszolgáltatási tevékenység értékelésére vonatkozó 2015. évi beszámoló elfogadásáról
 3. Előterjesztés a Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről
 4. Előterjesztés a Szigetvár, Vár u. 1. szám alatti műemléki épület homlokzat felújítási munkálataihoz kapcsolódó vállalkozási szerződésről
 5. Előterjesztés az emberi erőforrások minisztere által meghirdetett „Muzeális intézmények támogatása” című pályázaton történő részvétel utólagos jóváhagyásáról
 6. Előterjesztés a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyásáról
 7. Előterjesztés gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányuló pályázaton történő részvételről
 8. Előterjesztés Startmunka Mintaprogram keretében létesítendő utasváró fülkék elhelyezéséről
 9. Előterjesztés közművelődési megállapodás megkötése tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására irányuló szerződés utólagos jóváhagyásáról
 10. Előterjesztés napelem-park létesítéséhez kapcsolódó pályázatról
 11. Előterjesztés eszközhasználati díj felhasználásához kapcsolódó szerződések jóváhagyásáról
 12. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata és a Szigetvári Polgármesteri Hivatal közbeszerzési és beszerzési szabályzatának módosításáról
 13.  Előterjesztés a 2015. évre vonatkozó tanyagondnoki beszámoló elfogadásáról
 14. Előterjesztés a 2015-ös évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóról
 15. Előterjesztés a Szigetvári Várban bevezetendő ajánlatcsomagokról
 16. Előterjesztés a Szigetvári Várban tartott történelmi fegyverbemutatóhoz karabély replika megvásárlásáról
 17. Előterjesztés a Kolping Támogató Szolgálat által benyújtandó TOP-4.2.1. pályázatról
 18. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján 2016. március 17.  – 2016. április 13. napja közötti időszakban megállapított támogatások alakulásáról
 19. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről 

2016. április 20. (rendkívüli ülés)

 1. Előterjesztés a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal és a Pécsi Oktatási Centrummal – a szakképzési centrumok által ellátandó közfeladatok érdekében – kötendő Vagyonkezelési szerződésről            
 2. Előterjesztés KEHOP ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás tárgyába      
 3. Előterjesztés a Kumilla Hotel melletti közút terület csőtörés okozta károkozást követő helyreállítási munkához kapcsolódó vállalkozási szerződés
 4.  Előterjesztés GINOP pályázati forrásból létesítendő önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadása tárgyú nyilvános pályázati eljárás eredményéről (Zárt ülés!)

2016. március 31.

 1.  Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.05.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről illetve elidegenítéséről szóló 20/2011. (IV.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet megalkotásáról
 3. Előterjesztés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
 4. Előterjesztés Szigetvár város 2015. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal járó feladatokról szóló beszámolóról
 5. Előterjesztés a Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő támogatási szerződés megtárgyalásáról, az előző évi támogatás felhasználásának elszámolásáról
 6. Előterjesztés a Dél-Zselic Óvodái, Bölcsődéje 2014/2015-ös nevelési év munkájával kapcsolatos beszámolóról
 7. Előterjesztés a Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény 2015. évben végzett szakmai munkájáról szóló beszámolóról
 8. Előterjesztés a 2015. évben végzett védőnői munkáról
 9. Előterjesztés bérleti/eszközhasználati díj készpénzben történő átadásáról
 10. Előterjesztés IPA pályázatról, lefolytatott beszerzési eljárásokról (Zárt ülés!)
 11. Előterjesztés új településrendezési terv készítéséről
 12. Előterjesztés Szigetvár, Vár utca 12. szám alatti épület bontási és építési engedélyezési tervdokumentáció összeállítása tárgyában tervező szervezet kiválasztásáról
 13. Előterjesztés TOP-5.2.1-15 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című pályázathoz kapcsolódó projekt-előkészítő tanulmányt készítő szervezet kiválasztásáról
 14. Előterjesztés Kisváros Nonprofit Kft-ről, mint pályázati projektmenedzsment feladatokat ellátó szervezetről
 15. Előterjesztés lakossági riasztórendszer kiépítését végző szervezet kiválasztásáról
 16. Előterjesztés „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című TOP-4.1.1-15 számú pályázathoz kapcsolódó megalapozó dokumentum készítő szervezet kiválasztásáról
 17. Előterjesztés KEHOP ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó felhatalmazó nyilatkozat tárgyában
 18. Előterjesztés a Zrínyi emlékterem engedélyezését és kiviteli tervdokumentációk elkészítését-, tervezői művezetést ellátó szervezet kiválasztásáról
 19. Előterjesztés napelem-park létesítéséhez kapcsolódó pályázatról
 20. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról és a 2015. évi közbeszerzésekről szóló beszámolóról
 21. Előterjesztés vagyonkataszterbe történő adatrögzítésre vonatkozó megbízási szerződésről
 22. Előterjesztés a 2016. évi Startmunka programról szóló tájékoztatóról
 23. Előterjesztés Szigetvár és Térsége Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
 24. Előterjesztés a PUEBLA Plusz Utalványközpont Kft.-vel kötendő Elfogadóhelyi Megállapodásról
 25. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján 2016. február 16. – 2016. március 16. napja közötti időszakban megállapított támogatások alakulásáról
 26. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 27. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő és Humán Szolgáltató Kft-vel kötendő kölcsönszerződés elfogadásáról (Zárt ülés!)
 28. Előterjesztés GINOP pályázati forrásból létesítendő önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadása tárgyú nyilvános pályázati eljárás eredményéről (Zárt ülés!)
 29. Előterjesztés P.A. szigetvári lakos település támogatás ügyében érkezett fellebbezésének megtárgyalásáról (Zárt ülés!)

2016. március 9. (rendkívüli ülés) 

 1. Előterjesztés TOP-5.2.1-15 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című pályázatról
 2. Előterjesztés a GINOP-7.1.3-2015 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtásra kerülő „A szigetvári gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című pályázatról
 3. Előterjesztés a GINOP-7.1.3-2015 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtásra kerülő „A szigetvári gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó szerződések módosításáról
 4. Előterjesztés a GINOP-7.1.3-2015 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtásra kerülő „A szigetvári gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó egyéb döntésekről (Zárt ülés!)
 5. Előterjesztés a "szigetvári Micimackó Óvoda épületére magastető és külső csapadékvíz elvezető rendszer építése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről (Zárt ülés!)

2016. február 25. 

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.05.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Szigetvári Városi Könyvtár, valamint a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. évi költségvetési tervezetének benyújtásáról
 3. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 4. Előterjesztés a Szigetvári Rendőrkapitányság és a Közterület-felügyelet 2015. évi együttműködésének értékeléséről
 5. Előterjesztés a 2015. évi temető üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos beszámolóról
 6. Előterjesztés a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ Módosító okiratáról
 7. Előterjesztés a praxisjoggal rendelkező háziorvosok részére történő térítésmentes rendelő biztosításáról szóló szerződésről
 8. Előterjesztés Ifj. Dr. Szökendy Tamás szigetvári I. számú vegyes fogorvosi körzet vállalkozó fogorvosának kérelméről
 9. Előterjesztés Szigetvár Város önkormányzata és a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezet között kötött együttműködési megállapodás módosításáról
 10. Előterjesztés Városfejlesztő Társaság létrehozásáról, struktúrájának kialakításáról
 11. Előterjesztés a Vodafone Magyarország Zrt-vel kötött bérleti szerződés módosításáról
 12. Előterjesztés Ovi-Foci pályázatról
 13. Előterjesztés a Szigetvári Vár és Múzeum működésével kapcsolatos kiadások biztosításához keretösszeg meghatározásáról
 14. Előterjesztés a tehetséges fiatalok támogatására kiírandó pályázatról 
 15. Előterjesztés a „Zrínyi Mikós – Szigetvár 1566” emlékév szigetvári Emlékbizottságnak 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
 16. Előterjesztés a városi főépítész 2015. évi tevékenységérő.
 17. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről
 18. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján 2016. január 01. – 2016. február 15. napja közötti időszakban megállapított támogatások alakulásáról
 19. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 20. Előterjesztés „A szigetvári Micimackó óvoda épületére magastető és külső csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!) Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester
 21. Előterjesztés autóbusszal történő személyszállításra vonatkozó pályázat eredményéről (Zárt ülés!) Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester
 22. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásáról, nyilvános pályázati eljárás eredményéről (Zárt ülés!) Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester
 23. Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodahelyiség biztosítására vonatkozó, valamint közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatási kérelméről (Zárt ülés!) Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester
 24. Előterjesztés a Kábítószer Egyeztető Fórum keretében koordinátori feladatok elvégzésére irányuló megbízási szerződésről (Zárt ülés!) Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester
 25. Előterjesztés településrészi önkormányzat területén autóbuszon történő gyerekkísérői feladatok elvégzésére irányuló megbízási szerződésről (Zárt ülés! Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester
 26. Előterjesztés a 18. Ügyvédi Iroda és a Dr. Szalay Gábor Ügyvédi Irodával kötendő megállapodásokról (Zárt ülés!) Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

2016. február 16. (rendkívüli ülés)

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról
 2. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtandó pályázatokról
 3. Előterjesztés a Család- és Gyermekjóléti Központ kialakításához kapcsolódó vállalkozási szerződés elfogadásáról
 4. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásához, nyilvános pályázati eljárás lefolytatásához szükséges munkacsoport felállításáról
 5. Előterjesztés a „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című GINOP-7.1.3-2015 számú pályázathoz kapcsolódó pályázati forrásból létesítendő önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásáról
 6. Előterjesztés a Szigetvári „Zrínyi 1566” Turisztikai Egyesület által benyújtandó GINOP-1.3.4-15 kódszámú pályázatról

2016. január 28.

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.05.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 3. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről illetve elidegenítéséről szóló 20/2011. (IV.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet megalkotásáról
 4. Előterjesztés Csáktornya városával testvérvárosi megállapodás kötésének kezdeményezéséről
 5. Előterjesztés Közérdekű Muzeális Gyűjtemény törzskönyvi bejelentéséről
 6. Előterjesztés a szigetvári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
 7. Előterjesztés új településrendezési terv készítéséről
 8. Előterjesztés a Szigetvár, Vár utca 12. szám alatti ingatlan ajándékozási szerződéséről
 9. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásáról, nyilvános pályázati eljárás indításáról
 10. Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban kiírásra kerülő pályázati lehetőségekről
 11. Előterjesztés eszközhasználati díj felhasználásához kapcsolódó szerződés utólagos jóváhagyásáról
 12. Előterjesztés a Gyógyfürdő előtt található szökőkút üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó szolgáltatási szerződés elfogadásáról
 13. Előterjesztés mentőállomás felújításához kapcsolódó tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat utólagos jóváhagyásáról
 14. Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi közfoglalkoztatási programjához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról
 15. Előterjesztés „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című GINOP-7.1.3-2015. kódszámú pályázathoz kapcsolódóan munkacsoport létrehozásáról
 16. Előterjesztés a praxisjoggal rendelkező háziorvosok részére történő rendelő biztosításáról      
 17. Előterjesztés a Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskolában intézményi tanács létrehozásáról
 18. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2015. évi munkájáról szóló beszámolóról
 19. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő, valamint a Kumilla Hotel és Étterem portfóliójának előkészítéséről
 20. Előterjesztés a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint Szakmai Programjáról
 21. Előterjesztés a Szigetvári Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról
 22. Előterjesztés a 2016. évi rendezvénynaptár elfogadásáról
 23. Előterjesztés a 2015. évi belső ellenőrzési jelentésről
 24. Előterjesztés a tanyagondnoki szolgálat munkaruha juttatási szabályzatának elfogadásáról
 25. Előterjesztés az IRÁNY PÉCS Turisztikai Nonprofit Kft-vel kötendő kedvezménykártya szerződésről
 26. Előterjesztés a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 2015. évi közművelődési tevékenységéről
 27. Előterjesztés a „TÁMOP-5.2.3-A/11 Szigetvári Kistérség Gyerekesély Program” elnevezésű pályázat megvalósulásáról szóló beszámolóról
 28. Előterjesztés a Szigetvár Települési Értéktár Bizottság 2015 évi munkájáról
 29. Előterjesztés a 2015/2016-os fűtési szezonra vonatkozó szociális tűzifa támogatásokról
 30. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján a 2015-ös évben megállapított támogatások alakulásáról
 31. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 32. Előterjesztés „A szigetvári Micimackó óvoda épületére magastető és külső csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás újraindításáról (Zárt ülés!)
 33. Előterjesztés a „Zrínyi-terem tervezése” tárgyú tárgyalás nélküli nyílt közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!)
 34. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata 63694 számú biztosítási kötvényének módosításáról (Zárt ülés!)
 35. Előterjesztés a Kaposvár-TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolásával összefüggő döntések meghozataláról (Zárt ülés!)
 36. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. részére érkezett vételi ajánlat megtárgyalásáról (Zárt ülés!)
 37. Előterjesztés a Szigetvári Birkózó Sport Egyesület kérelmének elbírálásáról (Zárt ülés!)
 38. Előterjesztés a költő és hadvezér Zrínyi Miklós díj adományozásáról (Zárt ülés!)
 39. Előterjesztés a védőnői és a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ helyiségeinek takarítási munkáinak elvégzésére irányuló megbízási szerződésről (Zárt ülés!)
 40. Előterjesztés A.J-né szigetvári lakos szociális tűzifa támogatás ügyében érkezett fellebbezésének megtárgyalásáról (Zárt ülés!)
 41. Előterjesztés P.A. beadványának megtárgyalásáról (Zárt ülés!)

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!