Pályázatok

A Szigeth Kapitányai projekt bemutatása

A turisztikai célcsoportokon felül, a Szigetvári Várral, a szigetvári óvodások és iskolások nemcsak, mint képzési helyszínnel, vagy mint tananyaggal kerülnek kapcsolatba. A várban dolgozó kollégák aktívan, múzeumpedagógiai tevékenységekkel is segítik a szigetvári óvodák és iskolák munkáját, hiszen itt a helyi identitás fejlesztése is cél. A szigetvári gyermekekkel a Vár munkatársai ezért többször, rendszeresebben találkoznak, mint az osztálykiránduláson idelátogató gyerekekkel. A többszöri találkozás egyrészt megköveteli, hogy minden korosztály számára legyen valami újdonság, másrészt lehetővé teszi, hogy több, mélyebb ismeretet közvetítsenek. A családi programok alkalmával a szülők, idősebb családtagok számára is kínálunk élményszerű, ismeretterjesztő programokat.

Az ezekhez szükséges oktatási tematikákat képzési segédanyagokat témák szerint, korosztályos bontásban kell kidolgozni.

A Várban dolgozó kollégák több éves tapasztalataikat és működő jó gyakorlataikat öntik formába ebben a projektben. A kidolgozott és tesztelt módszertanhoz mindeddig hiányoztak a jó minőségű oktatási segédanyagok. Ezek tartalmi előkészítése már megtörtént, grafikai, szerkesztési, nyomdai munkák elvégzése a soron következő lépés.

A projekt által érintett célcsoport(ok):

A projekt elsődleges célcsoportja, a hagyományápolással, közgyűjteményekkel, képzőművészettel, múzeumpedagógiával foglalkozó intézmények, civil szervezetek, szakemberek köre, továbbá a helyi lakosok, óvodások, iskolások, fiatalok, családok, helyi közösségek. Másodlagos célcsoport a Szigetvárra látogató bel-és külföldi turisták.

a)            Tartalomfejlesztés:

Tartalma: Információs füzet a várról, amely segítségével önmagad tárlatvezetője lehet a várban

b)           Múzeumpedagógiai tematikák kidolgozása:

-              Apród oktató füzet: nagycsoportos óvodások és általános iskola alsó tagozat számára

-              Középiskolás korosztály számára a Zrínyiek kora ismeretterjesztő történelmi munkafüzet

-              Vártörténeti kisokos középiskolások és felnőttek számára

-              Szigeth kapitányai ismeretterjesztő füzet  14-99 éves korig, középiskolások és felnőttek számára

A kidolgozott és legyártott múzeumpedagógiai anyagok segítségével háromszor 5 alkalmas foglalkozássorozatok valósulnak meg a fenti tematikák alapján.

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01153

 

További információ kérhető:

Kovács Gábor projektmenedzser

e-mail: kovacs.gabor[at]szigetvar[dot]hu

Elérhetőség: +36 73/514 339

 

Szigetvár Város Önkormányzat 194,54 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás nyert a TOP-3.2.1-16 jelű, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú pályázati kiíráson.

A projekt során az épületek hőszigetelése, nyílászárók cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése, napelemes rendszer kiépítése, valamint akadálymentesítés valósul meg. A megvalósítás hatására az épület energiahatékonysága növekszik, a fenntartási, költségek csökkennek.

 

Szigetvár Város Önkormányzat a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00077 azonosító számú, Szigetvár Város Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése című pályázat keretében a pályázatban bevont épületek energetikai korszerűsítését valósítja meg.

A pályázatban érintett épületek:

 • Szigetvár Városi Könyvtár, 7900 Szigetvár Berzsenyi u. 1.  hrsz: 316.;
 • Becefai Kultúrház, 7900 Szigetvár Fő u. 22 hrsz:2488.;
 • Zsibóti Kultúrház, 7900 Szigetvár Hunyadi János u. 25. hrsz: 2226.;
 • Zsibót IKSZT, 7900 Szigetvár Zsibóti út 15. hrsz. 3420.

A projekt célkitűzése az Önkormányzati tulajdonú épületek hatékonyabb energiahasználatának elérése, az energiafelhasználás terén a lehető legnagyobb megtakarítás elérése, az energiaköltségek csökkenése, az épületek fenntartási nehézségeinek csökkentése. A fejlesztés eredményeképpen csökken a villamosenergia, illetve a fűtésfogyasztás költsége, ennek hatására az épületek fenntartási nehézségei enyhülnek.

 

A projekt eredményeként az érintett épületének energiatudatos korszerűsítése valósul meg, megújuló energia felhasználásával.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt kezdete: 2022.07.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.09.10.

A projekt támogatottsága: 100%

 

További információ kérhető:

A projektről bővebb információt a www.szigetvar.hu oldalon olvashatnak.

 

További információ kérhető: Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztály - Marton-Fekete Csilla osztályvezető Elérhetőség: 73/514-324; muszaki[at]szigetvar[dot]hu      

KEHOP-1.2.1-18-2018-00107

„Szigetvári helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás”

Konzorciumi partner: Szigetvári „Zrínyi 1566” Turisztikai Egyesület

Pályázat keretében megvalósul: Szigetvár Klímastratégiájának kidolgozása. Szemléletformáló programsorozatok szervezése és lebonyolítása, figyelemfelkeltő akciók megvalósítása.

A pályázat célja a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, valamint széleskörű szemléletformálási programok megvalósítása melyek a fenntartható fejlődés mellett közvetlenül a lakosság életmódját és életfeltételeit is javítják.

Támogatás Összege: 20.000.000 Ft
Projekt kezdete: 2019.09.01  A projekt befejezése: 2021. május 29.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A projekt támogatottsága 100%.

További információ kérhető: Marton-Fekete Csilla Vagyongazdálkodási és Műszaki osztályvezető Elérhetőség: tel: 73/514-324; e-mail: muszaki[at]szigetvar[dot]hu; klimaszig[at]gmail[dot]com

EFOP-1.4.2-16-2016-00013

A program fő céljai közé tartozik a szegény családokban élő gyerekek fokozott támogatása, szocializációjuk elősegítése. A nyújtott szolgáltatásokon keresztül a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó hátrányok kompenzálása, gyermekszegénység és a gyermekek társadalmi kirekesztettségének visszaszorítása. Cél a gyermek fejlődési szükségletein és jogain alapuló, integrált, a szülőket, társszakmákat, intézményeket partnernek tekintő programok, szolgáltatások biztosítása. A rászorulókat támogató szolgáltatás hatékonyságának növelése, kapacitás bővítése.

Alapvető szemlélet a prevenció erősítése. A fent említett célok elérése érdekében olyan programelemek kerülnek megvalósításra, melyek illeszkednek a kötelezően tervezett 23 tevékenységcsoportba. A képzésen megszerzett tudást a nem csak a projektidőszak alatt, hanem a későbbi munkájuk során is alkalmazni tudják hatékonyabbá téve ezzel a rászorulókat támogató szolgáltatásokat.

A szakmai szolgáltatások kapacitásának bővítése, kiegészítése érdekében 3 főből álló szakmai tanácsadó team foglalkoztatása valósul meg. Egy fő pedagógus, egy mentálhigiénés, és egy egészségügyi szakember, akik az iskolai szociális munkások munkáját egészítik ki speciális szaktudást igénylő esetekben, illetve a saját szakterületükhöz kapcsolódó foglalkozásokat tartanak a gyerekeknek. Az előzetes igényfelmérésre alapozva nagy hangsúlyt fektettünk az óvodai fejlesztésre.

A területen probléma, hogy nincs megfelelő számú szakember, így kapacitáshiány miatt az óvodások nem kapják meg a számukra szükséges fejlesztést. A probléma feloldása érdekében 2 fő óvodai gyógytestnevelés szakirányú továbbképzésen, 1 fő pedig fejlesztőpedagógus képzésen vesz részt. A járás óvodáiban dolgozó óvodapedagógusok  az „Így tedd rá” című

népi játékokra épülő néptánc módszertani képzésen vesznek részt, az itt megtanult játékos mozgásfejlesztés a hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztésében nyújt majd segítséget számukra. Az óvodákban emellett logopédus, gyermekpszichológus vesz majd részt a gyerekek fejlesztésében.

A tervezés során fontos szempont volt a fenntarthatóság, így a projekt keretein belül megszerzett képesítéssel a fejlesztőpedagógus, illetve a 2 óvodai gyógytestnevelő a képzés után el tudja látni ezeket a feladatokat.

Az általános iskolás korosztály számára betervezett programok két alappillére építkeznek. Az egyik a tehetséggondozás, a másik pedig a pályaorientáció. A tehetséggondozás keretein belül két szakkör valósul meg, a művészeti és a természettudományi. A két, iskolai időszakban megvalósuló szakkör záró pontja a nyári szünetekben megvalósuló tematikus táborok. A harmadik téma, ami köré a tehetséggondozó programblokk épül, a sport. Ezen a területen csak nyári tábor valósul meg, mert a programelem a térségben futó tehetséggondozó sportprogramokkal szinergiában működve kerül lebonyolításra.

A pályaorientáció, mely tartalmazza a pályaorientációs foglalkozásokat, valamint a szakma-túrát, ahol a 7., 8. osztályos tanulók környékbeli kis- és nagyvállalkozásokat látogatnak meg.

Kidolgozásra kerül egy térségi drogprevenciós mintaprogram, mely a középiskolás korosztályt célozza meg. Ennek része a médiaklub és a színjátszó szakkör, ahol tematikus projektek készülnek majd. A mintaprogram során kortárs önkéntes segítő csoport és ifjúsági klub vezető képzés is indul, melynek célja, a résztvevő fiatalok közül legalább öten a programblokk lezárulta után kedvet kapjanak a közösségszervező tevékenységhez, és saját klubot indítsanak. Az ehhez szükséges anyagköltségeket a pályázatból finanszírozzuk számukra.

A program során megvalósuló szimfónia program négy települést érint (Gyöngyösmellék, Zsibót-Szigetvár, Nagydobsza, Patapoklosi), ami csoportos zeneoktatás módszerével a professzionális szociális segítségnyújtás eszközeire támaszkodva éri el a hátrányos helyzetű gyerekeket előtérbe helyezve a prevenciót, csökkentve az iskolai lemorzsolódást. Innovatív programelem a Dorottya tábor, melynek a pedagógiai programja a projektidőszakban kerül kidolgozásra. A tábor célcsoportja az általános iskolás korosztály. A gyerekek a boldogasszonyfai feldolgozó üzemben töltenek el egy hetet, ahol játékos formában megismerkednek a kertészkedés előnyeivel, a zöldségek felhasználási módjaival. A program keretében az elődprojektben létrehozott Gyöngyösmelléki Ház tovább működtetése valósul meg 2 fő foglalkoztatásával, tanulószobával, munka- és pályatanácsadással és egyéb, igény szerint felmerülő tanácsadással (jogi, pszichológiai, stb.).

EFOP-1.4.2-16-2016-0013 Integrált térségi gyermekprogramok a Szigetvári járásban befejezési határideje: 2022.10.29.

Szigetvár Város Önkormányzatának az EFOP-4.1.8-16 kódszámú, „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati konstrukcióra benyújtott EFOP-4.1.8-16-2017-00064 kódszámú „Könyvtári térfél az egész életen át tartó tanuláshoz” pályázata 39.282.455 Ft támogatásban részesült. A pályázati felhívás lehetővé tette meglévő intézményben tanulási, kreatív foglalkoztató, oktatási célú terek, audiovizuális ismeretek tanulására alkalmas helyiségek kialakítását, valamint a szükséges kiszolgáló helyiségek létrehozását.

Szigetvár Város Önkormányzata a meglévő könyvtár épületben (7900 Szigetvár, Mártírok útja 1., 316. hrsz.) oktatási tér és hozzá kapcsolódó vizesblokk kialakítását tervezi. A meglévő könyvtár épület földszinti részén található közlekedő és az onnan nyíló két iroda helyén oktatási tér, az oktatási térhez kapcsolódóan előadói iroda kialakítása tervezett. A projekt keretein belül elkészül az oktatási tér és a meglévő olvasóterem kapcsolatának biztosítása, a meglévő szélfogó átalakítása, új vizesblokk kialakítása, valamint az építéssel érintett helyiségekben a burkolatok, belső nyílászárók és a teljes villamos hálózat cseréje.

A többfunkciós oktatási tér alkalmas szakkörök, foglalkozások, tanfolyamok, kreatív tevékenységek, kiállítások rendezésére. Alkalmas lesz tanulást segítő programok, informális és nem informális képzések lebonyolítására, melyek csökkentik a szociális hátrányokat, segítik a hátrányos helyzetűek alap- vagy szakképzésbe történő be- és visszailleszkedését, fejlesztik a résztvevők olvasási, szövegértési és digitális kompetenciáit, biztosítják az egész életen át tartó tanuláshoz való egyenlő esélyű hozzáférést.

A projekt keretein belül megvalósuló eszközfejlesztés eredményeként a kialakított oktatási tér alkalmassá válik arra, hogy a könyvtár szolgáltatásai bővüljenek.

Támogatás intenzitása: 100%

EFOP-4.1.8-16-2017-00064  Könyvtári térfél az egész életen át tartótanuláshoz  című projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.12.31.

 

 

A Szigetvár Járás Gyerekesély programjához kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés az EFOP-1.4.2-16 konstrukcióban megvalósítandó pályázathoz hasonlóan konzorciumban valósul meg. A főpályázó Szigetvár Város Önkormányzata a konzorciumi partner pedig a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület. A projektidőszak 39 hónapot fedett le, 2018. január 1. és 2021. július 31. között. A program keretében azok az infrastrukturális fejlesztések történtek meg, melyek elengedhetetlenül szükségesek az EFOP-1.4.2-16 konstrukció felhívásában meghatározott követelmények magas szakmai színvonalon történő megvalósításához. A projekt keretében kialakításra került a Gyerekesély iroda, mely Szigetvár belvárosában a Magtár épületében kapott helyet, ami a kihasználatlan tetőtér felújításával, átalakításával alkalmassá vált az iroda működtetésére. A projekt keretében a tetőtérben kialakításra kerül egy irodahelyiség a projekt szakmai megvalósítóinak, egy csoportszoba, teakonyha, féri, női, valamint akadálymentesített mosdók. Az épület akadálymentesítése során a már meglévő lift került bővítésre, ami korábban csak az első emeletig járt, a munkálatok befejezését követően már a tetőtérig is fel lehet vele jutni, valamint egy külső lépcső került kialakításra. Az iroda berendezése, valamint informatikai háttere – így a számítógépek, nyomtató, stb. – szintén a projektből kerültek beszerzésre. A projektben megvalósuló beruházások másik helyszíne a Szigetvár-Zsibóton található IKSZT épülete, a projektben az épület fűtésének korszerűsítése, a kémény állapotának ellenőrzése, valamint a cserépkályha felújítása valósult meg. A felhívás szerint kötelezően kialakítandó külső tér is itt található. A közösségi ház jelenlegi funkcióját kiegészíti a bocsa pálya. A járás mérete viszonylag nagy, és a tömegközlekedés korlátozott lehetőséget biztosít, ezért a projekt keretében beszerzésre került egy 18 fős busz a célcsoporttagok szállításának céljából. A Gyerekesély projektben megtartott nyári mesterkurzusok megvalósításához szükséges anyagokat és mobil eszközöket szintén e konstrukció segítségével finanszírozták a pályázók.

EFOP-2.1.2-16-2017-00006 Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális háttere 
Projektzárás: 2021.07.31.

A projektről bővebb információt a https://www.szigetvar.hu/hu/palyazatok oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Gasparik Ildikó, szakmai vezető
Elérhetőség: +36 73/514 339 
muszaki[at]szigetvar[dot]hu 

Sajtóközlemény

„A szigetvári gyógyhely komplex fejlesztése”

Szigetvár Város Önkormányzat 639,62 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” tárgyú pályázati kiíráson, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül. A beruházás célja Szigetvár 2020-ra egy egységes megjelenésű, komplex turisztikai termékké történő fejlesztése, amely egymást kiegészítő kulturális és gyógyturisztikai attrakcióival vonzza a látogatók sokaságát.

A fejlesztés a várpark területén valósul meg. A projekt megvalósítási időszaka: 2017.12.01-2019.05.31. A tervezett beruházás főbb elemei a természetes gyógytényezőt kiegészítő rendszeres, kulturális, művészeti rendezvények, fesztiválok lebonyolítására alkalmas infrastrukturális feltételek fejlesztése, a turisztikai szezont meghosszabbító, egész évben működő turisztikai termékek, szolgáltatások fejlesztése, infrastrukturális fejlesztések, településfejlesztési jellegű beruházások (parkolók és közlekedési feltételek fejlesztése), vonzó városkép kialakítása, marketing és egyéb tevékenységek.

A GINOP-7.1.3-2015 program célja és keretei lehetőséget biztosítanak arra, hogy kialakításra kerüljön egy olyan vendégfogadó épület és rekreációs park, amely biztosítja a gyógyhelyre való megérkezés feltételeit, megfelelő, élményekkel teli kiindulópontként szolgál a várost látogató turisták számára. Különösen igaz ez a családokra, akik gyermekeikkel érkeznek a városba és a gyógyhelyfejlesztési stratégia egyik fő célcsoportját adják. A támogatás hozzájárul a szezonalitás csökkentéséhez, a látogatók számának, a tartózkodási idejüknek, valamint a költési hajlandóságuknak a növeléséhez. Ezzel támogatja a gyógyhelyfejlesztési stratégia víziójának elérését:

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 • Vendégfogadó épület kialakítása (376 m2 nettó alapterületű)
 • Többgenerációs játszótér és szabadidő park kialakítása
 • Rendezvényinfrastruktúra kialakítása

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ, KAPCSOLODÓ TEVÉKENYSÉGEK

 • Zöldterületek, térelemek és sétautak rekonstrukciója/kialakítása
 • Parkoló és közúti kapcsolatának kialakítása
 • Vendégfogadó épület nem önállóan támogatható elemei
 • Előkészítési és egyéb kapcsolódó költségek

 

A projektről bővebb információt a www.szigetvar.hu oldalon olvashatnak.

 

További információ kérhető:

Marton-Fekete Csilla

Elérhetőség: +36 30 773 1807; Marton.Fekete.Csilla[at]szigetvar[dot]hu

PROJEKTINFORMÁCIÓK

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., Szentlőrinc Város Önkormányzata, Orci Község Önkormányzata, Taszár Községi Önkormányzat, Nagócsa Község Önkormányzata, Andocs Község Önkormányzata, Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. , Potony Község Önkormányzata, Szentborbás Község Önkormányzata, Lakócsa Község Önkormányzata, Tótújfalu Község Önkormányzata, Darány Község Önkormányzata, Istvándi Község Önkormányzata, Csokonyavisonta Község Önkormányzata, Ádánd Község Önkormányzata, Szigetvár Város Önkormányzata
A projekt címe: „Észak- és Közép-dunántúli Szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 5.”
A szerződött támogatási összeg: 3 576 614 714 Ft.
Európai Uniós támogatás mértéke (%-ban): 86,27%
Állami finanszírozás mértéke (%-ban): 13,63%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.05.30.
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.3-15-2016-00003

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

Több mint ötmilliárd forintnyi összköltségből, Európai Uniós és hazai források felhasználásával valósul meg egy komplex, ivóvízminőség-javító beruházás, amely összesen huszonkettő települést érint a Nyugat-, és a Dél-Dunántúlon. Így biztosítva a projektterületen élőknek egészségesebb, a szigorú határértékeknek is maradéktalanul megfelelő ivóvizet. 

 

Szentlőrinc

Szentlőrincen jelenleg az ivóvizet biztosító kutak nyersvize keveredik, amelynek eredményeként a szolgáltatott ivóvízben határértéket meghaladó mennyiségű bór, fluorid, ammónium és nátrium mutatható ki. A szolgáltatott vízminőség javításához ezért a munkálatok keretében egyrészt sor kerül a bór-, fluorid- és nátriummentes kutak felújítására, illetve bővítésére, továbbá a tarcsapusztai kutak bekötésére a nyersvíz vezetékrendszerbe, másrészt egy új, komplex vízkezelő berendezés létesítésére, amelynek feladata az ammóniummentesítés lesz. Mindezeken felül több helyen végeznek hálózatrekonstrukciót is a kivitelezők. 

 

Ádánd

Ádándon megújul a települést ellátó vízműtelep, mivel az elmúlt időszakban jelentősen megrongálódott a 150 m3-es magastároló belső felülete, valamint a megkívánt vízminőség biztosításához új kutak fúrása is elengedhetetlen, amely a telepen belül, illetve az azzal szomszédos ingatlanon valósul meg. Ez a két új kút biztosítja majd a jövőben a helyi vízbázis két termelőkútját, miközben a jelenlegi 1. sz. kút a tartalék szerepét látja majd el. 

 

Csokonyavisonta és Rinyaújlak

Csokonyavisontán és Rinyaújlakon napjainkban az ivóvíz vas, mangán, arzén és ammónium-ion tartalma haladja meg a határértékeket. E helyzet megoldására a helyi vízműtelepen lecserélik a mára elavult ivóvízkezelő berendezéseket, miközben a hálózat egy részén rekonstrukciós munkálatok is megvalósulnak majd. 

 

Szigetvár és Hobol

Szigetvár és Hobol településeken a vízellátó rendszer jelenleg mennyiségi és minőségi problémákkal is küzd, mivel a rendszerből korábban ki kellett zárni a hoboli kutat a vízbázis magas hőmérséklete miatt, a meglévő kutak vízszállítási képessége pedig nem kielégítő, miközben vas, mangán, ammónia és metángáz tartalmuk is meghaladja a határértékeket. A projekt keretében ezért felújításra kerül a Szigetváron található 2. és 3. számú kút, valamint megtörténik a vízkezelési berendezések korszerűsítése. 

 

Taszár és Orci

Taszár és Orci esetében szintén a vas-, mangán és biológiai ammónium-tartalom az, ami túllépi a jelenleg érvényben lévő határértékeket, ezért mind a két településen modernizálásra kerül a meglévő vízműtelep, ami új vízkezelő berendezések telepítését, a meglévő épületek bővítését, illetve átalakítását, valamint számos más gépészeti és infrastrukturális beavatkozást jelent a telepek területén a mélyfúrású kutak létesítésétől az ülepítő- és tárolómedencék építésén át, egészen a szervizutak és a vezetékhálózatok bővítéséig. 

 

Darány és Istvándi

Darány és Istvándi területén a vas, mangán, ammónium-ion és arzén mennyisége kifogásolható az ivóvízben. A projekt keretén belül ezért kétlépcsős víztermelési technológia kerül kiépítésre, amely garantálja, hogy a kezelt víz az elosztó hálózatban is képes legyen megtartani minőségét, vízkémiai és mikrobiológiai szempontból egyaránt stabil legyen. A meglévő hálózat mechanikai tisztítása mellett a bekötővezetékek cseréjére is sort kerít a kivitelező a hálózati veszteség csökkentése érdekében. 

 

Lakócsa, Tótújfalu, Potony és Szentborbás

A Lakócsát, és vele együtt Tótújfalut, valamint Potonyt ellátó mélyfúrású kút esetében nitrit megjelenéséből adódó potenciális közegészségügyi kockázat áll fenn. Így elkerülhetetlen a vízműtelepen található vízkezelési technológia teljes körű modernizálása. Ezzel szoros összefüggésben kerül sor a Szentborbás ellátó rendszer korszerűsítésére is, mivel e települések vízellátó rendszerei egységes rendszert képeznek, így vízminőségi problémájuk megoldása is csak lehetséges. A beruházás keretében tehát megújul a négy települést ellátó lakócsai telep, ahol új kút fúrására is sor kerül, annak érdekében, hogy a vízellátás biztonsága növekedjen. Végül a kivitelező elvégzi a teljes csőhálózat mechanikai tisztítását és részleges rekonstrukcióját is. 

 

Tab térsége

Végül, de nem utolsósorban Andocs, Nágocs, Zics, Miklósi, Kára, Szorosad, Törökkoppány és Somogyacsa közös vízellátó rendszere szintén fejlesztésre kerül, mivel itt is szükséges az ammónium eltávolítása a vízből. Ehhez biológiai tisztítóberendezés épül biztonsági homokszűréssel, valamint kiegészítő beruházásként új távvezeték fektetése, új víztároló medencék építése, az elosztóhálózatok mechanikai tisztítása, illetve vezetékrekonstrukció történik meg.

Kedvezményezett neve: Szigetvár Város Önkormányzat

Projekt címe: A Család és Gyermekjóléti Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Szigetváron és ellátási területén

Projekt azonosítószám: TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009

A Család és Gyermekjóléti Központ szigetvári helyszíne a város keleti felén található a József Attila utca 69. szám alatti társasházi ingatlanban, melyben többek között a védőnői szolgálat, fogászati rendelők, házi gyermekorvosi rendelő is működik. A Központ fenntartója Szigetvár Város Önkormányzata. A projektet a pályázó Szigetvár Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal (BMÖH) konzorciumban valósítja meg.

A szigetvári Család és Gyermekjóléti Központot a családok kiegyensúlyozottabb életvitelének megteremtése érdekében, a konfliktusos helyzetek feloldására, a hátrányok mérséklésére, a gyermekek testi, érzelmi, erkölcsi egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében működteti Szigetvár Város Önkormányzata. Fő feladata a nyújtott szolgáltatásokon keresztül a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó hátrányok kompenzálása, gyermekszegénység és a gyermekek társadalmi kirekesztettségének visszaszorítása. Középpontban a gyermek fejlődési szükségletein és jogain alapuló, integrált, a szülőket, társzakmákat, intézményeket partnernek tekintő programok, szolgáltatások állnak. Alapvető szemlélet a prevenció erősítése. Az intézmény tevékenységi köre: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, kórházi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, kapcsolattartás, utcai és lakótelepi szociális munka, készenléti szolgálat, iskolai szociális munka, oktató tevékenység. Az intézmény hátrányos helyzetű területen a kiemelten hátrányos helyzetű csoportok segítésével foglalkozik. A jelen projektben átalakítással fejleszteni kívánt szigetvári központi helyszín olyan városrészen található, mely leszakadó szőlőhegy külterülethez és a városon belüli lakótelepi telep tömbhöz is közel esik, továbbá kiinduló bázisként a további 27 elszegényedő település ellátására is szolgál. Tervezett fejlesztéseink részben a meglévő szolgáltatások minőségének előmozdítását, körülményeinek család-és kliens barátabbá tételét szolgálják, részben pedig új szolgáltatások bevezetését, illetve már elindított programok új helyszínekre való bevezetését célozzák meg.

Tervezett fejlesztések bemutatása:

Önállóan támogatható tevékenységek:

A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:

 • átalakítás, felújítás, (a Központ önálló bejáratának kialakítása a kliens fogadó térből, a kliens fogadó térből nyíló mosdó blokk felújítása; a régi, elavult és leromlott állapotban lévő fakeretes ablakok cseréje korszerű hőszigetelt magas minőségű nyílászárókra, világítás korszerűsítése energiatakarékos megoldásokkal.
 • az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar) felújítása (bevezető járda kialakítása az új bejárathoz kerékpár tárolási lehetőséggel).

Eszközbeszerzés, ezen belül

 • eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (irodai eszköz és bútorzat, ügyféltéri családbarát bútorok, pszichológiai diagnosztikai és fejlesztő eszközök beszerzése, informatikai eszközök: korszerű, energiatakarékos laptopok, fényképezőgép, multifunkciós fénymásoló, projektor, vetítővászon),
 • járműbeszerzés (gyermeküléssel is felszerelt, nagy csomagterű szolgálati gépjármű beszerzése).

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • projektarányos akadálymentesítés (-várókat elválasztó falban lévő ajtó szélesítése -akadálymentes illemhely megfelelő méretű előterének kialakítása -irodák és tárgyalók ajtóinak szélesítése -információs táblarendszer kiépítése -az átépített épületrészben kontrasztos színezés kialakítása a tájékozódás segítésére, -új közlekedőburkolat kontrasztos, tájékozódást segítő kialakítása),
 • energiahatékonysági intézkedések (a korábbi elavult, leromlott állapotú külső nyílászárók kiváltása korszerű, hő- és hangszigetelt ablakokkal, illetve bejárati ajtóval; az elavult világítástechnika cseréje korszerű, energiatakarékos megoldásokra; energiatakraékos, korszerű számítógépek, laptopok beszerzése, valamint korszerű, festéktakarékos multifunkciós fénymásoló beszerzése),
 • nyilvánosság biztosítása.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: a megvalósuló tevékenységek részeként családbarát funkciók elhelyezése, kialakítása (családbarát gyereksarok és pelenkázó kialakítása).

 

A fejlesztések eredményeképpen valamennyi kliensünk számára kényelmesebbé, hatékonyabbá, barátságosabbá tudjuk tenni szolgáltatásainkat, és kiemelt figyelmet tudunk fordítani fogyatékossággal élő klienseinkre is, mindez a szakterületünkön kiemelten fontos bizalomépítést támogatja meg jelentősen. Egyúttal a Központ munkatársainak motiváltságát és közérzetét is pozitívan befolyásolja. A szolgálati gépjármű elősegíti a családgondozók mobilitását, szolgáltatások helyben történő biztosítását, kötelező tevékenységek lebonyolítását, valamint új szolgáltatások kialakítását.

A fejlesztések nyomán tervezett új/bővített szolgáltatási elemek:

1. Napi szintű élelmiszer adományozási tevékenység kibővítése további kistérségi településekre az új gépjármű használatával: adományként a nagyáruháztól beérkező friss zöldség-gyümölcs, pékáru szortírozása és eljuttatása napi rendszerességgel a rászorulóknak (a települések jelentős része nem rendelkezik ezzel az kiegészítő alapellátási szolgáltatással).

2. Diagnosztikai eszközökkel a pszichológus által végzett esetkezelések és terápiás lehetőségek bővítése, kiterjesztése gyermekkorú kliensekre is (a települések nem rendelkeznek ezzel az alapellátási szolgáltatással).

3. Prevenciós szabadidős tevékenységek körének bővítése, alkalmak számának növelése különös tekintettel a városon belüli telep, a leszakadó külterület, továbbá a közlekedési szempontból elszigetelt településekre.

4. Szakmai műhelyek megszervezése a megújuló fogadótérben.

5. Pályaorientációs, életmód- és pályatanácsadás bevezetése (a települések nem rendelkeznek ezzel az alapellátási szolgáltatással).

6. Csoportos szociális munka módszertani elemek alkalmazása a megújuló fogadótérben.

7. Adósságkezelési szolgáltatás térségi szinten való bevezetése (a települések nem rendelkeznek ezzel az alapellátási szolgáltatással).

8. Civil és intézményi partnerekkel közös programelemek helyben tartása.

Elérni tervezett eredményeink:

- Nagyobb figyelem és megfelelő infrastrukturális körülmények a fogyatékossággal élők, fogyatékos gyermekek ellátására;

- korszerű, ügyfél- és családbarát környezetben a kliensek minél szélesebb körének magas színvonalú ellátása;

- korszerű, energiatakarékosabb infrastrukturális feltételek között gazdaságosabb intézmény-üzemeltetés;

- az infrastrukturális fejlesztéseken alapuló színvonal/elérhetőség növelés a meglévő szolgáltatások tekintetében és új szolgáltatások bevezetése;

- jó minőségű közszolgáltatáshoz való hozzáférés javítása szolgáltatáshiányos településeken, településrészeken;

- sokrétűbb kapcsolat a kliensekkel;

- hozzájárulás a lakosság foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez.

A projekt 28 hátrányos helyzetű település marginalizált közösségeinek, lakosainak életkörülményeit befolyásolhatja pozitívan. A fejleszteni tervezett szolgáltatások jelentős részével az ellátásban érintett települések jelenleg nem rendelkeznek.

A projekt támogatottsága 100%, a megvalósulás vége 2020. február 28.

Kedvezményezett neve: Szigetvár Város Önkormányzat
Projekt címe: Új, komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet építése Szigetváron
Projekt azonosítószám: TOP- 4.1.1-16-BA1-2017-00008
A projekt kezdete: 2018.07.09.
A projekt befejezése 2021.07.30.
Megítélt támogatási összeg: 199.999.9990,- Ft
Többletforrás kérelem támogatását követően megítélt  támogatási összeg összesen: 224.460.849,- Ft
 
A projekt célja, hogy a Szigetvár, Berzsenyi Dániel u. 2. szám (Hrsz: 314) alatt jelenleg működő rossz állapotú, gazdaságtalanul felújítható rendelőintézet helyén egy olyan modern, a XXI. század elvárásainak megfelelő új rendelőintézet létrehozása, ami a jelenleg működő négy háziorvosi szolgálat esetében színvonalas betegellátást biztosítana. Az új rendelőintézet a jelenleg is működési engedéllyel rendelkező négy háziorvosi praxisnak ad helyet. A háziorvosi szolgálatot ellátó praxisok felszereltségéről összességében elmondható, hogy rossz állapotú, hiányos vagy elavult eszközökkel rendelkeznek. 
A projektet a pályázó Szigetvár Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal (BMÖH) konzorciumban valósítja meg.
A projekt szakmai tartalma:
I. Önállóan támogatható tevékenységek: Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése
A meglévő, működő háziorvosi praxisoknak helyt adó új épület építése valósul meg. 
A létesítmény 331,67 m2-es befoglaló alapterületen valósul meg, helyt adva négy háziorvosi szolgálatnak, valamint a működéshez szükséges helyiségeknek (vizesblokkok, váróterem, előterek, öltözők, gépészeti tér és hulladéktároló). A rendelők megközelítését két darab, akadálymentes bejárat biztosítja.
 
II. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
1) Eszközbeszerzés 
Eszközbeszerzés keretében a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen orvosi műszerek, gépek, informatikai és egyéb eszközök beszerzése valósul meg. Az új eszközök, műszerek, gépek beszerzése szükséges és indokolt, mert az amortizálódott, elavult orvosi műszerek, gépek cserére szorulnak, valamint az új épület megjelenése miatt is elvárt ezek korszerűsítése.  A meglévő bútorzat egyrészről az elhasználódott állapot miatt, másrészről pedig az új rendelőkben adott elhelyezési lehetőségek miatt indokolt. A fejlesztés következtében biztosítottá válik a rendelők és váró rendeltetés szerinti használatához szükséges bútorzat és egyéb eszközök beszerzése.
 
2) Járműbeszerzés
A beruházás keretében egy háziorvosi szolgálatot illetően kerül sor 1 db kerékpár beszerzésre. A kerékpárt az asszisztens fogja használni.
 
3) Megújuló energiaforrások használata
A gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetés érdekében 1,5 KW-os napelemes rendszer. A napelemes rendszer lehetővé teszi a létesítmény elektromos energia-igényének biztosítását.
 
4) Udvarfelújítás, terület-rendezés, parkosítás
Mivel a megvalósítási helyszín Szigetvár központi részén található, a Rendőrkapitányság, az Önkormányzat és a Városi Könyvtár szomszédságában, ezért különösen fontos szempont volt a rendelő környezetének rendezése, zöld felületek kialakítása. 
A külső tér fejlesztése 168,14 m2-en valósul meg, kavicsburkolat, zöldfelület és 2 db mozgáskorlátozott parkoló tekintetében.
 
A projekt támogatottsága 100%.

Kedvezményezett neve: Szigetvár Város Önkormányzat
Projekt címe: Körforgalom építése Szigetváron a 6-os és a 6607-es jelű utak csomópontjában
Projekt azonosítószám: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00004
A projekt kezdete: 2018.07.16.
A projekt befejezése 2021.01.31.

Szigetvár Baranya megyében Pécstől 33 km-re nyugatra fekszik. Közlekedési szempontból Szigetváron halad keresztül a 6. sz. országos I. rendű főút (Budapest-Pécs-Barcs). A településen belül csatlakozik a 6. sz. főúthoz a 67. sz. Szigetvár-Kaposvár-Balatonlelle országos II. rendű főút. Szigetvárról indul a 6607-es sz. Szigetvár-Kadarkút, valamint az 5808-as sz. Szigetvár-Drávafok összekötő utak. Szigetvár közúti közlekedési kapcsolatai jónak mondhatók, ugyanakkor ezzel járnak azon hátrányok is, melyen jelen projekt szeretne javítani (környezetterhelés, közlekedés biztonság, stb.). A város úthálózatának a tengelye a 6.sz főút eredeti nyomvonala, ebből ágazik ki mind a négy égtáj felé egy-egy főbb közlekedési út. A belváros szűk áteresztő képessége miatt a 6-os út ezen szakaszát új nyomvonalra helyezték. Az országos úthálózatból törölt rész az önkormányzat tulajdonába került.
A fejlesztés területe Szigetvár nyugati részén található, a városban itt találkozik a délnyugatról (Hobol felől), nyugatról (Barcs felől), északnyugatról (Kadarkút felől) és a város északnyugati részéről a városközpont, illetve a város keleti részeire irányuló forgalom. Jelenleg itt háromágú „T” csomópont üzemel, amelyben az alárendelt irányban, csúcsidőszakban jelentős várakozási idők adódnak. A projekt a jelenlegi „T” csomópont helyett körforgalom építését valósítja meg. A tervezett csomópont környékén a közlekedésből származó környezetterhelési, zaj és rezgés értékek jóval kedvezőbbek lesznek az átépítés után, mivel a várakozási idők jelentősen csökkennek.
A projekt célja: a fejlesztés megvalósulásával olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztés történik a településen, mely hozzájárul a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez. A projekt a települési mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét szolgálja és hozzájárul a TOP 3. prioritási eredményindikátor („A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya”) értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez. 
A projektet a pályázó Szigetvár Város Önkormányzata, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, valamint a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal (BMÖH) konzorciumban valósítja meg.

A tervezett fejlesztés előnyei: A körforgalom kiépítése biztonságosabb a kereszteződés jellegű csomópontoknál. Mérsékli és „kiegyenlíti” a járművek sebességet; növeli a forgalom biztonságát a konfliktusok leegyszerűsítése által; forgalomcsillapító eszköz; megfelelő kapacitást biztosít; mérsékli az időveszteséget; rugalmas és folyamatos forgalom lebonyolódást kínál; alacsonyabb környezetterhelés jelentkezik; visszafordulási lehetőséget kínál; egyszerű a jelzésrendszere; mérsékelt a terület-igénybevétele; gazdaságos a létesítése; a forgalomirányítás és az üzemeltetése gazdaságos; kedvező a közösségi fogadtatása; városképbe illeszthető.
A projekt műszaki tartalma: A projekt körforgalom építését valósítja meg a 6. sz. és a 6607. jelű utak csomópontjába: A 2015-ös forgalmi adatok szerint a Széchenyi utca (6. sz. főút keleti ága) keresztmetszeti forgalma ~11000 J/n. A Bajcsy-Zsilinszky út (6607. j. összekötő út) keresztmetszeti forgalma ~4000 j/n. A tervezett körforgalom kiépítése esetén a beérkező 15000 E/nap forgalommal szemben az egysávos körforgalom kapacitása tartalékot és várakozási idő csökkenést is eredményez.
A körforgalom csomópont elhelyezése úgy történik, hogy a meglévő burkolatok felhasználhatók legyenek, csak kevés új burkolat épüljön. A körpálya külső sugara a 15m. A körpálya 6m széles. A csatlakozó ágaknál a behajtási ív 12, a kihaladásnál lévő 15 m sugarú. A körhöz való csatlakozások előtt K szegéllyel körülvett forgalomterelő terelő szigetek találhatók, szélességük ~2,5, hosszuk ~20-22 m. A lekerekítő ívek sugara 0,50 m. A befelé haladó forgalmi sávok szélessége 3,5 m, a kifelé haladóé 4,5 m. Kijelölt gyalogátkelőhely minden ágon, kerékpáros átvezetés az északi és keleti ágon lesz. A csomópont területén található útcsatlakozásokat és kapubejárókat megtartjuk. Jelenleg a csomópont területén zárt vízelvezető rendszer található, az elhelyezendő új víznyelőket rákötjük a meglévő csapadék csatornára
A pályázati felhívás önállóan támogatható tevékenységei közül a projekt a „B” Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés feltételeihez illeszthető. Ezen belül is az a) Közlekedésbiztonsági beruházás; b) Forgalomcsillapítás a fenntartható települési közlekedés, valamint az élhetőbb városi, települési környezet megteremtése érdekében pontoknak feleltethető meg.  
A pályázati felhívás önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységei közül a projekt keretében a „Nyilvánosság” biztosítása a vonatkozó útmutatók előírásai és követelményei szerint fog történni. Szemléletformálás keretében a közlekedésbiztonságot és a kerékpáros közlekedést népszerűsítő rendezvény megvalósítását tervezzük a lakosság számára a projekt kivitelezésének befejezését követően. Ehhez kapcsolódóan a résztvevők számára kerékpáros közlekedésbiztonsági ajándékok biztosítását (pl. lámpaszett, láthatósági mellények, fényvisszaverő szalag, stb.) is tervezzük. A pályázat keretében elszámolásra kerül a projekt megvalósításában részt vevő menedzsment bérköltsége is. A pályázat költségvetésének részét képezi még a tervezési, műszaki ellenőrzési és a közbeszerzési költségek is.
A pályázati felhívás önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek közül a fejlesztés keretében a körforgalmon belül elválasztjuk a kerékpáros és gyalogosforgalmat a közlekedésbiztonság fokozásának érdekében. A kialakítjuk a geometriára vonatkozó közvilágítást. Megvalósítjuk a szükséges infrastrukturális munkák mellett a keresztező közművek (víz, szennyvíz, gáz, elektromos és távközlési kábel) védelembehelyezését.

A projekt támogatottsága 100%.

Kedvezményezett neve: Szigetvár Város Önkormányzat
Projekt címe: Körforgalom építése Szigetváron a 67-es főút és a József Attila utca csomópontjába
Projekt azonosítószám: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00003

A projekt kezdete: 2018.07.16.
A projekt várható  befejezése 2021. október 02.
Megítélt támogatási összeg: 134.999.971,- Ft
Többletforrás kérelem támogatását követően megítélt  támogatási összeg összesen: 173.911.852,- Ft

Szigetvár Baranya megyében Pécstől 33 km-re nyugatra fekszik. Közlekedési szempontból Szigetváron halad keresztül a 6. sz. országos I. rendű főút (Budapest-Pécs-Barcs). A településen belül csatlakozik a 6. sz. főúthoz a 67. sz. Szigetvár-Kaposvár-Balatonlelle országos II. rendű főút. Szigetvárról indul a 6607-es sz. Szigetvár-Kadarkút, valamint az 5808-as sz. Szigetvár-Drávafok összekötő utak. Szigetvár közúti közlekedési kapcsolatai jónak mondhatók, ugyanakkor ezzel járnak azon hátrányok is, melyen jelen projekt szeretne javítani (környezetterhelés, közlekedés biztonság, stb.). 
A város úthálózatának a tengelye a 6.sz főút eredeti nyomvonala, ebből ágazik ki mind a négy égtáj felé egy-egy főbb közlekedési út. A belváros szűk áteresztő képessége miatt a 6-os út ezen szakaszát új nyomvonalra helyezték. Az országos úthálózatból törölt rész az önkormányzat tulajdonába került.
A fejlesztés területe Szigetvár keleti részén található, itt van a csomópontja a József Attila utcának és a 67. sz. főútnak. Korábban a József Attila utca volt a 6. sz. főút, a csomópont geometriája ennek felel meg. A 6. sz. főút elkerülő nyomvonalának megépítése óta a geometria nem változott. Az átépítést elsősorban közlekedésbiztonsági és forgalomcsillapítási szempontok indokolják. A városban az egyik legtöbb közlekedési baleset a József Attila utcában történik.
A projekt célja: a fejlesztés megvalósulásával olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztés történik a településen, mely hozzájárul a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez. A projekt a települési mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét szolgálja és hozzájárul a TOP 3. prioritási eredményindikátor („A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya”) értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez. 
A projektet a pályázó Szigetvár Város Önkormányzata, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, valamint a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal (BMÖH) konzorciumban valósítja meg.
A tervezett fejlesztés előnyei: A körforgalom kiépítése biztonságosabb a kereszteződés jellegű csomópontoknál, mivel mérsékeli és „kiegyenlíti” a járművek sebességet; növeli a forgalom biztonságát a konfliktusok leegyszerűsítése által; forgalomcsillapító eszköz; megfelelő kapacitást biztosít; mérsékeli az időveszteséget; rugalmas és folyamatos forgalom lebonyolódást kínál; alacsonyabb környezetterhelés jelentkezik; visszafordulási lehetőséget kínál; egyszerű a jelzésrendszere; mérsékelt a terület-igénybevétele; gazdaságos a létesítése; a forgalomirányítás és az üzemeltetése gazdaságos; kedvező a közösségi fogadtatása; városképbe illeszthető.
A projekt műszaki tartalma: A csomópontba érkező utak közül a 67. sz. főút útkategóriája belterületi II. rendű főút. A tervezési sebesség 50 km/h. A József Attila utca kategóriája szerint szintén belterületi II. rendű főút, a tervezési sebesség szintén 50 km/h. A csomópont jelenlegi kialakítása nem felel meg az útszakaszok hálózatban betöltött szerepének. A 67. sz. főút van alárendelve a helyi közútnak. Az országos közutak 2015-re vonatkozó forgalmi adatai szerint a 67. sz. főút északi ágán ~ 5400 E/nap a forgalom. A többi ágon forgalomszámlálási adat nincs, becslés alapján az északi ágnál valamivel kisebb, 3500-5000 E/nap forgalmak lehetnek.
A körforgalmú csomópont elhelyezése úgy történt, hogy a meglévő burkolatok felhasználhatók legyenek, csak kevés új burkolat épüljön. A körpálya külső sugara a 17,0 m. A körpálya 5,5 m széles. A csatlakozó ágaknál a behajtási ív 12, a kihaladásnál lévő 15 m sugarú. A körhöz való csatlakozások előtt K szegéllyel körülvett forgalomterelő terelő szigetek találhatók, szélességük ~2,5, hosszuk ~20-22 m. A lekerekítő ívek sugara 0,50 m. A befelé haladó forgalmi sávok szélessége 3,5 m, a kifelé haladóé 4,5 m. Kijelölt gyalogátkelőhely a nyugati ág kivételével minden ágon, kerékpáros átvezetés csak az északi ágon lesz. A csomópont területén található útcsatlakozásokat és kapubejárókat megtartjuk. Jelenleg a csomópont területén nyílt vízelvezető rendszer található, az átépítés után a burkolatok a nyílt árkok felé vízteleníthetők. A tervezett körforgalom építése érinti a területen található víz, szennyvíz, gázvezetékeket, melyek kiváltására nem lesz szükség.
A pályázati felhívás önállóan támogatható tevékenységei közül a projekt a „B” Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés feltételeihez illeszthető. Ezen belül is az a) Közlekedésbiztonsági beruházás;vb) Forgalomcsillapítás a fenntartható települési közlekedés, valamint az élhetőbb városi, települési környezet megteremtése érdekében pontoknak feleltethető meg.  
A pályázati felhívás önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységei közül a projekt keretében a „Nyilvánosság” biztosítása a vonatkozó útmutatók előírásai és követelményei szerint fog történni. Szemléletformálás keretében a közlekedésbiztonságot és a kerékpáros közlekedést népszerűsítő rendezvény megvalósítását tervezzük a lakosság számára a projekt kivitelezésének befejezését követően. Ehhez kapcsolódóan a résztvevők számára kerékpáros közlekedésbiztonsági ajándékok biztosítását (pl. lámpaszett, láthatósági mellények, fényvisszaverő szalag, stb.) is tervezzük. A pályázat keretében elszámolásra kerül a projekt megvalósításában részt vevő menedzsment bérköltsége is. A pályázat költségvetésének részét képezi még a tervezési, műszaki ellenőrzési és a közbeszerzési költségek is.
A pályázati felhívás önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek közül a fejlesztés keretében a körforgalmon belül elválasztjuk a kerékpáros és gyalogosforgalmat a közlekedésbiztonság fokozásának érdekében. A kialakítjuk a geometriára vonatkozó közvilágítást. Amennyiben szükséges megvalósítjuk a szükséges infrastrukturális munkák mellett a keresztező közművek (víz, szennyvíz, gáz, elektromos és távközlési kábel) védelembehelyezését. 
A projekt támogatottsága 100%, a megvalósulás vége 2021.10.02.

Kedvezményezett neve: Szigetvár Város Önkormányzat

Projekt címe: Zöld Vár - Szigetvári várpark revitalizálás

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002

 

A projekt célja igényes és minőségi szolgáltatásokat, változatos programokat kínáló belváros megteremtése a várpark revitalizálásával. A fejlesztés helyszíne ÉNY-i városrész, Központi akcióterületként szerepel Szigetvár Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában. A projektet a pályázó Szigetvár Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal (BMÖH) konzorciumban valósítja meg.

 

A fejlesztéssel a várpark meglévő funkcióinak minőségi javítására, új funkciókkal való megtöltésére kerül sor azért, hogy az ökoszisztéma által nyújtott szolgáltatások tudatos módon történő használatával Szigetvár városa növelje környezeti fenntarthatóságát, ill. hogy javuljon a város vonzereje, és versenyképessége, mellyel élhetőbb környezetet, és jobb életminőséget teremt lakosai számára. A fejlesztendő terület jelenleg alulhasznosított, a területben rejlő lehetőség kihasználása indokolt a város népességmegtartó képességének növelése érdekében. A fejlesztés közvetlenül is hozzájárul a település gazdaságának élénkítéséhez, munkahelyteremtéshez.

A kötelezően elvárt gazdaságélénkítő tevékenység önkormányzati tulajdonú fejlesztés. A felhívásban megfogalmazott javaslatok a növényfelület rekonstrukciója, élőhelyek és biodiverzitás növelése kapcsán figyelembe vételre kerültek. A projektben két új épület (pavilon) kialakítása tervezett. Új építés okán teljeskörű komplex akadálymentesítés, akadálymentes parkoló kialakítására kerül sor. Tervezett továbbá csapadékvízgyűjtő ciszterna és öntözőrendszer kiépítése, térfigyelő rendszer telepítése, zöldterületen belüli közlekedőfelület fejlesztése.

A projekt támogatottsága 100%, a megvalósulás vége 2022. július 31.

A Szigetvár Város Önkormányzat 2018. februárjában 249,69 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térsége” című pályázat kiíráson. A 249,69 millió forintot meghaladó összköltségvetésű projekt keretein belül a Szigetvári járás 7 településén egy komplex program valósul meg, amely csökkenti a társadalmi hátrányokat, javítja a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, gyarapítja a helyi tudástőkét. A fejlesztés segíti az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátítását, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében.

A projekt eredményeként a konzorciumban lévő 6 településen (Szigetvár, Dencsháza, Somogyapáti, Somogyhárságy, Almamellék, Kétújfalu) az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

a. A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására.

b. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására.

c. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása.

d. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

További információ kérhető: Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztály  Marton-Fekete Csilla osztályvezető, Tel: 06/73514-324;  e-mail: muszaki[at]szigetvar[dot]hu.

 

A kedvezményezett neve: SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
A projekt címe: „Humán kapacitások fejlesztése a Szigetvári járásban”
A  szerződött támogatás összege: 249.693.630 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tartalmának bemutatása:
 
A projekt eredményeként a konzorciumban lévő 6 településen (Szigetvár, Dencsháza, Somogyapáti, Somogyhárságy, Almamellék, Kétújfalu) az alábbi tevékenységek valósultak meg:
 
a. A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására.
b. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására.
c. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása.
d. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására.
A fejlesztés eredményeként csökkennek a területi különbségek, javul a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés. A projekt keretében végzett kompetenciafejlesztő tevékenységek hatására javul az oktatási rendszer esélyteremtő jellege, erősödik a tanulók közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférése. A szolgáltatásfejlesztés elősegíti az egész életen át tartó tanulást, a társadalmi beilleszkedést, személyes fejlődés foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátítását.
 
a projekt befejezési dátuma: 2021.01.31.
projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00039

 

 

Szigetvár Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16 kódszámú, „Esély Otthon” című pályázati konstrukcióra pályázatot nyújtott be. Szigetvár Város Önkormányzata 153.132.240 Ft támogatásban részesült. A pályázati felhívás lehetővé teszi meglévő ingatlanokból lakások kialakítását, meglévő lakások felújítását. Szigetvár Város Önkormányzata 8 lakás kialakítását, felújítását tervezi. A tervezői költségbecslés alapján az építés összköltsége bruttó 61.289.000 Ft. A fejlesztéssel érintett ingatlanok a következőek: Szigetvár, Kossuth tér 10. sz. (meglévő lakás felújítása), Szigetvár, Kossuth tér 15. sz. (lakások kialakítása), valamint Szigetvár, Vár u. 3. sz. (meglévő lakásból lakások kialakítása). A projekt részét képezi továbbá a fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek bővítése, helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek szervezése, a helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás, helyi ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása, személyre szabott felkészítés a fejlesztési célterületen megvalósuló, hazai és uniós pályázati programokban való részvételre. Fentieken túl a pályázat keretein belül sor kerül eszközök beszerzésére is.

EFOP-1.2.11.-16. „Esély otthon” fizikai befejezésének határideje: 2022.07.29.

 

Szigetvár Város Önkormányzat konzorciumi partnereivel vissza nem téritendő támogatást nyert a „Héthatár – Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” címmel. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00092 számú 246,063 millió forint támogatási összegű projekt legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatáshoz való hozzáférés javítása. A konstrukció másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programban feltárt problémák komplex, a helyi közösségre és erőforrásokra alapuló kezelést célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

 

A konzorciumot magában foglaló 6 település – Szigetvár, Patapoklosi, Somogyapáti, Szentlászló, Boldogasszonyfa, Bánfa - a konzorcium tagja még a Szigetvári Kultúr - és Zöld Zóna Egyesület, és a Virágóra – a gyermekek környezeti neveléséért – Közhasznú Alapítvány.

A projekt részcéljai:

-A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása.

-A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságára való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedéseknek és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése.

-A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése.

-A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.

-A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

 

A projekt kezdete: 2018.04.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. augusztus 31.

A projekt támogatottsága : 100%

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

További információ kérhető:

Elérhetőség: hethatar.szigetvar[at]gmail[dot]com

 

További információ kérhető: Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztály - Marton-Fekete Csilla osztályvezető Elérhetőség: 73/514-324; muszaki[at]szigetvar[dot]hu

 

Szigetvár Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2017 március 30-án a KÖFOP-1.2.1–VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásra. A pályázat célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával.

E cél elérése érdekében Szigetvár Város Önkormányzata jelentős fejlesztéseket hajt végre a Szigetvári Polgármesteri hivatal szervezeti egységeiben. Az ASP rendszercsatlakozással 17 ügyintéző munkaállomásán válik lehetővé az ASP központ szolgáltatásainak elérése: Elkészül a frissített Informatikai Biztonsági Szabályzat és az Iratkezelési Szabályzat, rendelkezésre áll az elektronikus űrlap a helyi iparűzési adó bevallásához. Az ASP rendszerhez kapcsolódó oktatáson mind a 17 munkaállomáson dolgozó 17 ügyintéző részt vesz.

 

 

A projekt száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01251

A projekt kezdete: 2017.05.01.

A projekt fizikai befejezése: 2018.06.30.

A projekt tervezett időtartama: 14 hónap

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

További információ kérhető: Marton–Fekete Csilla osztályvezető, Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztály

Elérhetőség: muszaki[at]szigetvar[dot]hu, 06 73/514-324

 

TOP-3.2.1-15 

A projektben a szigetvári sportcsarnok és tanuszoda épületének energiatudatos korszerűsítése történik meg, megújuló energia felhasználásával. Az önkormányzat kezelése alatt álló intézményeken, amelyeken a jelen meghirdetett pályázat keretében energetikai korszerűsítést szándékozik megvalósítani az elmúlt évtizedekben nem volt mód nagyobb felújítást végezni. A jelen pályázat lehetővé teszi épület megóvását, helyreállítását.

A projektbe bevont épületek: - sportcsarnok: 7900 Szigetvár, Olay Lajos utca 6. hrsz.: 254/1 - tanuszoda: 7900 Szigetvár, Tinódi utca 2. 1. épület hrsz.: 285/3/A felújítása az energetikai felmérésbe bevont szakemberek javaslatain alapulnak. Sportcsarnok: a felújítandó épület nyílászáróit az épület korának és stílusának megfelelően alakították ki, de a mai energetikai elvárásoknak azonban ez már nem felel meg, ezért elengedhetetlen a nyílászáró csere, hiszen a hő megtartása mellett a fogyasztás csökkenése érhető el, ezzel is csökkentve az energia fogyasztást, ezáltal a káros gázok kibocsátást is.

A pályázat további lehetőségeivel élve a határoló szerkezetek (16 cm) tetőfödémek (20 cm) szigetelése, valamint a villamos energia fogyasztását csökkentő napelemek beszerzése (Napelemes rendszer teljesítménye 50 kVA) és az elavult hősugárzók cseréje is hozzájárul és illeszkedik a pályázati kiírásának céljaihoz. A tetőszigetelés hőszigetelési célzattal kerül megvalósításra.

Tanuszoda: 50 kVA teljesítményű napelem felszerelése. A megvalósított tevékenységek következtében az épület energetikai értékei közvetlenül hozzájárulnak majd a pályázati kiírás céljaként meghatározott EU 2020 irányelvekhez. Az épület energetikai fejlesztésére igény van, mivel az intézményt folyamatos, napi használatban van, fogyasztási adatainak csökkentése a költséghatékony működés szempontjából szükséges.

A kivitelezési munkák 2018. szeptemberében kezdődtek el, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására 2019. januárjában került sor. A projekthez kapcsolódó képzés 2019. januárjában valósult meg.

A projekt támogatottsága 100%.

A projekt célja Szigetvár Város gyermekjóléti alapellátásához (bölcsőde) valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatás minőségének fejlesztése. A projekt cél hozzájárul a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez; ezáltal a foglalkoztatás és a családok életminőségének javításához; növelve a 25-40 éves női népességen beül a foglalkoztatásban lévő nők arányát. A projektet a pályázó Szigetvár Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal (BMÖH) konzorciumban valósítja meg.

A projekt kiemelt célja a kisgyermekes szülők munkába állásának segítése, melyet a Város elsősorban a bölcsődei (14 férőhelybővítés, 2 éves kortól fogadnak gyereket) és óvodai férőhelyek (25 férőhelybővítéssel) számának növelésével, és a szolgáltatás minőségének javításával, az óvoda épületek felújításával, energiahatékonyabbá tételével, valamint egy óvodai csoportszoba és egy bölcsődei csoportszoba kialakításával kíván elérni.

A projekt műszaki szakmai tartalma: A Napsugár óvoda energetikai és épületvillamossági rendszere a létesítés ideje miatt felújításra szorul, valamint akadálymentesítés szükséges. A Micimackó óvodában szükség van a nyílászárók cseréréjére, energetikai valamint épületvillamossági rendszer korszerűsítésére. A Zöldmanó óvoda, bölcsődében szintén energetikai és épületvillamossági korszerűsítések szükségesek.

Az eszközbeszerzés során a bővítéshez szükséges bútorok és egyéb eszközök kerülnek beszerzésre. A fenntarthatóság anyagilag biztosított. A fejlesztés az alábbi 6 stratégiai célhoz kapcsolódik: helyi gazdaságok fejlesztése, tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése, a piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztése, társadalmi felzárkózás elősegítése, stratégiai erőforrások fenntartható használata, elérhetőség, mobilitás javítása.

A projekt támogatottsága 100%, a megvalósulás vége 2019. 06. 30.

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004
„Új kerékpárút építése Szigetvár településen”

A projekt kezdete: 2017.07.14.
A projekt befejezése 2021.12.31.
Megítélt támogatási összeg: 138.843.408,- Ft
Többletforrás kérelem támogatását követően megítélt  támogatási összeg összesen: 178.543.408,- Ft

A projekt célja: Szigetvár, Almás patak-Hoboli út közötti gyalog- és kerékpárút, valamint Szigetvár délnyugati városrész kerékpáros barát kialakítása. Az átfogó cél: nyugodt, vonzó, prosperáló és fenntartható Szigetvár.

A projekt hozzájárul a napi utazások esetén a fő közlekedési eszközként gyalogos kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók „részaránya” értékének közvetlen települési és közvetve országos növekedéséhez.

Kerékpárosbarát fejlesztés: Ingatlan vásárlása, Kerékpárút építés (3 m-es) 680 m, Gyalog-és Kerékpárút építés (2,75 m-es) 84 m, Kerékpárút kijelölés 6121 m. Közlekedésbiztonsági beruházás: Közvilágítás, átvezetéseknél 4 db. Közvilágítás 23 db. Járda akadálymentesítések 23. db., Kerítésépítés 404 fm, Figyelmeztető felfestés 40 m2. Közösségi közlekedéshez kapcsolódó beruházások: Járdaépítése 360m2. Kapcsolódó beruházások: Kerékpártámaszok négy helyszínen, Fásítás,(sétány és park kialakítása) 360 db., Árokrendezés 420 fm.,Zárt csapadék elvezető építése 121 fm.,Csapadék akna 3 db.

Szigetvár Város Önkormányzata vállalja a kerékpár utak karbantartását, üzemeltetését (pl. hó takarítás, közvilágítás) együttműködve a helyi közútkezelő szervezettel. Az éves költségvetésében erre előirányzatot képez, rendelkezik a szükséges eszközökkel, szakemberekkel.

A projekt támogatásának aránya 100%.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!